ЧАС ТА БУТТЯ В СМИСЛОВИХ МОДЕЛЯХ ТРАДИЦІЙНОГО СХОДУ ТА ПОСТМОДЕРНОГО ЗАХОДУ

Автор(и)

  • Наталія Мозгова
  • Катерина Гончаренко

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16541

Ключові слова:

час, буття, «візантійський час», традиційна східна культура, Постмодерн, постмодерна західна культура, миттєвість, плинність, зміни

Анотація

Стаття присвячена розгляду концептів «часу» та «буття» в різних культурних традиціях: східній та
західній, між якими завжди існував та існує певний зазор (соціологічний, філософський, часовий) відповідно до якого, як
східна так і західна людина живе в один час, але не перебуває в одній фазі соціального циклу. В статті показано, що
східна культурна традиція щодо західної є певним «проєктом», який уже зреалізований, здійснений, довершений,
витриманий часом та осмислений, вкорінений в бутті, у той час як західна культура лише підходить до нього в
якості «нової перспективи». Точкою перетину для розуміння того, що традиційність Сходу є не кардинально
відмінною, а, навпаки, близькою тому, що постулюється Заходом у його постмодерному варіанті є ірраціональність
з її плинністю, орієнтованістю на тимчасове, миттєве тощо, а відтак – обґрунтування цього є метою даною
розвідки. У такий спосіб, у дослідженні ми намагаємося реалізувати головне завдання: увиразнити точки перетину
традиційного Сходу та постмодерного Заходу та довести, що ці культури не є кардинально протилежними.
Центральною проблемою статті є спроба аналізу тлумачення часу та буття в східній смисловій моделі та
відповідно до цього обґрунтування співперетину даної проблематики в смисловій моделі постмодерної культури, в яку входить західна людина. Відповідно, розкриттю даної проблеми сприяє компаративний метод та вивіреність
методології дослідження. Обґрунтуванню західних підходів до визначення часу та буття сприяють дослідження
класиків філософської думки таких як: М. Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, Ж. Дельоз, а також ґрунтується на розвідках
Т. А. Мозгової, яка є фахівцем та дослідницею японської філософії загалом, та, зокрема, розглядає час та буття в
їхньому філософському змістовному та смисловому наповненні порівняно із західними відповідниками. У розвідці ми
приходимо до висновку, що східну культурну традицію та західну постмодерну не можна вважати кардинально
протилежними, а більше того, навпаки, саме Постмодерн дозволяє побачити, на скільки вони є «далекими
близькими».

Посилання

Deleuze, G. (1983), Cinéma 1. L'Image-Mouvement,

Р. Les Éditionsde Minuit, 296 р.

Абэ Кобо (1988). Запад-Восток : встреча культур /

Кобо Абэ; пер. с яп. Б. Никольского. – Иностранная

литература. – 1988. – № 9. – С. 203-205.

Мозгова Т. А. Контекстуальні особливості концепту

«буття» в японській культурній традиції / Т. А. Мозгова //

Філософські обрії : наук.-теор. Журнал. Ін-т філософії

ім. Г. С. Сковороди НАН України; Полтавський держ. пед.

ун-т ім. В. Г. Короленка. 2012. Полтава, Вип. 28. – С. 15-23.

Мозгова Т. А. Контекст «логіки небуття» в японській

культурно-філософській традиції / Т. А. Мозгова // Вісник

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

№ 1039. Серія : Філософія. Філософські перипетії. Харків, Вип.

– С. 112-116.

Мозговая Т. А. Небытийная природа времени в

японской духовной традиции / Т. А. Мозговая // Вестник

Воронежского государственного университета. Серия: Философия:

сб. науч. тр. Воронеж, № 2(8). – С. 152-157.

Мураками Харуки (2009) Норвежский лес / Харуки

Мураками; перевод: А. Замилов. – М. :Эксмо ; СПб.: Домино.

– 368 с.

Сартр Ж.-П. (2012) Бытие и ничто: опит феноменоло-

гической онтологии / Жан-Поль Сартр ; пер. с фр. В. И. Колядко.

М. : АСТ: Астрель. – 925 с.

Хайдеггер М. (2002) Бытие и время / М. Хайдеггер.

СПб.: Наука. – 447 с.

Опубліковано

2022-08-12