Том 27, № 1 (2006)

Зміст

Інформаційні технології

УМОВИ ПЕРЕХОДУ ПАР ТЕРТЯ В «КВАЗІБЕЗЗНОСНИЙ» СТАН PDF
В.П. Бабак, С.Ф. Філоненко, В.М. Стадниченко 3-7
ІНДУКТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВИМІРЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ PDF
В.П. Квасніков, С.В. Голуб 8-13
КРУГОВА МЕДІАНА В СТАТИСТИЧНОМУ АНАЛІЗІ КУТОВИХ ДАНИХ PDF
Ю.В. Куц, О.В. Монченко 14-17
ПОСЛІДОВНИЙ КРИТЕРІЙ АНАЛІЗУ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ PDF
О.К. Юдін 18-21
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ, ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
В.Ю. Ларін 22-26
ТРИКОМПАРТМЕНТНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МАСООБМІНУ МІЖ РІДИННИМИ СЕКТОРАМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ГЕМОДІАЛІЗУ PDF
С.Т. Поліщук 27-30
АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАВАНТАЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П.М. Павленко 31-37
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
О.О. Ломако, М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, С.О. Трофименко 38-40

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ В НАВІГАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДОППЛЕРІВСЬКОГО ВИМІРНИКА ШВИДКОСТІ PDF
М.А. Міхалочкін, В.П. Харченко 41-43
АЛГОРИТМ СТРУКТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ БАГАТОВИМІРНОГО ОБ’ЄКТА PDF
Л.М. Блохін, Ю.М. Безкоровайний, О.М. Юрченко 44-47
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ АВІОНІКИ НА РАННІЙ СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ PDF
V.M. Vorobyov, T.V. Belyh, V.A. Zakharchenko, M.V. Novikova, S.V. Kondratenko 48-51
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ТОЧНОГО ГОРИЗОНТУВАННЯ PDF
О.А. Сущенко 52-56
ПОСЛІДОВНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ СУКУПНОСТІ ЛІТАКІВ ЗА РАХУНОК ВІДХИЛЕННЯ ЗА КУРСОВИМ КУТОМ PDF
С.А. Закора 57-63

Сучасні авіаційно-космічні технології

ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ВИНИКНЕННЯ АЕРОПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ ПОГАНО ОБТІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТРУБНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
С.О. Іщенко, Р.М. Павловський, О.І. Жданов, В.В. Дегтярьов 64-69
АЕРОАКУСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В РАЗІ РАПТОВОЇ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ ПОСУДИНИ З НАДЛИШКОВИМ ТИСКОМ ГАЗУ PDF
В.Д. Доник, О.І. Запорожець 70-75
АСПЕКТИ ОДНОВИМІРНОЇ ГАЗОДИНАМІКИ КАНАЛУ З ТЕРТЯМ І ТЕПЛООБМІНОМ PDF
М.Ю. Федоров 76-79
МОДЕЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ СТОНШЕНЬ НА ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХНЯХ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЇ В ЗОНІ ДЕФЕКТУ PDF
О.П. Шугайло, В.Б. Крицький, П.З. Луговий 80-82
МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО ОБВОДУ КРИЛА ЛІТАКА PDF
В.М. Казак, С.М. Гальченко, Л.В. Бикус, К.М. Бугрій 83-86
УРАХУВАННЯ СУХОГО ТЕРТЯ ПРИ АНАЛІЗІ КОЛИВАНЬ ПАРНИХ ЛОПАТОК З РОЗЛАДОМ ЧАСТОТ PDF
А.П. Зіньковський, В.В. Астанін, Р.І. Дроздов 87-90
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАЄКТОРІЙ ФЕРОМАГНІТНИХ ЧАСТИНОК ЗАБРУДНЕНЬ У МАГНІТНИХ ОЧИСНИКАХ PDF
С.О. Пузік, В.С. Шевчук, В.С. Манзій 91-94
СКАНУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ПОВЕРХНІ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
В.В. Астанін, Г.О. Олефір 95-99
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПРИСТОСОВУВАНОСТІ ТА СУМІСНОСТІ ТЕРТЯ ПОВЕРХОНЬ БІОЛОГІЧНИМИ МОДИФІКАТОРАМИ PDF
А.П. Кудрін, В.Ф. Лабунець, В.Г. Лазарєв 100-104
МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ АВТОКОЛИВАНЬ ТИСКУ ПРИ ВІБРАЦІЙНОМУ ГОРІННІ В НИЗЬКОЕМІСІЙНИХ КАМЕРАХ ЗГОРЯННЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК PDF
Е.П. Ясиніцький, М.І. Торхов, С.В. Лозня, М.Б. Налісний 105-108
КОМПЛЕКС ВІБРОКОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ «ВІЗА-РС» PDF
Е.П. Ясиніцький, C.В. Антонов, С.О. Пустовий, C.В. Ізбаш, О.Б. Шопяк 109-113
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПІЛОТА ЯК ДИНАМІЧНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ "ЛІТАК–ПІЛОТ–СЕРЕДОВИЩЕ–ОСОБЛИВА СИТУАЦІЯ" PDF
П.В. Попов, О.М. Тачиніна 114-117
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ РІДИН PDF
А.М. Соловйов, Ж.М. Нетреба, О.Я. Кузнєцова 118-121
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ТИПУ НЕЙРОНІВ МЕРЕЖІ ДІАГНОСТУВАННЯ ТУРБОРЕАКТИВНИХ ДВОКОНТУРНИХ ДВИГУНІВ PDF
О.С. Якушенко 122-125
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ «ДІАГНОЗ – ЯКІСТЬ – НАДІЙНІСТЬ» PDF
Ю.М. Чоха 126-127
ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АЕРОДИНАМІЧНОГО КОМПОНУВАННЯ ЛІТАКА ЗІ ЗЧЛЕНОВАНИМ ТАНДЕМНИМ КРИЛОМ PDF
О.В. Кузьменко 128-132
ЧИСЛОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
А.С. Климова 133-139
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ PDF
І.І. Ліннік 140-144
МОДЕЛЬ КРИТЕРІЮ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БАНКУ ДАНИХ АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ PDF
О.А. Вишневський 145-149
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СФЕРИЧНИХ І ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ З ДОПОМОГОЮ БАГАТОКАНАЛЬНЫХ ФАЗОВИХ СВІТЛОДАЛЬНОМІРІВ PDF
В.Н. Шмаров 150-154

Аеропорти та їх інфраструктура

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГНУЧКИХ ОБОЛОНОК СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ PDF
В.К. Цихановський, Н.О. Костира 155-161
МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В ЗАДАЧАХ МЕХАНІКИ ҐРУНТІВ PDF
А.І. Білеуш, Д.Е. Прусов, В.К. Веремієнко, О.В. Вощило 162-165
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ PDF
А.О. Бєлятинський, В.В. Сльота, С.В. Снігир 166-168
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ КОНСОЛЬНОЇ БАЛКИ PDF
Оlexander Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach, Olaf Taeger, Niels Modler, Martin Dannemann, Vitaly Makarenko 169-172
СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ РОЗРАХУНКУ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ PDF
В.К. Цихановський, О.С. Коряк 173-180
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШИРИНИ РОЗКРИТТЯ ТРІЩИН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
В.И. Колчунов, Масуд Нур Эддин 181-183
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ PDF
Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй 184-190
ВИЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕЧНИХ УХИЛІВ ПОВЕРХНІ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОЇ СМУГИ З ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ З УРАХУВАННЯМ ЯВИЩА ДИНАМІЧНОГО ГІДРОГЛІСУВАННЯ ЛІТАКІВ PDF
В.М. Золотоперий, Д.Є. Шинкарьов 191-194
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О.Ю. Драч, Г.М. Франчук 195-203
ПОДАННЯ ПРОСТОРОВОЇ МІНЛИВОСТІ ФАТАЛЬНОГО НАЗЕМНОГО РИЗИКУ В МАТЕМАТИЧНІЙ ФОРМІ PDF
І.Л. Государська 204-206
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДМОВИ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ АЕРОДРОМІВ PDF
С.С. Дев’яткіна 207-211
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЦІЙНОГО ТЕРМОРОЗЩЕПЛЕНОГО ГРАФІТУ PDF
Л.В. Бурдюженко 212-214
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН PDF
Г.В. Іванова, О.В. Кумейко, С.В. Бойченко 215-217
ОДЕРЖАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПРИСАДКИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОДИСТИЛЯТНИХ ПАЛИВ PDF
Ю.М. Гулямов, О.В. Тертишна 218-219
ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ НА КОРОЗІЙНУ АГРЕСИВНІСТЬ ПАЛИВ, ЩО МІСТЯТЬ ОКСИГЕНАТИ PDF
О.Б. Шевченко, Ю.М. Гулямов 220-223
ВТРАТИ ВУГЛЕВОДНІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ, ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ PDF
Ю.А. Кальницька, С.В. Бойченко 224-226

Хімічні технології, хімотологія

АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗОНІКЕЛЬКИСНЕВИХ РОЗПЛАВІВ ІЗ 4d-МЕТАЛАМИ – Zr, Nb, Mo PDF
Н.О. Шаркіна, Н.М. Манчук, В.С. Судавцова 227-228
СТАБІЛІЗАЦІЯ ФЛЮОРИТОПОДІБНОЇ СТРУКТУРИ В ОКСИДНИХ ВАКУУМНИХ КОНДЕНСАТАХ PDF
О.М. Заславський 229-232

Фізико-математичні науки

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЕН-ОНДУЛЯТОРНИХ ІНДУКЦІЙНИХ ПРИСКОРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
В.В. Куліш, І.В. Губанов, Г.Є. Марінченко, А.Ю. Бруснік 233-239

Професійна освіта

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЦІЛЕЙ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
А.Г. Кирда 240-243


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ