ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЦІЛЕЙ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

А.Г. Кирда

Анотація


 Розроблено аналіз формування і трансформації цілей освіти в педагогіці України в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. від визначення загальних навчально-виховних цілей на державному рівні у законодавчо-нормативних документах до конкретизації цілей освіти на рівні діяльності окремих середніх і вищих навчальних закладів. Визначено й охарактеризовано провідні тенденції та етапи еволюції цілей освіти.


Посилання


Сухомлинська О. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002: Зб.наук.пр. до 10-річчя АПН України. – Х.: ОВС, 2002. – Ч. 1. – С. 37–54.

Школа-лицей. Концепция, педагогическое и техническое задание на проектирование учебно-воспитательного комплекса НПО “Ротор” / Руко-водители авт. коллектива :А.И. Чабанов, В.Н. Мад-зигон, А.И. Никитенко. – К.: НИИ педагогики УССР, 1990. – 216 с.

Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної осві-ти в Українській РСР. – К.: Рад. шк., 1959. – 26 с.

Документи засідань колегії Міністерства народної освіти УРСР (постанови, рішення, доповідні записки) 25 лип., 10 серп. 1990 р. // Арх. Міністерства освіти і науки України. – Ф.166, оп.17, спр.78, 131 арк.

Документи засідань колегії Міністерства народної освіти УРСР (постанови, рішення, доповідні записки). 30 січ., 27 лют. 1991 р. // Арх. Міністерства освіти і науки України. – Ф.166, оп. 17, спр. 112, 95 арк.

Закон Української РСР “Про освіту” (1991) // Рад. шк. – 1991.– № 9. – С. 3–19.

Саксаганський ліцей // Наук.-метод. журн. – 1995. – № 5. – С. 11.

Кобецький Р.З. Особливості формування змісту освіти у лісогосподарчому ліцеї // Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем роботи середніх загаль-ноосвітніх навчально-виховних закладів і шкіл нового типу. – К.: ІСДО, 1994. – Вип.1. – С. 168–169.

Концептуальна система сталого розвитку КМУЦА на 1999–2009 роки // Авіатор. – 1998. – 30 груд. – С. 3–4.

Концепція діяльності вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – К.: ВМУРЛУ, 1999. – С. 44–46.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ