Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Національного Авіаційного Університету?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До уваги авторів! Згідно з рішенням ДАК України для публікації приймаються матеріали тільки АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

Терміни подання матеріалів:

Номер 2 2018 р.

до 15 березня 2018 року

Номер 3 2018 р.

до 15 червня 2018 року

Номер 4 2018 р.до 15 вересня 2018 року

Ящо, ви не хочете користуватися OJS - статті приймаються в кімнаті 325 (корпус 11) 


ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТЕЙ

Науковий журнал “Вісник Національного авіаційного університету” друкує оригінальні наукові статті, які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Стаття має бути структурована (поділена на розділи з підзаголовками) і відповідно до вимог ВАК України містити такі елементи (Бюл. ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2):

1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-ними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання мети статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (з підзаголовками);

5) висновки про дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Мова видання – англійська.

Кожна сторінка має бути підписана всіма авторами статті.

Відповідальному секретарю редакційної колегії подають:

1. статтю (2 примірники), надруковану на білому папері формату А4,  за підписом відповідального за рубрикою члена редколегії;

2) зовнішню рецензію (рекомендацію до друку), завірену печаткою з зазначенням:

наукового ступеня рецензента (за тематикою статті);

ученого звання;

посади;

місця роботи (без скорочень);

3) заяву (за наявності співавторів – спільну, за підписами всіх) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях;

4) акт експертизи, завірений печаткою;

5) реферати трьома мовами (українською, англійською, російською);

6) ключові слова  (5-6 слів за алфавітом) трьома мовами (українською, англійською, російською);

7) відомості про авторів трьома мовами (українською, англійською, російською):

прізвище, ім’я, по батькові повністю, без скорочень;

науковий ступінь;

учене звання;

посада;

точна назва місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур);

освіта (навчальний заклад, дата закінчення);

напрям наукової діяльності;

кількість наукових публікацій;

службова адреса (з індексом), місто, країна (без скорочень);

електронні адреси  всіх авторів;

службовий, домашній та мобільний номери телефонів

8) анотації  ( 3-4 речення) трьома мовами (українською, англійською, російською);

9) індекс УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;

10) список умовних скорочень і позначень;

11) електронний варіант статті з відомостями про авторів, анотаціями, рефератами, ключовими словами.

На окремій сторінці розмістити трьома мовами (українською, англійською, російською):

1) УДК;

2) ініціали, прізвище (напівжирний);

3) назва статті (великі літери, напівжирний);

4) місце роботи, місто, країна (без скорочень);

5) службова адреса;

6) електронні адреси авторів;

7) реферати (ГОСТ 7.9-95);

8) ключові слова (ГОСТ 7.27-80);

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявності повного пакету документів.

Статтю набирають у 2 стовпчики (8,25 см кожний) через один міжрядковий інтервал з абзацним    відступом 0,5 см. в текстовому редакторі

Word 97 − 2003 шрифтом Times New Roman (кегль 11) у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва, зверху);

2) ініціали, прізвища авторів (справа, відступ зверху 6 пт, малі літери, напівжирний), науковий ступінь, учене звання, посада;

3) назва статті (по центру, відступ зверху 6 пт, великі літери, напівжирний);

4) місце роботи, місто, країна (без скорочень,по центру);

5) службова адреса (по центру);

6) електронна адреса авторів (по центру);

7) анотація українською мовою (відступ зверху 6 пт, курсив);

8) ключові слова;

9) текст статті з підзаголовками;

10) література мовою оригіналу (за алфавітом) та її переклад англійською мовою.

Відстань між стовпчиками 0,5 см, ліве поле 2 см, праве 2 см, верхнє 3 см, нижнє 3 см.

Абзацний відступ 0,5 см.

Відступ заголовків, таблиць, рисунків, формул, від тексту зверху і знизу 6 пт.

Максимальна ширина формул 8 см.

Арабськими цифрами в круглих дужках нумерують тільки ті формули, на які є посилання в тексті.

Номери формул вирівнюють за правим краєм. Коли номер не поміщається в рядку, його переносять у наступний і вирівнюють управо.

Розмір позначень фізичних величин повинен відповідати розміру тексту статті.

Позначення величин у формулах розшифровують окремими рядками.

Послідовність пояснення буквених позначень має відповідати послідовності розміщення позначень у формулі. Якщо права частина є дробом, то спочатку пояснюють позначення величин, які містяться в чисельнику, в тому самому порядку, що й у формулі, а потім − у знаменнику.

Загальна кількість знаків у індексі має бути мінімальною.

Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці повинні відповідати ДСТУ 3651.1-97.

Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation:

1) змінні, латинські літери – Times New Roman, курсив;

2) функції, цифри, українські літери – Тіmes New Roman, прямий;

3) грецькі літери, символи – Symbol, прямий;

4) матриці, вектори – Times New Roman, напівжирний, прямий.

Хімічні формули набирають прямим шрифтом.

Рисунки виконують у вигляді растрових зображень у форматах TIFF, JPG, BMP (окремий файл).

Рисунки, виконані в графічному редакторі Microsoft Word, повинні бути згруповані.

Елементи зображення повинні бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими, товщина ліній 2 пт.

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами, починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз.

Розмір цифр має відповідати розміру тексту статті.

Написи на рисунках замінюють літерами, а криві позначають цифрами.

Усі без винятку позначення роз’яснюють у підписах до рисунків (кегль 10).

На рисунках дозволено залишати українською мовою позначення проекцій, пояснення до стрілок, межі середовища, написи біля осей координат.

Усі написи починають із великої літери .

Крапки в кінці написи не ставлять.

Скорочення в написах не допускаються.

Графіки можуть бути виконані з координатною сіткою та без неї.

Осі координат градуюють, указують проміжні числові значення відкладеної величини, символьне позначення та скорочене позначення одиниці виміру.

Між позначенням величини та одиницею її виміру ставлять кому.

Цифри пишуть біля поділок сітки.

Нуль, якщо він належить до двох шкал, указують один раз.

На осі абсцис символьне позначення та одиницю виміру  ставлять праворуч від останньої цифри, а на осі ординат − над останньою зверху цифрою.

Розгорнуте найменування величини, якщо немає її буквеного позначення, пишуть уздовж осі з великої літери  окремим рядком і відділяють від одиниці фізичної величини комою.

Якщо у графіку є кілька шкал по вертикальній чи горизонтальній осі, їх проводять паралельно до основної осі, тобто ліворуч від вертикальної осі та під горизонтальною віссю.

Числові значення пишуть ліворуч від вертикальних осей та нижче горизонтальних.

Усі рисунки повинні мати підписи та посилання.

Не допускається підписи до рисунків групувати з рисунками.

Таблиці набирають кеглем 10.

У головці таблиці всі тексти повинні бути вирівняні за центром як по горизонталі, так і по вертикалі.

Якщо в боковику таблиці є кілька рядків, а характеристики складаються з одного рядка, то текст характеристики прографці вирівнюють за останнім рядком боковика.

Якщо тексти і боковика, і характеристик кількарядкові, то текст характеристики у прографці вирівнюють за першим рядком боковика.

Якщо дані прографки складаються з цифр, то їх вирівнюють за розрядами (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.)

Якщо дані прографки складаються з цифр і літер чи лише літер, то їх вирівнюють за центром.

Якщо в комірці є трикрапка або тире, то їх слід центрувати по горизонталі.

Усі таблиці повинні мати тематичні та нумераційні заголовки і посилання в тексті.

У посиланнях не допускається повторювати підпис до рисунку чи тематичний заголовок таблиці.

Виклад матеріалу має бути без повторів, без дублювання в тексті даних таблиць та заголовків, рисунків та підписів до них.

Термінологія статті має відповідати Державним стандартам.

Назва статті повинна бути максимально стислим називним реченням (до 8 слів).

У заголовках не допускаються скорочення та перенесення слів.

Усі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом.

Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.

Посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.

Якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого – його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.

Вторинне цитування не дозволяється! Наприклад, якщо Ви цитуєте Адама Сміта, то посилання має бути саме на Сміта, а не на автора, який читав Сміта.

Скорочення розшифровують у тексті статті, починаючи з місця, де воно вперше трапляється.

У літературі, яка подається за алфавітом, мовою оригіналу та її англійським перекладом, вказують авторів, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок книги, початкову і кінцеву сторінки статті (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006), ISSN, DOI.

Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й обов’язково мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.

Прізвища та ініціали авторів літературних джерел набирають курсивом.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються

Приклад оформлення основних елементів статті

UDC 629.73:351.814.2(045)

Volodymyr Kharchenko1

Oleg Alexeiev2

Katerina Tapia3

COLLISION  PROBABILITY  OF  AIRCRAFT  FLYING  IN  PARALLEL TRACKS

1,3National Aviation University

1 Kosmonavta Komarova prospect, 03680, Kyiv, Ukraine

2State Aviation Administration of Ukraine

14 Peremohy prospect, 01135, Kyiv, Ukraine

Е-mails: 1kharch@nau.edu.ua, 2oalexeiev@yahoo.com, 3tapiae@mail.ru

Abstract. Concepts of Air Traffic Management are focused on the geometry of airways. Today’s navigation facilities are able to increase airspace capacity due to more accurate path keeping and providing reduced position error. It will increase capacity of airspace but decrease safety level. According to this collision probability between two aircraft flying on opposite tracks with reduced lateral separation is considered and compared with level of safety.

Keywords: aircraft; collision probability; lateral separation; position error; safety.

Постановка проблеми

_____Текст ___

Аналіз досліджень і публікацій

_____Текст і_____

Мета роботи

_____Текст статті______

Підзаголовок

____Текст статті_______

Висновки

___Текст висновків____

Література

1. Баклицкий В.К. Корреляционно-экстре-мальные методы навигации и наведения / В.К. Баклицкий. – Тверь: ТО Книжный клуб, 2009. – 360 с.

[Baklitskii, V.K. 2009. Correlation extremal methods of navigation and guidance. Tver, TO “Knizhnyi klub”. 360 p.] (in Russian).

2. Методы автоматического обнаружения и сопровождения объектов. Обработка изображений и управление / Б.А. Алпатов, П.В. Бабаян, О.Е. Балашов, А.И. Степашкин. – Москва: Радиотехника, 2008. – 176 с.

[Methods of automatic detection and guidance of objects. Image processing and control / B.A. Alpatov, P.V. Babaian, O.E. Balashov, A.I. Stepashkin. – Moscow, Radiotekhnika, 2008. 176 p.] (in Russian).

3. Прэтт У. Цифровая обработка изображений / У. Прэтт. – Москва: Мир, 1982. – 283 с.

[Pratt, W. 1982. Digital image processing. Moscow, Mir. 283 p.] (in Russian).

Приклад оформлення рефератів

УДК 629.73:351.814.2(045)

B.П. Харченко1, О.М. Алєксєєв2, К.М. Тапіа3

ВІРОГІДНІСТЬ  ЗІТКНЕННЯ  ПОВІТРЯНИХ  КОРАБЛІВ

НА  ПАРАЛЕЛЬНИХ  МАРШРУТАХ

Національний авіаційний університет, Київ, Україна

1Е-mail: kharch@nau.edu.ua

2 Е-mail: oalexeiev@yahoo.com

3Е-mail: tapiae@mail.ru

Розглянуто концепції управління повітряним рухом, зосереджені на геометрії повітряних трас. Показано, що навігаційні засоби в змозі збільшити пропускну здатність повітряного простору за рахунок більш точного витримування траєкторії і надання зменшеної помилки місцеположення, що дозволить збільшити пропускну здатність повітряного простору, але знизить рівень безпеки. Проаналізовано вірогідність зіткнення двох повітряних суден на паралельних повітряних трасах при скороченому бічному ешелонування, а також її відповідність рівню безпеки.

Ключові слова: безпека; бічне ешелонування; вірогідність зіткнення; повітряний корабель; помилка місцеположення.

УДК 629.73:351.814.2(045)

B.П. Харченко1, О.Н. Алексеев2, Е.Н. Тапиа3

ВЕРОЯТНОСТЬ  СТОЛКНОВЕНИЯ  ВОЗДУШНЫХ  СУДОВ

НА  ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  МАРШРУТАХ

Национальный авиационный университет, Киев, Украина

1Е-mail: kharch@nau.edu.ua

2 Е-mail: oalexeiev@yahoo.com

3Е-mail: tapiae@mail.ru

Рассмотрены концепции управления воздушным движением, сосредоточенные на геометрии воздушных трасс. Показано, что навигационные средства в состоянии увеличить пропускную способность воздушного пространства за счет более точного выдерживания траектории и предоставлении уменьшенной ошибки местоположения, что позволит увеличить пропускную способность воздушного пространства, но снизит уровень безопасности. Проанализирована вероятность столкновения двух воздушных судов на параллельных воздушных трассах при сокращенном боковом эшелонировании, а также ее соответствие уровню безопасности.

Ключевые слова: безопасность; боковое эшелонирование; вероятность столкновения; воздушное судно; ошибка местоположения.

 
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з такими умовами:


  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ