Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Загальні вимоги до статей електронному збірнику наукових праць.
  Матеріали статей мають відповідати таким вимогам:
  • формат аркуша: А4 (210 x 297)
  • поля документу: по 2 см з кожного боку;
  • шрифт: Times New Roman, 14;
  • міжрядковий інтервал: полуторний (1,5);
  • через один рядок відступу подаються: назва статті, анотація, текст статті, список використаних джерел. Рекомендований обсяг статті: 3 – 12 сторінок;
  • статтю надсилати у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням DOC, DOCX, оформлену відповідно до вказаних вимог. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції з вказівкою номера секції;
  • мови статті: українська, англійська

  Порядок розміщення інформації у статті:
  • УДК: зліва, Times New Roman, 12 шрифт (жирний);
  • прізвище та ім’я автора(ів): повністю, вирівнювання по центру, жирний шрифт;
  • науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання: вирівнювання по центру;
  • назва статті: великі літери, вирівнювання по центру, жирний шрифт;
  • анотація: вирівнювання по ширині, курсив;
  • ключові слова: до 5 термінів, вирівнювання по ширині, курсив;
  • текст статті: вирівнювання по ширині, абзац – 1 см;
  • рисунки і таблиці: послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). Кожен рисунок повинен мати підпис (внизу), таблиця – назву (зверху);
  • список використаних джерел: наприкінці статті у порядку посилання та оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог у будь-якому з діючих форматів цитування (національний ДСТУ 8302:2015 / АРА (American Psychological Association) / MLA (Modern Language Association) / Chicago / Harvard і т.ін.);
  • посилання на використані джерела: подаються у квадратних дужках;
  • в кінці статті вказати назву статті та відомості про автора на англійській мові.

Керівництво для авторів

                                                                                        Зразок оформлення статті:

УДК 378                                                                                   Ляшенко Ірина,                                                                                                                                                                         кандидат економічних наук, доцент,                                                                                                                        Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ,                                                                                                                                   м. Харків, Україна                                                                                                                                                                                             E-mail автора,                                                                                                                                                                                                 Orcid (якщо є)                                                                                                                                                                           РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ                                                                                                                                        ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Анотація: Розглядаються механізми розвитку мотивації студентів дистанційної освіти у вищій школі, проаналізовані дослідження сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених цього питання, висвітлені основні практичні рекомендації для підвищення мотивації у дистанційному навчанні. 

Ключові слова: педагогіка, компетентність, методи. 

Annotation: The article deals... 

Key words: pedagogy, competence, methods. 

Входження національної вищої школи до європейського науково-освітнього простору є складним та багатогранним завданням, що потребує, зокрема компетентнісного підходу, який набуває все більшої популярності як нове розуміння сутності освітнього процесу, його цільових настанов [2, с. 15].                                                                                                                            Список використаних джерел                                                                                                                                                                                  Lyashenko Irуna,                                                                                                                                                           Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,                                                                                                   Sumy branch of Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine                                                                                                                 DEVELOPMENT OF STUDENT MOTIVATION                                                                                                                                         TO DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION

Вимоги до змістовної структури наукової праці:

вступ - висвітлюється постановка проблеми у загальному вигляді; наводиться актуальність та доцільність дослідження, а також його зв'язок з науковими чи практичними завданнями, які потребують вирішення і яким присвячена стаття;

- аналіз попередніх досліджень - наводиться короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми за темою наукової праці та на які спирається автор. Аналіз повинен містити оцінку сучасного стану проблеми на світовому рівні;

- мета -  має бути спрямована на вирішення проблеми згаданої у вступі і обов`язково мусить відповідати заголовку, бути ясною і зрозумілою.   Рекомендовано формулювати чітко та конкретно без  вживання абстрактних тверджень і загальних фраз. Бажано виокремити кроки (завдання), за допомогою яких досягається мета дослідження;

- результати та обговорення  (виклад основного матеріалу) – основна частина статті;

- висновки з даного дослідження -  повинні повно і вірно відображати результати дослідження, бути лаконічними, конкретними, містити узагальнення та рекомендації, які випливають з дослідження, пропозиції для подальших досліджень. У підрозділі рекомендується стисло подати перспективи подальших досліджень у даному напрямку.  

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього електронного збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього збірника; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.