LANDSCAPE DESIGN STYLES: THE MOST FAMOUS DIRECTIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8151.2022.26.33

Keywords:

landscape design, styles, regular style, irregular style, symmetry, asymmetry, vegetation

Abstract

The purpose of the article is to analyze the most famous stylistic trends in landscape design and their differences. Landscape design is a creative activity to create an anthropogenic landscape. Constituent elements of landscape design are natural components (soils, rocks and their surface forms, vegetation, water bodies, etc.), buildings located on the given territory, furniture and road infrastructure. Natural and created elements are combined on a specific site in a way that reflects a certain character of social worldview in a certain period of time. In this combination, the style of landscape design is manifested. The styles and stylistic trends that are used today in the arrangement of the site can be divided into two large groups, which can be conventionally defined as historical (historical-national) and modern. When developing a landscape design project in a historical-national style, the designer creates a stylization that reflects the characteristic features of one or another historical style. Modern styles of landscape design do not reflect the values and lifestyle of a certain culture and era, geographical location, etc. This is the territory of the experiment, where the formation of elements of landscape design intersects with the style-forming components of modern directions of architecture and interior design. From the point of view of planning and shaping, both historical and modern styles can be regular and irregular (landscape), where the main ideological feature is the relationship of a person to nature and the world – the desire to order the world, remake it for oneself, or listen to nature, trying to trust it and preserve its beauty.

Author Biography

Hanna Novik, National Aviation University

Senior Lecturer

References

Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво. Коротка історія розвитку та методи створення художніх садів: Навч. посіб. для Вузів зі спец, садово-паркове господарство. Київ: Науковий світ, 2001. 299 с.

Бондар А. В., Кучеренко Л. В., Редченко В. С. “Зелена архітектура” сучасних міст. Вінниця. НТУ. С. 1-5.

Гамалія К. М. Садово-паркове мистецтво від прадавніх часів до епохи Просвітництва: історіографія та джерельна база. Вісник Київськ. Націон. ун-ту культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. 2006. Вип. 14. С. 4-7.

Гнатюк Л.Р. Основи Ландшафтної архітектури. / Гнатюк Л.Р., Косик О.І. // К.: КОМпринт, 2020. – 390 с.

Древаль І. В. Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування» (М 3.1) для студентів 3 курсу освітньокваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.060102 – “Архітектура” спеціальності “Містобудування”. Харків: ХНАМГ, 2011. 50 с.

Дударець В. М. Садово-паркове мистецтво Європи та його особливості. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. 2010. № 1. С. 29–33.

Клименко Ю. О. Загальне паркознавство (історичні, біолого-екологічні, ландшафтно-лісівничі підходи та методи) [монографія]. Київ : Компринт, 2015. 414 c.

Клименко Ю. О., Кузнецов С. I., Черняк В. М. Старовинні парки України загальнодержавного значення: Довідник. Тернопіль: Мандрівець, 1996. 105 с

Косенко І. Сучасні тенденції зеленого урбанізму та особливості озеленення багатофункціональних комплексів, готелів та офісів /І. С. Косенко, В. М. Грабовий, О. А. Опалько, Г. І. Музика, А. І. Опалько // Український журнал екології. – 2020.

Кучерявий В.П. Історія ландшафтної архітектури. Підручник. Львів: «Новий світ – 2000», 2020. 702 с.

Настасієнко Т. М. Романтизм у садово-парковому мистецтві України кінця XVIII – початку XIX ст. Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. Харків, 2007. Вип. 21. С. 84-90

Родічкін І. Д. Старовинні маєтки України: маєток як синтез мистецтв. Архітектура садів і парків. Поетика старовинної садиби: Книга-альбом. Київ: Мистецтво, 2005. 384 с.

Types of flower arrangement. – Інтернет видання “B-floral”. – 2018. – Режим доступу: https://www.bfloral.com/bfloral-blog/types-of-flowerarrangements

Смольський Н.В., Маргайлік Г.І. Основні аспекти озеленення. / / Рідна природа. – 1976. – № 1. – С. 11 – 15.

Смоляр О. В. Історія та характеристика концептуального аналізу садово-паркового мистецтва Європи. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2011. № 3. С. 66-72.

Соловьева О. С. Парки и дворцово-парковые ансамбли : монография. Харьков: Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва, 2010. 70 c

Стойчев І.В. Паркове і ландшафтне мистецтво. Софія, 1960. – 320 с.

Токарев Г.С., Вититський А.І., Пилипенко М.П., Федченко Б.О., Лавринович М.В., Грищенко І.А., Малишко В.Є., Петренко Р.М. Інтеграція природного і штучного середовища в еко-архітектурі. Київ. 2020. С. 1-27.

Шпагін В. Ф. Лекції з історії світового дизайну садів: у пошуках балансу архітектури і природи : навч. посіб. Київ : Логос, 2012. – 120 c.

Стили ландшафтного дизайна. URL: https://sad.ua/articles/sovety-ot-sad-ua/stili-landshaftnogo-dizayna/

Стили и направления ландшафтного дизайна. URL: https://kievrem.com.ua/mir-landshafta/stili-landshaftnogo-dizajna/

Published

2022-12-28

Issue

Section

GARDEN AND PARK ART