ОПЕРАЦІЇ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ В СКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПЛАТФОРМІ WINDOWS

Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова

Анотація


Запропоновано універсальну методику та алгоритм виконання операцій нечіткої математики над нечіткими числами та нечіткими змінними. Результат вико-нання операції отримано адекватним уявленню первісних даних, що дозволяє ефективно викоростовувати запропоновану методику для реалізації ітераційнш процедур. Показана пряма залежність можливості отримання конструктивного рішення від структури арифметичної операції. Наведено приклади, що ілюструють застосування викладеної методології для розв'язку реальних прикладних задач в середовищі ЕхсеІІ на платформі Windows в умовах невизначеності та неповної інформації


Посилання


Кунцевич В.М, Лычак М.М.,Никищенко A.C. Решение системы линейных уравнений при наличии неопределенности в ее обеих частях//Кибернетика,-1988,-№4.-С.47-52.

Калмыков С.А. Методы интервального анализа.-Новосибирск: Наука,-1986.-225 с.

Мінаєв Ю.М. Інтервальна математика на підставі методів нечіткої математики // Друга Українська конференція з автоматичного керування ("Автоматика -95"):Тези доповідей. - Львів, 1995.-С.43-45.

Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств - М.:Мир, 1982.-432 с.

Dubois D., Prade H. Systems of linear fuzzy constraints.-Fuzzy sets and systems.-1980,-V.3.-N 3.-P.34-48.

Dubois D., Prade H. Fuzzy real algebra:some results.- Fuzzy sets and systems.-1979,-v.2.-N 4.-P.327-348.

Гвоздик A.H. Линейные нечеткие уравнения //Изв.АН СССР.Техн. кибернетика,-1984.-№5.-С. 176-183.

Аверкин А.Н. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта,-М.:Наука,1986.- 312 с.

Минаев Ю.Н.,Грузинская Е.Т. Алгоритмы нечеткой математики и их программная реализация // Электронное моделирование.-1988.-№6,-С. 17-21.

Негойцэ К. Применение теории систем к проблемам управления.-М.:Мир, 1981.-184 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ