Том 1, № 1 (1998)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

Вплив процесів дифузії на межі метал-змазка на розвиток катастрофічної видів зносу PDF
П. В. Назаренко, Н. Ф. Дмитриченко, Р. Г. Мнацаканов, Л. С. Братица 10-14
Приведення параметрів робочого процесу турбогвинтових двигунів АП-І- до режиму порівняння в процесі діагностування PDF
М. С. Кулик, B. B. Якименко 15-19
Діагностування трьохвальних турбореактивних двоконтурних двигунів зі динамічними параметрами PDF
Є. М. Карпов, А. Є. Карпов 20-24
Узагальнення нерівності Крамера-Рао в разі існуючих апріорних зв'язків між оцінюваними параметрами PDF
V. A. Kasianov, G. N. Bojarsky 25-35
Проблеми управління процесами технічної експлуатації повітряних суден ні основі неповної інформації PDF
A. A. Комаров, В. А. Василенко, P. M. Салимов 36-38
Математична модель процесу прийомистості трьохвального турбогвинтовентиляторного двигуна із співвісними гвинтами PDF
В. В. Панін 39-42
Метод оцінки міцності композиційних матеріалів із пошкодженнями і вирізами PDF
Н. М. Бородачев, О. А. Шевченко 43-48
Прискорені випробування твердого тіла по інтенсивності інфрачервоного випромінювання PDF
Н. Н. Дмитриев, А. В. Скрипец 49-53
Моделі сигналів акустичної емісії PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Філоненко 54-65
Оцінка газодинамічної стійкості компресорів газотурбінних двигунів PDF
В. В. Ратинський 66-71
Лазерна обробка тертьових поверхонь деталей машин та інструменту PDF
В. Ф. Лабунец 72-76
Оцінка технічного стану двовального турбореактивного двоконтурного двигуна за параметрами, що реєструються на перехідних режимах роботи PDF
С. О. Дмітрієв, Б. М. Моісєєв, Абу Хайдар Салім Ханна, С. Ш. Шаабдієв 77-81
Вибір полярізаційного наповнювача для зруйнування водно-мастильних емульсій в квазіпостійному електричному полі PDF
В. В. Гаража, С. А. Халіль 82-87
Методика визначення індивідуальних особливостей повітряних суден за даними бортових систем реєстрації польотної інформації PDF
С. А. Ищенко 88-92
Алгоритм оцінювання вектора узагальнених координат в задачі активного демпфірування пружних коливань повітряних суден PDF
В. М. Синеглазов, И. А. Онищенко 93-98
Особливості експлуатації авіаційних газотурбінних двигунів в умовах комерційної діяльності авіапідприємств PDF
A. B. Тарасенко 99-101

Інформаційні технології

Стан і перспективи розвитку інтегрованої інформаційно-комп'ютерної мережі Київського міжнародного університету цивільної авіації PDF
А. Я. Белецкий, М. В. Лупандин, O. E. Лукгьяненко, A. M. Ярмоленко 102-109
Перспективи розвитку системи аеронавігаційного обслуговування України PDF
Л. C. Беляєвський, Г. М. Лазарев, В. П. Харченко 110-121
Моделювання процесів взаємодії радіолокаційного сигналу з турбулізованим метеорологічним об'єктом PDF
Ф. И. Яновский 122-133
Проблеми оцінки впливу електромагнітних полів на показники надійності ергатичних систем PDF
В. О. Іванов, Л. Я. Ільницький, O. Л. Петрашевський, В. Т. Богатир 134-140
Суміщені процедури класифікації метеорологічних об'єктів і оцінювання їхніх інформаційних параметрів PDF
В. А. Игнатов 141-151
Вплив частотно-часових невизначеностей на ефективність широкосмугових систем зв'язку PDF
С. М. Паук, А. К. Кавасмі 152-154
Імовірнісні моделі оцінювання надійності складних систем за допомогою однорідних марківських ланцюгів PDF
М. Т. Корнійчук, І. K. Совтус, A. І. Семенченко, M. O. Шутко, В. І. Сольонов 155-159

Сучасні авіаційно-космічні технології

Ефективність і надійність систем керування рухом повітряного транспорту PDF
B. C. Дем'янчук 160-168
Загальна постановка та головні задачі про взаємодію поздовженого та бічного руху літального апарату PDF
А. В. Кудиненко 169-172
Синтез оптимальних нелінійних систем стохастичної стабілізації PDF
Л. Н. Блохин 173-184
Фазовий метод визначення розмірів частинок фазовим доплерівським анемометром PDF
В. М. Землянский 185-193
Оцінка часу затримки пакетів у високошвидкісних комп’ютерних мережах PDF
Абу-А'ра Махмуд Малик, А. Ю. Балашов 194-196
Розсіювання звуку циліндричними трубопроводами авіаційних систем в пружних середовищах PDF
Т. Ю. Шкварницкая 197-199
Механічна характеристика асинхронного гиродвигуна при мінімізації часу його разгону та обмежуванні току PDF
В. А. Повстень, И. Е. Макаров, Д. Аузеллаг 200-204
Про один спосіб установлення щіток електричних машин на геометричну нейтраль PDF
М. П. Попов 205-207
Аналіз чинників системних відмов на авіатранспорті PDF
В. В. Павлов, А. В. Скрипец, С. В. Павлова 208-217
Алгоритм виберу оптимального управління рухомістю авіаційного тренажера для відтворення акселераційних відчуттів PDF
В. Н. Азарсков 218-223
Підхід до підвищення системної ефективності комплексу "екіпаж-повітряне судно-середовище" PDF
В. М. Воробьев 224-230
Оцінювач для одного класу систем керування, що реконфігуруються PDF
В. Н. Казак 231-235

Інформаційні технології

Розпаралелювання рішень систем рівнянь великої розмірності PDF
Л. Я. Нагорний, І. А. Жуков 236-240
Нечіткі ситуаційні моделі в інтелектуальних навчаючих системах операторів ергатичних систем керування PDF
H. H. Гузий 241-244
ОПЕРАЦІЇ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ В СКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПЛАТФОРМІ WINDOWS PDF
Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова 245-252
Оптимізація та розпаралелювання алгоритмів аналізу електронної системи методом нечіткої класифікації PDF
В. П. Шибицкий, Н. Н. Савчук 253-263
Моделювання турбулентних примежових шарів при від’ємних градієнтах тиску PDF
В. Т. Мовчан, Л. А. Романюк 264-267
Моделювання систем графами PDF
A. A. Волков 268-274
Необмежені сплайни в задачах фільтрації та стиснення даних PDF
В. В. Турчак, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко 275-279
Математичне моделювання відривних течій з крупномасштабними зонами рециркуляції PDF
Є. О. Шквар 280-287
Редукція кутових членів граничних інтегральних рівнянь згину тонких плит PDF
В. Л. Бродовий 288-290
Модель турбулентності та результати розрахунків плоских турбулентних пристінних струменів PDF
В. І. Мамчук 291-294
Математичне моделювання конвективного теплообміну пристінних турбулентних течій PDF
М. Лунис 295-298
Аналітичний розв'язок для пульсуючої ламінарної течії в каналі з легкопроникною шорсткістю PDF
Е. А. Гаева, Е. А. Гаев 299-306
Методика прийняття рішень в інтелектуальних системах навчання з нечітко заданою цільовою функцією PDF
Н. Н. Шибицкая 307-314
Про застосування методів регресивного аналізу в задачах структурної ідентифікації при неповній інформації про похибки вимірювання PDF
С. А. Архипова 315-321
Оптимізація доставки вантажів літальними апаратами PDF
В. П. Котляров, А. Н. Косогов, М. М. Потемкин 322-324

Хімічні технології, хімотологія

Дослідження в’язкісно-температурних характеристик палива з підвишенною точкою початку кипіння (ТПК) та роботоздібністю елементів паливної системи повітряних суден на таких паливах при моделюванні низькотемпературних та гідродинамічних умовах експлуатації PDF
А. И. Козаченко, П. Ф. Максютинский 325-338
Триботехнічні властивості газотермічних покриттів з різним типом зміцнення PDF
Г. Є. Остраниця, П. В. Назаренко, І. Є. Поліщук 339-344
Проблеми ефективного використання нафтових джерел енергії PDF
О. Ф. Аксьонов, С. В. Бойченко, О. Л. Матвеева 345-349
Дослідження зчеплення та змиву частинок забруднення з осаджувальних пластин гравітаційного очисника PDF
В. І. Терьохін, С. О. Пузік, B C. Манзій, В. С. Шевчук 350-354
Методичні аспекти нового методу визначення вмісту смолистих речовин у паливах для реактивних двигунів PDF
A. M. Соловьев, О. Я. Кузнецова 355-357
Дослідження процесів переносу в рідинах, їх сумішах та щільних багатофазних і біологічних середовищах PDF
Е. Г. Азнакаєв 358-361
Дослідження зовнішнього тертя та механічних втрат у металополімерних трибосистемах PDF
И. В. Шевеля 362-368
Оцінка ефективності горіння хімічних палив PDF
В. В. Козлов 369-371
Хімія присадок до змащувальних масел PDF
К. І. Баранський, С. М. Усаченко 372-377
Міжнародна конференція і виставка "Аеродром-97" PDF
І. О. Бєлінський, А. І. Білеуш, A. B. Шинкарчук 378-380
Визначення часу осушення дренажного шару аеродромного покриття PDF
І. В. Ципріанович, А. І. Баришпол 381-384
Експериментальні дослідження дренування поверхневих вод дренажними шарами аеродромних покриттів в умовах неусталеної фільтрації PDF
Л. І. Баришпол 385-389
Біологічне руйнування будівельних конструкцій і виробів в аеропортах PDF
Г. Ф. Зеленкова, О. Ю. Запорожченко 390-396
Моніторинг реконструкції жорстких аеродромних покриттів PDF
Г. М. Агєєва, Л. І. Крівельов 397-402
Нове в проектуванні вантажних терміналів аеропортів України
В. М. Першаков, В. С. Горбатов, Л. В. Коваль 403-406
Методика оцінки надійності світлосигнальної системи аеродромів PDF
И. А. Зеленков, Т. И. Ососкова 407-409
Актуальні питання та пропозиції щодо розвитку національної системи дизайну та ергономіки PDF
В. І. Бугайов 410-414

Охорона навколишнього середовища

Проблеми забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден в Україні PDF
М. Ф. Давиденко 415-419
Проблеми структурування органів державного регулювання діяльності експлуатантів авіаційної техніки PDF
Ю. І. Кордянін 420-422
Розробка моделей альтернативних методів сертифікаційних іспитів повітряних суден за шумом PDF
О. І. Запорожець 423-432
Концепція дослідження відмовобезпеки системи "повітряне судно-екіпаж- середовище' з урахуванням фактора невизначеності PDF
Е. П. Ударцев, Л. А. Журавлева 433-439
Критерії оцінки розвитку дефектів структури в матеріалах та елементах конструкцій за сигналами акустичної емісії PDF
С. Ф. Філоненко 440-450
Узагальнена модель системи управління охороною праці PDF
А. Г. Ревук, В. Д. Гулевец 451-456
Авіаційний шум як проблема охорони навколишнього середовища PDF
В. І. Токарев, О. І. Запорожець 457-465


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ