INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZING THE MUSEUM COMPLEX

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.28.7

Keywords:

museum, organization, architectural environment, museum complex, innovation, technology, exposition, visitors, interaction, design, architecture, involvement, exhibits, preservation of collections, museum experience

Abstract

Formulation of the problem. The problem of designing museums lies in the obsolescence of traditional approaches and the insufficient involvement of visitors. This requires the use of innovative technologies to attract attention and attract a wide audience. The purpose of the article is the formation of innovative methods for the organization of the museum environment and the analysis of modern technologies that change the traditional understanding of the use of space. Methodology. Determined on the basis of a review of museum complexes with different functions; comparison and generalization of design experience in domestic and foreign architecture; analysis of technological support of data and systems used in modern museum design; consideration of statistical data on museum attendance and visitor interaction with exhibits. The results. Justification and determination of the advantages of innovations in museum design and their significance for modern architecture. Rational use of the potential of technologies to solve problems associated with outdated approaches and compact use of space. Scientific novelty. The research contributes to the development of the organization of the museum environment using modern technologies. Generalization and systematization of innovative methods for the popularization of museums. The practical significance lies in the expansion of knowledge and specific recommendations regarding the use of museum technologies in museum design. The provided methods should help modernize and modernize museum exhibits for active interaction of visitors and their further involvement.

References

Антоненко А., Хуткий В. Музеї як туристичний ресурс в умовах пандемії COVID-19: виклики та нові можливості. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. 2021. Т. 4. № 1. С. 54-73.

Балабанов Г. В. Музеї як чинник розвитку туризму: європейський досвід та українські реалії. Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України: монографія / за заг. редакцією М. Ю. Барна. Львів. 2018. С. 338-360.

Банах В.М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи. Historical and Cultural Studies. Львів. 2013. № 3. С. 75-84.

Бєлікова М. В. Запровадження інноваційних технологій в музеях України. Наукове фахове видання «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету». Запоріжжя, 2015. Випуск 43, С. 302-306.

Демчик К. І. Віртуальні екскурсії музеями світу. Мистецтво та освіта.2017. № 4. С. 18-22. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2017_4_6

Карпов В. В. Соціологія музейної справи. Теоретико-методологічні засади. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2015. Вип. 1. С. 32-35.

Карпов В.В. Соціологія музею у контексті парадигми музейної діяльності. Гуманітарні студії НАКККІМ-2017 : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 23 листопада 2017 р.).К.:НАКККІМ, 2017. С. 18-21.

Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку. Краєзнавство, 2013. № 3. С. 75-84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_3_13

Мойсейчук І.І., Бережняк Д.О. Інновації в експозиційній діяльності музеїв України. Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. К.: Глухів, 2019. Вип. 12. С. 457-459.

Н.О. Філіпчук. Український і зарубіжний досвід діяльності музейних інституцій: культуротворчі і націєзберігаючі засади. Духовність особистості: методологія, теорія і практика:стаття. Луганськ, 2018. С. 224-232.

Назарук Л. В. Інноваційні технології у роботі музейних закладів: історія та сучасні напрямки. Історіосфера: матеріали наук. конф. викладачів, здобувачів вищ. освіти та молодих учених Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса. 2021. С. 14-18.

Оніпко. Т.В., Семергей Н.В. Сучасні інформаційні технології музейної справи. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава. 2016. С. 113-118.

Півень В. О. Виставкова робота у сучасному музеї: проблеми візуалізації та музейної комунікації. STUDIA SLOBOZHANICA. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2015», 27 листопада: вісник виставково-музейного центру. вип 2. Харків. 2015. С. 117-123.

Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України: монографія / Наук. ред. Руденко Л.Г. К.: Інститут географії НАН України, 2012. 208 с.

Поливода Д.В., Оніпко Т.В. Інноваційні технології в діяльності музейних закладів: закордонний та вітчизняний досвід.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». 2020. С. 107-110.

Рись О. Д. Особливості дизайну сучасного музею. Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків. 2020. Ч. 2. С. 47-51.

Северин В.Д. Дизайн сучасної музейної експозиції в контексті розвитку інноваційних технологій: автореф. дис. … канд. мистецтв.: 17.00.07. Харків, 2015. 23 с.

Сидорчук Т., Шершунович А. Інновації в музейній справі к перехід від традиційних до цифрових форматів для популяризації музеїв.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. POLIT. Challenges of science today, 4-7 April 2023. Київ. 2023. С. 82-83.

Сизон О. О. Інноваційні музейні заклади у світі та в Україні. Географія та туризм. 2010. Вип. 8. С. 182-188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_8_38

Червоний Є. В. Сучасні концептуальні тренди розвитку музеїв. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2014. Вип. 30. С. 31-40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzdpm_2014_30_5

Published

2023-06-16

Issue

Section

АRCHITECTURE AND CONSTRUCTION