Наукові журнали Національного Авіаційного Університету


Портал Наукові журнали Національного Авіаційного Університету містить електронні версії наукових журналів, що видаються у Національному Авіаційному Університеті з архівами, починаючи з 1998 року.
Вісник Національного Авіаційного Університету

Вісник Національного Авіаційного Університету

Науковий журнал "Proceedings of the National Aviation University" (“Вісник Національного авіаційного університету”), заснований у 1996 р., друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших віданнях.

Президією Вищої атестаційної комісії України журнал віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук

Мова видання: англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Наукове видання «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, GoogleScholar, є фаховим з педагогічних наук (спеціальності – 011, 015, Наказ МОН України №1643 від 28.02.2019), психологічних наук (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) – категорія «Б». Статтям, які публікується у збірнику, присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць

Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Обкладинка науково-практичного журналу "Безпека інформації"

Безпека інформації

Науковий журнал «Безпека інформації» засновано у 1995 році. Засновником та видавцем є Національний авіаційний університет.
Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.
Журнал виходить три рази на рік українською, англійською та російською (змішаними) мовами.
Категорії читачів: студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, науковці та фахівці у галузі інформаційної безпеки.

Мова видання: українська, англійська та російська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць.

Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах

У збірнику вміщені наукові праці викладачів, докторантів та аспірантів з питань мовознавства та літературознавства. Для науковців, викладачів вузів, гімназій, учителів середніх шкіл, студентів.

Мова видання: українська.

ISSN: 2413-3094 (Print)

ISSN: 2520-6818 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електроніка та системи управління

Електроніка та системи управління

Журнал входить до Переліку наукових видань МОН України (категорія «Б»), у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з технічних наук.

Мова видання: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Обкладинка журналу "Захист інформації"

Захист інформації

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською та російською мовами.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті науково-технічного характеру.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм

Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та туризму.
Мова видання: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукоємні технології

Наукоємні технології

В Україні у Національному авіаційному університеті (м. Київ) з 2008 року видається науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”). Періодичність видання становить 4 рази на рік, статті друкуються українською та англійською мовами. Проблематика журналу у галузі технічних наук: Інформаційні технології, кібербезпека; Екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія; Електроніка, телекомунікації та радіотехніка; Транспорт, транспортні технології.

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN 2075-0781 registered by ISSN International Center in June 2009.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. № 1301 науковий журнал «Наукоємні технології» включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук, категорія "Б".

Мова видання: українська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Правовий журнал  «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» (Свідоцтво про державну реєстрацію від 11.10 2005 року) виходить з 2006 року, а з 2007 періодично чотири рази на рік. У 2010 році часопис внесений до чинного Переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук (Бюлетень ВАК України №5 від 2010 року). У 2015 році журнал пройшов переатестацію відповідно до наказу МОН України № 528 від 12.05.2015 р. Наказом МОН України від 17 березня 2020 року № 409 "Про затвердження рішень атестаційного колегії міністерства щодо формування переліку наукових фахових видань України від 6 березня 2020 року" Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» віднесено до наукових фахових видань категорії Б. Відповідно до вимог порядку формування наукових фахових видань у редколегію правового журналу входить 7 докторів юридичних наук ЮФ НАУ, 3 доктори юридичних наук інших ЗВО, а також 12 зарубіжних науковців, фахівців у різних галузях права. В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню.

Мова видання: українська, англійська, російська.

ISSN  2663-3949 (Online)

ISSN  2307-9061 (Print)

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми екологічної біотехнології

Електронний науковий журнал «Проблеми екологічної біотехнології» заснований в Національному авіаційному університеті у 2012 році. В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем екобіотехнології з біологічних та технічних галузей науки.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми iнформатизацiї та управлiння

Проблеми iнформатизацiї та управлiння

Збірник охоплює проблеми аналіза і синтеза комп’ютерно-телекомунікаційних систем та систем управління ними: створення ефективного інформаційно-вимірювального інструментарію визначення та оцінки параметрів об’єктів інформаційних технологій; математичне, лінгвистичне, апаратно-програмне забезпечення нових, включаючи кіберфізичні авіаційні, і вдосконалених існуючих розподілених комп’ютеризованих та комп’ютерних систем.

Розрахований на наукових працівників та фахівців, які займаються питаннями створення та вдосконалення теоретичної та програмно-технічної бази засобів комп’ютерно-телекомунікаційних систем та їх комп’ютерних компонентів.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 24. 09. 2020 р. № 1188 збірник наукових праць "Проблеми інформатизації та управління" включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»).

Збірник має Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого видання ISSN 2073-4751. Статтям, які публікується у збірнику, присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).

Тематична спрямованість наукового фахового видання: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 113 Прикладна математика

Мова видання: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: фаховий збірник наукових праць (економічні науки)

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури

Збірник присвячено актуальним проблемам управління підприємствами, реструктуризація,
вдосконалення фінансово-економічної діяльності на транспорті, керування повітряним рухом з використанням сучасних новітніх технологій. Збірник розрахований на наукових працівників, інженерів та фахівців, які займаються проблемами вдосконалення інфраструктури.
Матеріали збірника будуть корисними студентам відповідного фаху навчання.
Мова журналу: українська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми системного підходу в економіці

Проблеми системного підходу в економіці

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.

Мова видання: українська, російська, англійська.Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми системного підходу в економіці підприємств

Проблеми системного підходу в економіці підприємств

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Стратегія розвитку України

Стратегія розвитку України

У науковому журналі досліджуються актуальні проблеми соціально-економічної політики, розвитку відкритих економік, міжнародних економічних відносин, можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні економічного регулювання в Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та комерційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, особливості участі України в інтеграційних процесах.

Мова видання: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науково-технічний журнал «Проблеми тертя та зношування»

Проблеми тертя та зношування

У журналі наводяться результати наукових досліджень у галузі тертя та зношування, розглядаються актуальні питання теорії тертя та зношування, сучасні методи дослідження процесів, які розвиваються на поверхневих шарах контактуючих тіл під час тертя, а також методи підвищення зносостійкості матеріалів та відновлення поверхонь деталей.

Журнал призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями тертя та зношування.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теорія та практика дизайну

Теорія та практика дизайну

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну. Видання спрямоване на поширення та популяризацію наукових розробок і досягнень з практики дизайну та його теоретичної частини – технічної естетики, дизайну архітектурного середовища, досліджень історії та теорії архітектури, актуальних проблем мистецтвознавства.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука і молодь

Наука і молодь

У збірнику вміщено статті, в яких викладено результати наукових, експериментальних і теоретичних досліджень молодих учених. Присвячений актуальним проблемам сучасності в галузі науки і техніки. Розрахований на науковців та інженерно-технічних працівників.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ

Політ. Сучасні проблеми науки

Тези науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та молодих учених. Для широкого кола фахівців, студентів, аспірантів та викладачів.

Мова видання: українська, російська, англійська.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація