СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

О.Ю. Драч, Г.М. Франчук

Анотація


 Досліджено вплив авіаційних транспортних процесів на фітотоксичність ґрунту. Визначено суттєвий вплив нафтових забруднювачів на мікробіоту ґрунтів у зоні аеропорту. Виконано факторний аналіз ферментативної активності ґрунту за наявності важких металів і нафтопродуктів та еколого-економічне оцінювання ґрунту в умовах тривалих авіаційних транспортних процесів. Отримано математичні моделі для прогнозування стану ґрунтів на прилеглих до аеропорту територіях.


Посилання


Інформатизація аерокосмічного землезнавства / С.О. Довгий, В.І. Лялько, О.М. Трофим-чук та ін. – К.: Наук. думка, 2001. – 607 с.

Колупаєв Ю.С. Біоорганічна і біонеорганічна хімія: Фітофізіологічні та агроекологічні аспекти. – Х.: ХДАУ, 2000. – 305 с.

Патика В.П., Тараріко О.Г., Банцаровський Д.М. Сучасні проблеми охорони, агрохімічного обстеження та паспортизації сільськогосподарсь-ких угідь //Агроекологічний журн. – 2001. – № 2. – С. 3–7.

Гаргер Е.К. Подъем и выпадение радиоактивной пыли при сельскохозяйственной деятель-ности //Агроекологічний журн. – 2001. – № 1. – С. 12–15.

Гришина Л.А. Влияние атмосферного загрязнения на свойства почв. – М.: МГУ, 1990. – 205 с.

Горбатов В.С., Зырин Н.Г., Обухов А.И. Адсорбция почвой цинка, свинца и кадмия //Вест. Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. – 1988. – № 1. – С. 10–14.

Черных Н.А., Ладонин В.Ф. Нормирование загрязнения почв тяжелыми металлами // Агрохимия. – 1995. – № 6. – С. 71–81.

Вальков В.Ф., Колесников С.И., Казеев К.Ш. Влияние загрязнения тяжелыми металлами на фитотоксичность чернозема // Агрохимия. – 1997. – № 6. – С. 50–55.

Иерархическая система биоиндикации почв, загрязненных тяжелыми металлами / Е.И. Андреюк, Г.А. Иутинская, Е.В. Вала-гурова и др. // Почвоведение. – 1997. – № 12. – С. 1491–1496.

Ильин В.Б. Мониторинг тяжелых металлов применительно к крупным промышленным городам //Агрохимия. – 1997. – № 4. – С. 81–86.

Латыпова М.М., Павлова Е.В., Колесников Л.М. Комплексные исследования влияния тяжелых металлов на развитие сельскохозяйственных растений //Наука – производству. – 2001. – № 3. – С. 22–24.

Органопрофиль дерново-глеевой почвы с высоким уровнем загрязнения полицик-лическими ароматическими углеводородами/ С.С. Чернянский, Т.А. Алексеева, А.Н. Геннадиев и др. // Почвоведение. – 2001. – № 11. – С. 1312–1322.

Шкварук М.М., Делеменчук М.І. Ґрунтознавство. – К.: Урожай, 1965. – 388 с.

Robinson G.W. Soils: their origin, constitution and classification. – London, 1982. – 390 p.

Иерархическая система почв, загрязненных металлами //Почвоведение. – 1997. – № 12. – С. 1491–1496.

Методика визначення дегідрогеназної активності ґрунту (в модифікації лабораторії ґрунтової мікробіології 13 УААН). – К.: НАУ, 1989. – 45 с.

Хазиев А.В. Почвенные ферменты. – М.: Наука, 1977. – 245 с.

Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. Методично-нормативне забезпечення / За ред. В.П. Патики, О.Г. Тараріко. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 308 с.

Толбатов Ю.А. Загальна статистика в середовищі Excel. – К.: Вища шк., 2000. – 365 с.

Ларсен Р.У. Инженерные расчеты в сфере Excel: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 554 с.

Франчук Г.М., Ісаенко В.М. Екологія, авіація і космос. – К.: НАУ, 2005. – 456 с.

Воробьева Л.А., Рудакова Т.А., Лобанова Е.А. Элементы прогноза уровня концентраций тяжелых металлов в почвенных растворах и водных вытяжках из почв // Тяжелые металлы в окружающей среде. – М.: МГУ, 1980. – С. 28–34.

Большаков В.А., Краснова Н.М., Сорокин С.В. Аэротехногенное загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами: источники, масштабы, рекультивация. – М.: Почвенный ин-т им. В. Докучаева, 1993. – 100 с.

КНД 211.1.4.054-97. Визначення гострої токсичності води на ракоподібних Daphnia magna Straus. – К.: Ін-т гідробіології, 1997. – 25 с.

Литвак П.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф., Дереча О.А. Екологія та рослинництво. – Житомир: Полісся, 2001. – 231 с.

Михалевська Т.В. Моделювання та прогнозування стану довкілля: Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2003. – 124 с.

Згуровский М.З. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде. – К.: Наукова думка, 1997. – 139 с.

Франчук Г.М., Малахов Л.П., Півторак Р.М. Екологічні проблеми довкілля. – К.: КМУЦА, 2000. – 180 с.

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. – Л.: Гидрометео-издат, 1986. – 120 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ