Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до редколегії Збірника  наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць». 

Стаття повинна бути структурована і мати наведені нижче елементи:

 1. Індекс УДК – зліва без відступу.
 2. Ініціали, прізвища авторів – справа, напівжирним шрифтом.
 3. Назва статті – по центру великими літерами, напівжирним шрифтом.
 4. Місце роботи – по центру.
 5. Електронна адреса авторів, номери ORCID, ResearcherID – за бажанням.
 6. Анотація мовою статті – від 500 до 800 знаків із пробілами.
 7. Ключові слова (від 5 до 12);
 8. Текст статті з такими розділами та їхнім наповненням:
 • Вступ / Introduction – постановка проблеми, її актуальність, аналіз останніх досліджень;
 • Мета і завдання / The aim and tasks;
 • Методологія дослідження / Research methods;
 • Результати / Research results. Подається виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання, а лише містити узагальнення отриманих раніше даних із зазначенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання досліджуваної проблеми. Не допускається механічне перерахування прізвищ науковців без зазначення їхнього внеску;
 • Обговорення / Discussion. Проводиться порівняльний аналіз отриманих даних із результатами інших дослідників, що вивчали це питання, встановлюється підтвердження або спростовання гіпотез інших науковців;
 • Висновки / Conclusions. Стисле висвітлення сутності отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями. Висновки не повинні дублювати текст статті!

9. Список літератури / References– – відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Приклад:

 1. Foster I., Kesselman C. The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure : 2nd ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2003. 748 p.
 2. Дротянко Л. Г. Філософія діалогу в культурі інформаційної ери. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2015. № 1. С. 5–11. URL:https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28326.pdf (дата звернення: 15.11. 2022)

10. Транслітерований (англомовний) список літератури відповідно до вимог стилю «CHICAGO STYLE» (Див. https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html). Прізвища авторів та назва статті транслітеруються (в квадратних дужках подається переклад назви статті англійською мовою). При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Приклад:

1. Parakhonskyi, Borys, and Halyna Yavorska. 2019. Ontolohiia viiny i myru: bezpeka, stratehiia, smysl [Ontology of war and peace: security, strategy, meaning]. Kyiv: NISD.

2. Drotianko, Liubov. 2015. "Filosofiia dialohu v kulturi informatsiinoi ery" ["The Philosophy of Dialogue in the Culture of the Information Age"]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia : Filosofiia. Kulturolohiia, Proceedings of the National Aviation University. Series: Philosophy. Cultural Studies 1: 5-11. http://doi.org/10.1086/6455490235

Оформлення посилань у тексті статті здійснюється відповідно до стилю «CHICAGO STYLE: Author - Date».

Приклад:

(Дротянко 2015, 7) – посилання на одне джерело.

(Дротянко 2015; Ороховська 2018) – посилання на декілька джерел.

11. Ім’я та прізвище(а) автора(ів), місце роботи та назва статті англійською мовою. У випадку, якщо стаття підготовлена українською, подається розширена анотація англійською мовою – від 1800 до 2500 знаків із пробілами. Англомовна анотація має містити усі перелічені у п. 8 структурні елементи статті, а також ключові слова.

УВАГА! У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20% від загального списку літератури). Список використаної літератури має представляти нові джерела (за останні 15 років) та на 30% складатися з новітніх наукових праць (за останні 3-5 років). Обов’язково зазначати DOI (якщо цей ідентифікатор присвоєний) при посиланні на наукову працю. Також не допускається посилання на ненаукові та недостовірні джерела, такі як: YouTube, Wikipedia, Instagram тощо.

Увага!

 • Невідповідність оформлення статті наведеним вимогам може стати причиною відмови у публікації. Редколегія повідомляє авторові тільки про рішення щодо публікації.
 • Рецензування статей здійснюється за принципом «double-blind peer review». Рішення щодо публікації приймається протягом двох місяців від дня реєстрації рукопису.
 • У випадку відмови в публікації редколегія не повертає рукописи та не вступає в дискусії з авторами.
 • Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках збірника фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, несуть автори.
 • Переклад статей та анотацій засобами онлайн-сервісів є неприпустимим.
 • Передрукування матеріалів, опублікованих у Збірнику, дозволено тільки зі згоди авторів та видавця. Посилання на Збірник у випадку цитування наведених у ньому матеріалів є обов’язковим.

Privacy Statement

Імена та адреси, зазначені Вами при реєстрації на цьому сайті, будуть використані виключно для технічних цілей: контакту з Вами або з рецензентами (редакторами) у процесі підготовки Вашої статті до публікації. Вони в жодному разі не надаватимуться іншим особам та організаціям.