Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Правовий журнал  «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» (Свідоцтво про державну реєстрацію від 11.10 2005 року) виходить з 2006 року, а з 2007 періодично чотири рази на рік. У 2010 році часопис внесений до чинного Переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук (Бюлетень ВАК України №5 від 2010 року). У 2015 році журнал пройшов переатестацію відповідно до наказу МОН України № 528 від 12.05.2015року. Відповідно до вимог порядку формування наукових фахових видань у редколегію правового журналу входить 5 докторів юридичних наук ЮІ НАУ, 9 докторів юридичних наук інших ВНЗ, а також 8 зарубіжних науковців, фахівців у різних галузях права. В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню.

Мова видання: українська, російська, англійська

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN: 2307-9061 registered by ISSN International Center 2013.

 


Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Том 1, № 46 (2018)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ ПРАВОСУДДЯ У XІX – XX ст. PDF
Вусал Алігісмат огли Ахмедов 36-41
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Юлія Степанівна Лепех 42-47
ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Олена Миколаївна Макеєва 48-53
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВИ PDF
Анатолій Васильович Матвійчук 54-59

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ PDF
Степан Тихонович Гончарук 60-66
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ЙОГО МІЖНАРОДНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЦІННОСТІ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЇЇ ОСНОВУ PDF
Oleksandr M. Moskalenko 67-72
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКИДИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ PDF
Ganna M. Proskura 73-79
ПРИНЦИПИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЯКІСНОСТІ, ПОВАГИ ДО СУДДІВ PDF
Світлана Іванівна Хом'яченко, Ігор Вячеславович Владимиренко 80-86
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Marina G. Chervenkova 87-93

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЛАГІАТУ PDF
Вікторія Олександрівна Зуєва 94-100
АДАПТАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ПРАВА ДО ПОТРЕБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Людмила Францівна Купіна 101-107
РИНОК ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Марія Олегівна Спіжова 108-113
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКУВАННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Петрівна Устинова, Соломія Богданівна Кузьмович 114-118
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ PDF
Наталія Володимирівна Філик, Ганна Миронівна Грабовська 119-125

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ PDF
Яна Вадимівна Горбатюк, Ірина Миколаївна Ільєнко 126-131
ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Надія Володимирівна Загрішева 132-137
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ірина Миколаївна Орлова 138-143
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ PDF
Катерина Олексіївна Рябова 144-149

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ЯК МОЖЛИВЕ ГОТУВАННЯ ДО ВЧИНЕННЯ ІНШИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ PDF
Олександр Федорович Бантишев, Богдан Васильович Романюк 150-157
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА МЕТА ПОКАРАННЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ PDF
Tetyana A. Denysova 158-165
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF
Едуард Миколайович Кісілюк, Олександр Володимирович Смаглюк 166-170
ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ТА ІНШИХ ОСІБ ПРИ ТИМЧАСОВОМУ ВИЛУЧЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АБО ЇХ ЧАСТИН, МОБІЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Ірина Феофанівна Літвінова 171-176
СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Аліса Олександрівна Логвиненко 177-181

ПРАВОВА ОСВІТА

СУЧАСНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ПРАВОВА ОСВІТА І НАУКА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА РЕФОРМУВАННЯ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 182-189

РЕЦЕНЗІЇ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Софія Яківна Лихова 190-191

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПОСАД В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ PDF
Nadiia O. Armash, Valentyna P. Kozyreva 11-14
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ У ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВИ ПРОТИ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В ПОЛЬОТІ PDF
Володимир Сергійович Волостних 15-22
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: ВИДИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ PDF
Olga A. Husar, Oksana M. Myronets 23-29
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ КАТАСТРОФ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Дмитро Олександрович Беззубов 30-35


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2307-9061