Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Журнал висвітлює теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Рік заснування:2007
Проблематика:висвітлення теоретико-методологічних та науково-практичних проблем в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 13512-2396 Р від 26.12.2007
Галузь науки:педагогічні, психологічні науки
Періодичність:2 рази на рік
Мова видання:українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник:Національний авіаційний університет
Головний редактор:Лузік Е.В., доктор педагогічних наук
Заступник головного редактора:Барановська Л.В., доктор педагогічних наук
Відповідальний секретар:Побірченко Н.А., доктор психологічних наук
Члени редколегії:Андрущенко В.П., д-р філос. наук; Бондарчук О.І., д-р психол. наук; Булгакова Н.Б., д-р пед. наук; Горбунов В.В., д-р біол. наук; Євтух М.Б., д-р пед. наук; Кулик М.С., д-р техн.наук; Малхазов О.Р., д-р психол. наук; Моляко В.О., д-р психол. наук; Петращук О.П., д-р пед. наук; Рибалка В.В., д-р психол. наук; Сергєєнкова О.П., д-р психол. наук; Синьов В.М., д-р пед. наук
Адреса редакції:пр. Космонавта Комарова, 1, Київ-58, Україна, 03680
Тел. (044) 406-77-68, 406-75-40


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х