Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць

Рік заснування: 2004

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9157 від 15.09.2004

Фахова реєстрація у ДАК України:

Постановою Президії ВАК України від 19.01.2006  № 2–05/1

Постановою Президії ВАК України від 18.11.2009  № 1–05/5

Наказом МОН України від 06.03.2015  № 261

Спеціальність ДАК: Філософські науки

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний авіаційний університет

Періодичність: Виходить двічі на рік

Головний редактор: Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний авіаційний університет).

Заступник головного редактора: Онопрієнко Валентин Іванович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Члени редколегії:

М. А. Абисова, доктор філософії, доцент (Національний авіаційний університет);

А. Гжеліньский, доктор філософських наук, професор  (Університет ім. М. Коперника, Польща);

О.П. Кивлюк, доктор філософських наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

Л.Г. Комаха, доктор філософських наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

В. Ольшевский, доктор етнологічних наук, професор (Університет ім. М. Коперника, Польща);

О.С. Поліщук, доктор філософських наук, професор (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія);

С.М. Ягодзінський, доктор філософських наук, професор (Національний авіаційний університет).


Адреса редакціїКонтактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта  Комарова, 1, корп. 8, к. 1005; тел.: 406-74-01;

e-mail: filosof@nau.edu.uak_fls@nau.edu.ua.

Розділи збірника: Філософія, Культурологія

Статті приймаються в кім. 8.1005


Том 32, № 2 (2020)

Зміст

Філософія

ДОКТРИНА РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІДЕАЛ І РЕАЛЬНІСТЬ PDF
Е. М. Герасимова
ФЕНОМЕН САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ «Я»: ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ PDF
Л. Г. Конотоп
ЛИСЕНКІВЩИНА: ПЕРЕКІС У НАУКОВОМУ ЕТОСІ PDF
В. І. Онопрієнко
ПОЗАЧАСОВА ТА ПОЗАПРОСТОРОВА СУТНІСТЬ ВСЕЗАГАЛЬНОГО ЦІЛОГО: ТОПОЛОГІЧНА ТРИВЕРГЕНЦІЯ ДУХОВНОГО, МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ВІРТУАЛЬНОГО СВІТІВ PDF
Ю. В. Харченко
МЕДИКАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ PDF
М. А. Абисова
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗУМІННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ PDF
З. С. Вихованець
НОВІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Г. М. Клешня
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ У МОДЕРНУ ДОБУ PDF
С. С. Орденов
ЛЮДИНА І ПРИРОДА У ФЕНОМЕНІ РОБІНЗОНАДИ PDF
О. М. Сідоркіна
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
О. П. Скиба
СОЦІАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ФОКУСІ ПОСТМОДЕРНОЇ ЕПОХИ PDF
З. В. Стежко, С. П. Римар
ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ: МЕТОДОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ Г. Г. ШПЕТА PDF
Т. Д. Суходуб
РОЛЬ ТІЛА У ПЕРЦЕПТИВНІЙ ФІЛОСОФІЇ А. БЕРҐСОНА ТА В ЕНАКТИВІЗМІ PDF
А. В. Бородій
ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ PDF
І. В. Васюк
МЕТАФІЗИЧНИЙ, ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «СВОБОДА» В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ PDF
Т. А. Мурга
РЕВОЛЮЦІЙНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДІЙСНОСТІ: ВІД ЛОКАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ ДО ЄДИНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ PDF
Б. О. Носач
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ PDF
Г. М. Парусова
ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ТИП РАЦІОНАЛЬНОСТІ: ПОЛІ-, МІЖ-, ТРАНС- та МЕТАДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ PDF
Д. Д. Пучкова

Культурологія

ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н. І. Ашиток
ВПЛИВ МУЗИКИ НА СВІТОГЛЯД І БУТТЯ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
О. С. Осадча, І. В. Чорноморденко
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ МОНОГРАФІЇ О.Г.ШОСТАК «ХУДОЖНІ ВИМІРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КОРІННОГО ПОХОДЖЕННЯ». КИЇВ: ТАЛКОМ, 2020 PDF
М. М. Шимчишин
КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ PDF
О. П. Антіпова
ПИТАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЦЕРКОВ У ПОСТСЕКУЛЯРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Д. В. Білозор
ТРАДІЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. А. Матюхіна
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
Т. А. Пода
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК PDF
І. П. Скиба
ПАНДЕМІЯ: ЗАГРОЗА ЧИ УРОК ЛЮДСТВУ В ХХІ СТОЛІТТІ? PDF
Н. М. Сухова
ТЕХНОКРАТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ) PDF
Н. А. Ченбай
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ КОЛІЗІЇ ІДЕЇ СОЛІДАРНОСТІ У БОРОТЬБІ ГЛОБАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 PDF
Т. Г. Шоріна


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)