Тематичний аналіз наукових публікацій, присвячених розвитку вітальної листівки в контексті її історичного та соціально-культурного становлення

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Давидова Київський національний університет культури і мистецтв https://orcid.org/0000-0003-2344-2453

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16797

Ключові слова:

відкритий лист, вітальна листівка, кінець ХІХ – початок ХХ ст., поштівка, художня листівка, зображення, святочна картка, колекція, атрибуція, зворотній бік листівки, символ, Великдень, Різдво

Анотація

Мета. Здійснити тематичний огляд наукових праць, опублікованих в останні роки та присвячених виникненню та історичному розвитку поштової вітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття в контексті її історичного та соціально-культурного становлення.
Методологія дослідження. У статті використовуються усім відомі мистецтвознавчі методи: історико-культурний, історико-атрибутний, що висвітлюють процес становлення поштової вітальної листівки з позиції соціально-культурної та історичної спадщини, а не лише з позиції засобу передачі інформації, сприяють розкриттю еволюції й образної трансформації привітальної листівки в хронологічній послідовності. Поряд з цим використовуються загальнонаукові методи: порівняльний, аналіз, синтез, моніторинг, систематизація, статистичний, історико-хронологічний, що дозволяє науковцям провести аналіз комунікативної, філологічної складової, розкрити питання колекціонування та класифікації поштових листівок. Виходячи з цього ми отримуємо додаткові знання про об’єкт дослідження.
Результати. Проведено тематичний огляд наукових праць, опублікованих в останні роки та присвячених виникненню та історичному розвитку поштової вітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття в контексті її історичного та соціально-культурного становлення. Розглянуто проблематику, зміст та основні ідеї наукових публікацій, в яких науковці проводять аналіз комунікативної, філологічної складової, розкривають питання колекціонування та класифікації поштових листівок, висвітлюють процес становлення поштової вітальної листівки з позиції соціально-культурної та історичної спадщини, а не лише з позиції засобу передачі інформації.
Проведено огляд напрямків наукових досліджень поштової листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Автори наукових праць, здебільшого, розглядають історію виникнення та становлення вітальної листівки (історична складова), розглядають листівку, як одну з течій образотворчого мистецтва, в контексті вивчення соціокультурного розвитку відповідного історичного проміжку часу, пропонують методики класифікації та атрибуції поштових листівок, розглядаючи поштівку з позиції колекціонування, пропонуючи свої підходи до експонування колекційних збірок поштових листівок за тематичними напрямками. Також в статті наведено наукові публікації авторів, які досліджували не лише лицьову сторону поштової листівки, яка містить художнє (графічне) зображення, а й зворотній бік, на якому розміщений текст, поштові штемпелі, країна походження, дати відправлення (виготовлення), тощо. Акцентовано увагу на роботі, де автор вперше здійснив аналіз основних напрямків використання текстів відкритих листів та розробив методичні рекомендації по їх вивченню.
В результаті досліджень було встановлено, що більшість сучасних наукових робіт, статей та інших публікацій з визначеної тематики належать російським науковцям. Українська вітальна листівка як об’єкт дослідження феномену графічного мистецтва залишається поза увагою вітчизняних дослідників, особливо в контексті дизайнерського оформлення. Це потребує подальших мистецтвознавчих досліджень особливостей дизайнерського оформлення вітчизняної поштової привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття з позиції образно-стильового та культуровимірного потенціалу.
Наукова новизна полягає в розгляді проблематики, змісту та основних ідей наукових публікацій, в яких науковці проводять аналіз комунікативної, філологічної складової, розкривають питання колекціонування та класифікації поштових листівок, висвітлюють процес становлення поштової вітальної листівки з позиції соціально-культурної та історичної спадщини, а не лише з позиції засобу передачі інформації.
Практичне значення. Дисертаційне дослідження може слугувати основою для практичної роботи з листівковими фондами у відділах бібліотек, архівів і музеїв; за розробку методичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення сучасної практики видання художніх листівок; під час читання курсів з історії українського мистецтва кінця ХІ початку ХХ ст., а також підготовки загального монографічного дослідження про українську мистецьку листівку.

Біографія автора

Катерина Олександрівна Давидова, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірант

Посилання

Бутильська Л.В. Пасхальная поздравительная открытка как лингвокультурный феномен. Забайкальский государственный университет. 2014, № 7. С. 159-163.

Вікулова Л. Г., Пятницька А. Є. «История поздравительной открытки». Московский городский педагогический университет. 2014, №4. С. 155-164.

Гребенникова, Т. Г. Коллекции поздравительных открыток в собрании Алтайского государственного краеведческого музея: аналитический обзор/Т. Г. Гребенникова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. №30. С. 192-198.

Давидова К. О. Аналіз наукових досліджень друкованої привітальної листівки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка», 21 жовтня 2019 р., м. Київ / Упоряд. О. В. Безручко, С. В. Желєзняк. Київ : Видав. Центр КНУКіМ, 2019. Ч. ІІ. 145 с. – С. 24-28.

Давидова К. Огляд наукових робіт, статей, монографій та інших тематичних публікацій в контексті розвитку привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Науковий журнал « Молодий вчений», Серія: Мистецтвознавство. №11 (75) листопад 2019 р. Київ, 2019. – С. 839.

Давидова К. О. Різноманітність напрямів наукових досліджень. Принципи класифікації, методики атрибуції вітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ ст. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 3-4 лист. 2020 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2020. 166 с. — С.10-11.

Давидова К. О. Розвиток привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття в загальноєвропейському контексті. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Вип. 40. Київ, 2019. – Вип.40 (247). – С. 219-227. – С. 219-227.

Ларіна А. Н. Документальная открытка конца XIX-начала XX вв. как источник по истории и культуре Москвы. дис. канд. исторических наук. Москва, 2004. 213 с.

Леонова Е. В. Почтовая открытка первой половины XX века в коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея / Е. В. Леонова // Четвертые Ядринцевские чтения : материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Революции и Гражданской войны в России (Омск, 30-31 октября 2017 г.). Омск, 2017. С. 286-289

Мозохина Н. А. Открытки Общины св. Евгении как художественный проект мастеров объединения “Мир искусства”. Проблемы истории и художественной практики: дис. канд. Искусствоведения / Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. Москва, 2009. 185 с.

Паур І. В. Поштова листівка як джерело дослідження соціокультурного середовища та історичної топографії Кам’янця-Подільського (кінець XIX - початок XX ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Паур Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т історії України. Київ, 2015. 20 с.

Родионова А.Е. Открытка как феномен художественной культуры (на материале русской открытки конца XIX – начала XX в.): дис. канд. философских наук / Российский институт работников искусств, культуры и туризма. Москва, 1995. 186 с.

Самбур М.В. Визитная карточка времени. Весник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 5 (43). С. 97-101.

Самбур М.В. Интерпритация открыток в выставочном пространстве. Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина. 2014, № 2-1 (40) .С. 161-164.

Самбур М.В. Открытка в контексте культуры: атрибуция, научное описание, экспонирование: дис. канд. исторических наук / Московский город ской педагогический університет. Москва, 2014. 186 с.

Самбур М.В. (2013). Почтовая открытка как источник информации по истории и культуре. Весник Московского государственного университета культуры и искусств. № 4(54). С. 65-69.

Соковиков, С. С. Открытка в зеркале научных исследований: состояние и перспективы / С. С. Соковиков, С. О. Ткаченко // Вестник культуры и искусств. 2019. № 2 (58). С. 63–70

Чапкіна М. Я. Русская рождественская и новогодняя открытка 1898-1918. Изд-во Захаров. Москва. 2012 – 336 с.

Чорбачиди С. А. Художественные открытки в фонде Иконографического отдела РГБИ: описание коллекции: дипломная работа. Москва, 2011. 152с.

Шарков И.Г., Симонян Л.Г. Религиозный аспект филокартии в художественной культуре на примере русских и зарубежных пасхальных открыток эпохи модерна // Синергия наук. 2017. № 13. С. 488-498.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

02 Культура і мистецтво