Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

знаходяться на сайті  http://kpppo.nau.edu.ua/science.php

«ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ»

Наукове видання «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Elibrary, GoogleScholar, є фаховим з педагогічних наук (спеціальності – 011, 015, Наказ МОН України №1643 від 28.02.2019), психологічних наук (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) – категорія «Б». Статтям, які публікується у збірнику, присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).

У збірнику висвітлюються теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі педагогіки та психології, актуальні питання теорії і практики навчання, професійної освіти.

Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого та електронного видання (ISSN): ISSN 2411-264X PRINT.

Web-сайт (web-сторінка) наукового видання:

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP

Виходить 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 13512-2396Р від 26.12.2007, Національний авіаційний університет.

Статті до чергового номера приймаються з 10 лютого до 10 квітня  та з 10 вересня до 10 листопада поточного року!

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

Стаття має бути структурована і мати такі елементи:

 • Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз стану наукових знань у галузі згідно з даними наукової літератури; формулюються мета і завдання дослідження).
 • Методи та методики дослідження (висвітлюються методи / засоби / процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
 • Результати (детально й ілюстровано демонструються всі результати дослідження).
 • Дискусія (здійснюється аналіз одержаних авторами результатів, порівняння їх з аналогічними результатами інших досліджень за тематикою статті, підкреслюються обмеження одержаних результатів, пропонуються подальші напрямки досліджень з означеної тематики).
 • Висновки (узагальнюються головні підсумки обговорення результатів). Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті.

Увага! Редакція надає перевагу статтям, у яких висвітлено результати емпіричних досліджень!

 

Обсяг основного тексту статті (без анотацій та літератури) має становити не менше 0,5 др. арк. / 12 стор.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5; абзац – 1 см (основний текст статті); інтервал – 1 (резюме, список літератури, references, аbstract).

Текст набирається без переносів. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире, українські («») та латинські (“”) лапки. Прохання уніфікувати використання напівжирного шрифту та курсиву при виділенні прикладів та інших фрагментів тексту і не зловживати підкресленням.

Рисунки (схеми, графіки) обов’язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка розміщують перед назвою рисунка. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки.

 

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Howard, 2008; Богуш & Ковтун, 2014; Smith, Grimm & Shell, 2017); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Кубрякова, 2004: 525).

 

Оформлення СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ у тексті статті подаються за міжнародними стандартами APA style (стиль Американської психологічної асоціації http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/apa_style.pdf).

Розташування структурних елементів статті:

Матеріали для публікації у виданні повинні бути написані українською, російською або англійською мовою й оформлені таким чином:

шифр УДК, Ініціали та прізвище автора (ів), НАЗВА СТАТТІ, Резюме, Ключові слова, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, REFERENCES розміщуються через інтервал-1.

 • Шифр УДК (з лівого краю, жирний прямий);

Наступний рядок:

 • Ініціали та прізвище автора (ів) (з правого краю, жирний курсив)

Через рядок

 • Назва статті (по центру прописними літерами, жирний прямий);

через рядок:

 • Слово «Резюме» по центру, жирний курсив;

Наступний рядок

 • Текст резюме мовою статті

Увага! Резюме має бути структурованим і містити такі компоненти:

-        Мета дослідження.

-        Методики дослідження (або Процедура дослідження).

-        Результати.

-        Висновки.

 • (з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою);
 • через рядок – текст статті;
 • через рядок Список ЛІТЕРАТУРИ (по центру прописними літерами, жирний прямий).

Увага! До списку слід переважно включати посилання на книги та статті з періодичних видань (журнали та збірки), що проіндексовані у провідних міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science тощо).

 • через рядок REFERENCES (по центру прописними літерами, жирний прямий).

Увага! REFERENCES – це список літератури, перекладений англійською мовою та транслітерований і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style. Для транслітерації українського тексту латиницею використовується сайт http://ukrlit.org/transliteratsiia; для транслітерації російського тексту використовується сайт https://translit.cc/.

 

Публікація українською мовою супроводжується резюме англійською мовою (1800 знаків (230-250 слів)); публікація англійською мовою супроводжується резюме українською мовою (1800 знаків (230-250 слів)); публікація російською мовою супроводжується резюме українською та англійською мовами (1800 знаків (230-250 слів)).

Розташування структурних елементів статті:

(Увага! Ініціали та прізвище автора (ів), Назва статті, Резюме, Ключові слова розміщуються через інтервал-1.)

ініціали, прізвища авторів (з правого краю жирний курсив);

НАЗВА СТАТТІ (по центру прописні літери, жирний прямий);

Резюме (Abstract) (по центру жирний курсив);

(з абзацу, курсив) текст анотації (1800 знаків (230-250 слів));

(з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою).

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами, надсилати окремим файлом з назвою, наприклад: ПетренкоАВ_ стаття

За достовірність  фактів, статистичних даних та іншої інформації, наведених у статті, редакційна колегія відповідальності не несе.

Відомості про авторів (окремим файлом, наприклад: ПетренкоАВ_відомості):

Відомості про автора

 1. прізвище, ім’я, по-батькові
 2. науковий ступінь
 3. вчене звання
 4. посада і місце роботи
 5. контактний телефон
 6. e-mail
 7. напрям (педагогіка чи психологія)
 8. Куди відсилати _ адреса нової пошти: місто, № відділення, телефон та ПІБ отримувача).

 

 

Приклад оформлення статті

УДК 159.923.2: 316.4

І. Іванов

СЕМАНТИКА ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ»

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Резюме

У статті представлено результати теоретичного аналізу феномену «соціальне дистанціювання» та емпіричного дослідження його психосемантичного змісту. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні специфіки………. Проведено предметний аналіз поняття «соціальне дистанціювання» в ………..Констатовано, що даний феномен розглядається як соціальний атитюд;………. Емпіричне дослідження проводилося упродовж червня-липня 2020 р., протягом діючого в Україні карантину. З використанням методу семантичного диференціала отримано результати …………………...в результаті чого було виділено фактори, які розкривають семантичну наповненість категорії у свідомості досліджуваних. Результати. Виявлено, що ………Отримана трифакторна структура поняття свідчить про масовидність уявлень про соціальне дистанціювання, його низьку внутрішню диференційованість, що є нормальним з огляду на новизну поняття для масової свідомості громадян. Зроблено висновок, що ознаки переважно позитивного ….. У поточній пандемічній обстановці в ……………сильної суспільної невизначеності.

Ключові слова: масова свідомість; пандемія; семантичний диференціал; соціальне дистанціювання

……Текст статті…………………………………………………………………….

…………………………………………..текст………………………………………

………………………текст…………………………………………………………

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Купенко, О., & Ткаченко, Б. (2020). Практика залучення студентів до участі у волонтерських проектах громадських організацій. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Суми: Сумський державний університет, 385-388.

Лісіцин, В. Д. (2010). Детермінанти стресових станів як науково-психологічна проблема. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Збірник наукових праць, 7, 349 – 359.

Михайлова, Л. О. (2010). Толерантність як засіб виховання в системі освітніх закладів. Доступно за URL: https://commit.com.ua/onices/download/Mihajlova.doc

Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36, 111–139.

 

REFERENCES

Kupenko, O., & Tkachenko, B. (2020). Praktika zaluchennya studentiv do uchasti u volonterskih proektah gromadskih organizatsiy. Sotsialno-gumanitarni aspekti rozvitku suchasnogo suspilstva [The practice of involving students in volunteer projects of public organizations. Socio-humanitarian aspects of the development of modern society]. Sumi: Sumskiy derzhavniy unіversitet, 385-388.

Lisitsin, V. D. (2010). Determіnanti stresovih staniv yak naukovo-psihologіchna problema. Aktualni problemi navchannya ta vihovannya lyudey z osoblivimi potrebami. Zbirnik naukovih prats [Determinants of stress states as a scientific and psychological problem. Current problems of education and upbringing of people with special needs Collection of scientific works], 7(9), 349 – 359.

Mihaylova, L. O. (2010). Tolerantnist yak zasib vihovannya v sistemi osvitnih zakladiv.[Tolerance as a means of education in the system of educational institutions]. Dostupno za URL: https://commit.com.ua/onices/download/Mihajlova.doc

Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36, 111–139.

 

I.Ivanov

SEMANTICS OF “SOCIAL DISTANCING” PHENOMENON

IN PANDEMIC SITUATION

Abstract

The article presents the results of a theoretical analysis of the phenomenon of "social distancing" and an empirical study of its psychosemantic content. (……….1800 characters………..)

Keywords: mass consciousness; pandemic; semantic differential; social distancing

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕЗУВАННЯ СТАТЕЙ

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.

2. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Ступінь унікальності авторського тексту має бути не нижчим, ніж 80%.

3. Статті авторів, які не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата або доктора наук за фахом публікації, у якій детально обґрунтовується актуальність та наукова значущість. Рецензія на статтю пишеться в довільній формі.

4. Редакційною колегією визначається відповідність статті профілю журналу, вимогам щодо оформлення. У випадку відповідності, стаття направляється на рецензування. Рецензентами можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом.

5. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу.

6. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Текст рецензії направляється автору в електронному вигляді. До переробленої статті автор додає лист, який містить відповіді на всі зауваження, та пояснює всі зміни, які було зроблено в статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

7. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а за необхідності – засіданням редакційної колегії у цілому.

8. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації автор інформується про це електронною поштою.

Вартість публікації у фаховому виданні «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» – 60 грн за сторінку.

Увага! Оплата здійснюється після рекомендації статті до друку.

Статті, що не відповідають вимогам фахового видання, розглядатися не будуть.

Наша адреса: Національний авіаційний університет, факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, просп. Любомира Гузара, 1,  м. Київ, 03058.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна

Технічні редактори:              Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування: VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua

 

Шановні, автори, сподіваємося на плідну співпрацю!

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.