Портал Наукові журнали Національного Авіаційного Університету містить електронні версії наукових журналів, що видаються у Національному Авіаційному Університеті з архівами, починаючи з 1998 року.

Журнали

 • Передові авіаційно-космічні технології

  Науковий журнал Advanced Aerospace Technologies – Передові авіаційно-космічні технології, заснований у 2023 р. » та є правонаступником журналу "Proceedings of the National Aviation University" – “Вісник Національного авіаційного університету”(що видавався до 2021 р.). Засновник та видавець – Національний авіаційний університет.

 • Досягнення авіаційно-космічної технології

  Науковий журнал "Досягнення авіаційно-космічної технології" (до 2021 - “Вісник Національного авіаційного університету”), заснований у 1996 р., друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших віданнях.

  Президією Вищої атестаційної комісії України журнал віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук

  Мова видання: англійська.

 • Вісник Національного авіаційного університету

  Науковий журнал "Досягнення авіаційно-космічної технології" (до 2021 - “Вісник Національного авіаційного університету”), заснований у 1996 р., друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших віданнях.

  Президією Вищої атестаційної комісії України журнал віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук

  Мова видання: англійська.

 • Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

  Наукове видання «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, GoogleScholar, є фаховим з педагогічних наук (спеціальності – 011, 015, Наказ МОН України №1643 від 28.02.2019), психологічних наук (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) – категорія «Б». Статтям, які публікується у збірнику, присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).

  Мова видання: українська, англійська.

 • Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

  Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і здобувачів вищої освіти.

  Мова видання: українська, англійська.

 • Міжнародні стратегії розвитку: політологія, право, економіка

  Науковий журнал заснований із метою сприяння поширенню знань у напрямах міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, в колах науковців і практиків України та інших країн світу, а також підтримки обміну ідеями та розвитку професійного діалогу.

 • Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти

  Головною метою видання електронного збірника наукових праць є висвітлення питань, обмін передовими методиками, творчим підходом до вирішення актуальних проблем сучасної освіти найкращими представниками різних країн світу;   обмін дослідницьким досвідом у галузі освіти; публікація наукових результатів досягнутих досліджень; презентація освітніх проектів; формування професійної мережевої спільноти; сприяння розвитку науки і освіти України, відображення досягнутих інновацій в освіті та науці з урахуванням міжнародного досвіду. 

  Основні проблемні питання, які розглядаються у науковому збірнику: психолого-педагогічні засади розвитку особистості; неперервна освіта як чинник професійного розвитку і самореалізації особистості; інноваційні технології в підготовці висококваліфікованих фахівців; удосконалення педагогічної майстерності як пріоритетний напрям професійного розвитку; сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації.

  Періодичність виходу – 1 раз на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

 • Інженерія програмного забезпечення

  Журнал публікує оригінальні та оглядові статті науково-технічного характеру.

  Мова видання: українська, російська, англійська.

 • Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти

  Головною метою видання електронного наукового журналу «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти»  /   «Formation of Competencies of Gifted Individuals in the System of Extracurricular and Higher Education» є висвітлення питань, обмін досвідом, передовими методиками та творчим підходом до вирішення актуальних проблем з формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти;   публікація досягнутих  результатів   наукових досліджень та презентація новітніх освітніх проєктів найкращими представниками різних країн світу; формування професійної мережевої науково-педагогічної спільноти; сприяння розвитку науки і освіти України та поширення їх результатів за її межами; відображення досягнутих інновацій в освіті і науці України  щодо формування обдарованої особистості з урахуванням процесів Євроінтеграції та міжнародного світового досвіду.

 • Безпека інформації

  Науковий журнал «Безпека інформації» засновано у 1995 році. Засновником та видавцем є Національний авіаційний університет.
  Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.
  Журнал виходить три рази на рік українською, англійською (змішаними) мовами.
  Категорії читачів: студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, науковці та фахівці у галузі інформаційної безпеки.

  Мова видання: українська, англійська.

 • Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти

  Головною метою видання електронного збірника наукових праць є  висвітлення питань становлення та розвитку дистанційної освіти у світі,  використання сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності, консолідації світових зусиль із розвитку новітніх освітніх  інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій та засобів навчання, досягнутих інновацій в освіті та науці з урахуванням міжнародного досвіду.

  Основні проблемні питання (напрями) які розглядаються у науковому збірнику, стосуються: становлення дистанційного навчання та його подальшого розвитку; теоретико-методологічних та психолого-педагогічних аспектів формування професійної компетентності студентів у процесі дистанційного навчання; якості освіти та технологій у середній та вищій школі; упровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у професійній освіті; інновацій в освіті та науці як силі XXI століття.

  Періодичність виходу – 1 раз на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

 • Захист інформації

  Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

  Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

  Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською мовами.

 • Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах

  У збірнику вміщені наукові праці викладачів, докторантів та аспірантів з питань мовознавства та літературознавства. Для науковців, викладачів вузів, гімназій, учителів середніх шкіл, студентів.

  Мова видання: українська.

  ISSN: 2413-3094 (Print)

  ISSN: 2520-6818 (Online)

 • Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм

  У збірнику наукових статей розглядаються актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та туризму.
  Мова видання: українська, російська, англійська
 • Наукоємні технології

  Науковий журнал  «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”) видається у Національному авіаційному університеті з 2008 року. Періодичність видання становить 4 рази на рік. Проблематика журналу у галузі технічних наук: Інформаційні технології, кібербезпека; Екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія; Електроніка, телекомунікації та радіотехніка; Транспорт, транспортні технології.

  Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. № 1301 науковий журнал «Наукоємні технології» включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук, категорія "Б" за спеціальностями 125, 161, 162, 171, 172, 275 .

  Мова видання: українська, англійська.

  ISSN 2075-0781

 • Новітні досягнення біотехнології

  Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології» проводиться щорічно на базі кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.
  Тематика конференції: фармацевтична біотехнологія, промислова біотехнологія, молекулярна біотехнологія, екобіотехнологія та біоенергетика, біомоніторинг та збереження генетичної різноманітності, міжгалузеві комплексні дослідження, агробіотехнологія, технічна біоенергетика та ресурсозбереження, теорія і методика викладання дисциплін біотехнологічного напрямку, лікарські препарати в екстремальних умовах.

  Робочі мови: українська, англійська, російська.

 • Електроніка та системи управління

  Журнал входить до Переліку наукових видань МОН України (категорія «Б»), у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з технічних наук.

  Мова видання: українська, англійська.

 • Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

  У правовому журналі висвітлено результати досліджень учених університету та провідних наукових установ України та зарубіжних країн з актуальних проблем повітряного, космічного, а також інших галузей права. Для наукових працівників, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

  Мова видання: українська, англійська.

  Періодичність: 4 рази на рік

  Головний редактор: Нікітін Володимир Вікторович

  Відповідальний секретар: Юринець Юлія Леонідівна

  «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

  ISSN: 2307-9061 (Print)

  ISSN: 2663-3949 (Online)

  Цілі та проблематика. Журнал «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» – це рецензований правовий журнал, який публікує оригінальні наукові та оглядові статті авторів з різних країн світу із актуальних проблем сучасної юридичної науки. Пріоритетними завданнями даного видання є: публікація результатів наукових досліджень із розширення і модернізації наукових досліджень у галузі юридичної науки, якісного зростання фахової майстерності правників, долучення практикуючих юристів до обговорення та вирішення важливих питань усіх галузей юриспруденції, обмін науковим досвідом та популяризація вітчизняних наукових надбань, ознайомлення з новітніми методиками викладання юридичних дисциплін, інтеграція української юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір. Враховуючи специфіку наукових досліджень, зумовлену особливостями підготовки юристів для авіакосмічної галузі, в науковому журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню. 

  Фахова реєстрація у ДАК МОН України: Постановою президії ВАК України від 14 квітня 2010 року № 1-05/3 Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «Юридичні науки»; відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 528 проведено перереєстрацію і включено до переліку наукових фахових видань України. Наказом МОН України від 17 березня 2020 року № 409 «Про затвердження рішень атестаційного колегії міністерства щодо формування переліку наукових фахових видань України від 6 березня 2020 року» Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» віднесено до наукових фахових видань категорії Б, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальності 081 – Право. Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 16.11.2023 № 1420 "Наукові праці Національного авіаційного університету". Серія "Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" внесено до Реєстру суб'єктів у сфері медіа - реєстрантів. Ідентифікатор медіа R30-01883.

  В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню.

   

 • Проблеми підвищення ефективності інфраструктури

  Збірник присвячено актуальним проблемам управління підприємствами, реструктуризація,
  вдосконалення фінансово-економічної діяльності на транспорті, керування повітряним рухом з використанням сучасних новітніх технологій. Збірник розрахований на наукових працівників, інженерів та фахівців, які займаються проблемами вдосконалення інфраструктури.
  Матеріали збірника будуть корисними студентам відповідного фаху навчання.
  Мова журналу: українська.
 • Проблеми iнформатизацiї та управлiння

  Збірник охоплює проблеми аналізу та синтезу комп’ютерно-телекомунікаційних систем та систем управління ними: створення ефективного інформаційно-вимірювального інструментарію визначення та оцінки параметрів об’єктів інформаційних технологій; математичне, лінгвистичне, апаратно-програмне забезпечення нових, включаючи кіберфізичні авіаційні, і вдосконалених існуючих розподілених комп’ютеризованих та комп’ютерних систем.

  Розрахований на наукових працівників та фахівців, які займаються питаннями створення та вдосконалення теоретичної та програмно-технічної бази засобів комп’ютерно-телекомунікаційних систем та їх комп’ютерних компонентів.
   
  Наказом Міністерства освіти і науки України від 24. 09. 2020 р. № 1188 збірник наукових праць "Проблеми інформатизації та управління" включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»). Статтям, які публікується у збірнику, присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).
   

  Тематична спрямованість наукового фахового видання: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 113 Прикладна математика

  Мова видання: українська, російська, англійська.

  ISSN 2073-4751

 • Проблеми екологічної біотехнології

  Електронний науковий журнал «Проблеми екологічної біотехнології» заснований в Національному авіаційному університеті у 2012 році. В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем екобіотехнології з біологічних та технічних галузей науки.

  Мова видання: українська, англійська.

 • Теорія та практика дизайну

  У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну. Видання спрямоване на поширення та популяризацію наукових розробок і досягнень з практики дизайну та його теоретичної частини – технічної естетики, дизайну архітектурного середовища, досліджень історії та теорії архітектури, актуальних проблем мистецтвознавства.

  Мова видання: українська, англійська.

   

 • Український мистецтвознавчий дискурс

  Журнал «Український мистецтвознавчий дискурс» започаткований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі культури, мистецтва та гуманітарних наук та інтеграції його в світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.

 • Стратегія розвитку України

  У науковому журналі досліджуються актуальні проблеми соціально-економічної політики, розвитку відкритих економік, міжнародних економічних відносин, можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні економічного регулювання в Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та комерційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, особливості участі України в інтеграційних процесах.

  Мова видання: українська, російська, англійська

 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави»

  УДК 504 (043.2)

  Екологічна безпека держави - щорічна конференція, що обєднує молодих вчених та досвідчених спеціалістів у сфері дослідження та захисту екологічно безпечного довкілля у державі. Метою заходу є оцінка поточного рівня та пошук шляхів підвищення рівня екологічної безпеки в основних сферах та на різних рівнях діяльності країни: на транспорті та у військово-промисловому комплексі, промисловості, енергетиці, сільському господарстві, в межах окремих територій та акваторій.

  Рік заснування - 2007

  Періодичність: 1 раз на рік

  Засновники:

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

  ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА

  НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 • Проблеми тертя та зношування

  У журналі наводяться результати наукових досліджень у галузі тертя та зношування, розглядаються актуальні питання теорії тертя та зношування, сучасні методи дослідження процесів, які розвиваються на поверхневих шарах контактуючих тіл під час тертя, а також методи підвищення зносостійкості матеріалів та відновлення поверхонь деталей.

  Журнал призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями тертя та зношування.

  Мова видання: українська,  англійська.

 • Політ. Сучасні проблеми науки

  Тези науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та молодих учених. Для широкого кола фахівців, студентів, аспірантів та викладачів.

  Мова видання: українська, російська, англійська.

   

 • Наука і молодь

  У збірнику вміщено статті, в яких викладено результати наукових, експериментальних і теоретичних досліджень молодих учених. Присвячений актуальним проблемам сучасності в галузі науки і техніки. Розрахований на науковців та інженерно-технічних працівників.

  Мова видання: українська, російська, англійська.

 • Проблеми системного підходу в економіці підприємств

  Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.

  Мова видання: українська, російська, англійська.