Том 15, № 1 (2012)

Зміст

Філософія

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ PDF
Л. Г. Дротянко, В. О. Жолдоков 5-9
СВІТ БУТТЯ ЛЮДИНИ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ С.КІРКЕГОРА PDF
П. А. Кравченко 9-14
СПОЖИВЧА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: МЕЖІ ЗРОСТАННЯ PDF
В. И. Оноприенко 14-17
СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ІСНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА PDF
Е. Ф. Сластенко 17-21
ДИСКУРС-АНАЛІЗ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ В СУЧАСНИХ ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ PDF
Л. П. Комісар 21-25
ФІЛОСОФІЯ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Т. А. Пода 25-29
КОЛЕКТИВНА ДІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА PDF
О. С. Поліщук 29-32
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОСОБОВИХ СТАНІВ ДУШІ В ФІЛОСОФІЇ П. АВСЕНЄВА PDF
Г. А. Поперечна 32-36
СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ДИНАМІКИ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. М. Сідоркіна 36-39
Людина і природа: система, коеволюція, потенціал PDF
С. М. Ягодзінський 39-42
НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ PDF
О. П. Скиба 42-46
ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ОСНОВА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРАКТИКИ ЯК ФОРМА ВИЯВУ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
Ю. В. Харченко 46-50
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЕСКАПІСТСЬКИХ УТОПІЙ ЄЖИ ШАЦЬКОГО PDF
Р. А. Черноног 50-54
МІФОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНОМУ ДОРОБКУ: СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ PDF
Т. Г. Шоріна 54-58
РОЛЬ ПРИРОДНОЇ МОВИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ PDF
О. П. Антіпова 58-63
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН РЕЛІГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ PDF
Н. І. Дадівєріна 63-67
КОНЦЕПТ ЛЮБОВІ У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ С.М. БУЛГАКОВА PDF
А. А. Миргородский 67-71
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Я. І. Пономаренко 71-74
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ОБРАЗИ ЛЮДИНИ PDF
Р. Г. Прудиус 74-78
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
І. П. Пятишева 78-83
ЛЮДИНА У ВЛАДНИХ ВІДНОСИНАХ ЗА М. ФУКО PDF
О. Б. Федоровская 83-87

Культурологія

ПОШУКИ ШЛЯХІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КИТАЙСЬКО-ДАЛЕКОСХІДНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО СВІТУ PDF
В. С. Михайлов 88-92
ТРЕНД СУЧАСНОСТІ: МЕДИКАЛІЗАЦИЯ КУЛЬТУРИ PDF
М. А. Абисова 92-96
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Н. І. Ашиток 96-100
ГУМАНІЗАЦИЯ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Л. В. Кадникова 100-106
БОГОПІЗНАННЯ, ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
У. П. Кошетар 106-112
МІФОЛОГЕМА «ЗЕМНОГО РАЮ» В ВІРУВАННЯ СЛОВ'ЯН PDF
А. А. Матюхина 112-116
КАЗКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДИНИ PDF
Л. І. Мокляк 116-120
CОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РОЛЬ В ЗНАННЄВОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
М. В. Онопрієнко 120-123
МАС-МЕДІА В КУЛЬТУРІ НОВОГО ЧАСУ PDF
Л. А. Ороховська 123-127
"КВАНТОВА РЕФЛЬНІСТЬ" ТА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Н. М. Сухова 127-132
ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ І ПРАВОВА САМООСВІТА ТА ФОРМИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДИНАМІКУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
О. В. Фатхутдінова 132-135
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВЕКТОРІВ "СХІД-ЗАХІД", "ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ" PDF
С. П. Харченко 135-139
ЕВОЛЮЦІЯ ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА КАТОЛИЦЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВИ І ПРАВА PDF
Н. В. Лозинець 139-143
ФЕНОМЕН КОНТРКУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Т. В. Новак 143-147
МІЖЕТНІЧНА КОМУНІКАЦІЯ, ТРАНСФОРМАЦІЯ СМАКІВ ТА МОДИ PDF
С. М. Сильчук 147-150


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)