Trends in the architecture of Kovel in the interwar period

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16759

Keywords:

historical development of Kovel, interwar period, architectural and spatial development, architectural dominant, modernism, neoclassicism, neogothic, school architecture, railway junction, traditionalism in architecture, city silhouette

Abstract

The purpose of preparing the material arose from the need for a comprehensive study of trends in the architecture of the Volyn city of Kovel, as an example of architectural and spatial development of small towns in the 20-30s of the twentieth century. Being in the 20-30s of the twentieth century аn important transport and military-administrative center, Kovel, despite the status of a small town, attracted attention as a socio-cultural center, whose architectural development was characterized by multi-vector and focus on the comfort of residents.
It is established that since 1920, Kovel together with the whole of Volyn became part of the Polish state and received the status of a county town of Volyn Voivodeship. Since then, the active development of urban architecture began, which has become a symbol of modernity, along with the spatial development of the city, aimed at streamlining and increasing the level of its comfort. It was found that Kovel’s inclusion in the avant-garde direction of the state’s architectural development took place through the development of important city objects by architects from Warsaw, Lublin and Lutsk, including Stefan Schiller, Volodymyr Winkler, Josef Shanaitz, Bohdan Lachert, Wladyslaw Stachon and others.
It was found that in a short period of twenty years of history, there were significant changes in the architectural and spatial structure of Kovel, which reflected two global stylistic trends: traditionalism and avant-garde. Buildings appeared in the city, representing the features of “courtyard” traditional architecture, neo-Gothic style and a combination of neoclassicism with simple volumes of modernism.
Following detailed research of Kovel’s architecture and its popularization will allow to preserve the common Ukrainian-Polish heritage and develop concepts of city development taking into account the value of traditions, without destroying the aesthetic integrity of the environment of historically formed areas.

Author Biography

Inna Abramiuk, Lutsk National Technical University

candidate of architecture, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Architecture, Construction and Design

References

Атаманенко В. Описи замків Волинського Полісся другої половини XVI – першої половини XVII століття. Дубенський науковий вісник. Рівне, С. 54.

Benedjuk P. Architektura zespołów dworcowych kolei północno-donieckiej i kubańskiej w twórczości S.P. Tymoszenko [w]: Współczesne problemy architektury i urbanistyki : zbiór prac naukowych. Red. М.М. Diomin. Kyiw, 2016, W. 43 S. 49.

Borowik A. Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym. Katowice, 2012. S. 34.

Budowa domów urzędniczych na Polesiu i w wojewódstwach wschodnich. Kresy illustrowane. R.11, № 8, 1925.

Czekalski А. Budowa Kościoła-Pomnika w Kowlu. Przewodnik Katolicki. 1928, №. 48, S. 10.

Danczowska Н. Czesław Doria-Dernałowicz (1901 – 1993). URL: www.teatrnn.pl (дата звернення: 10.09.2019).

Державний архів Волинської області. Ф. 46. Оп. 8. Спр. 1507.

Державний архів Волинської області. Ф. 46. Оп. 8. Спр. 1508.

Державний архів Волинської області. Ф. 46. Оп. 1. Спр. 6447.

Державний архів Волинської області. Ф. 46. Оп. 1. Спр. 1328.

Державний архів Волинської області. Ф. 46. Оп. 6. Спр. 3373. Арк. 1.

Działalność budowlana Funduszu Kwaterunku Wojskowego. URL: https://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1244/PDF/03arbud29_nr_2_3.pdf. (дата звернення: 23.04.2022).

Gazeta Polska. Pismo codzienne. R.1. №52, 1929.

Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття. Львів, 2003. С. 131.

Ковель. Карта історико-культурної спадщини. URL: http://shtetlroutes.eu/uk/kovel-cultural-heritage-card/ (дата звернення: 3.04.2022).

Ковель. URL: http://www.kovelrada.gov.ua/history.html (дата звернення: 3.04.2022).

Кохан С., Кілессо С. Вербицький О.М. – архітектор та педагог. URL: http://alyoshin.ru/Files/publika/kilesso/kilesso_verb.html (дата звернення: 3.04.2022).

Макарчук С. Західна Волинь у 20–30-х роках ХХ ст. (етносоціальні та політичні відносини в краї) [w]: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : з-ник наукових праць. Ред. М.Литвин, В. Футала. Львів, 2008. Вип. 17. С. 227.

Михайлишин О. Архітектура костелу в Ковелі як втілення ідеї національного стилю архітектора Стефана Шиллера [w] : Архітектурна спадщина Волині : збірник наукових праць, Ред. П.Ричков. Рівне, 2008. Вип. 1. С. 97.

Mykhaylyshyn O., Linda S. Kościoły rzymskokatolickie międzywojennogo Wołynia: ich powstanie i zachowanie w kontekście pamięci/zapomnienia. Zarządzanie w Kulturze. Kraków, 2016. № 27. S. 249.

Мартинюк Я. Участь органів самоврядування у розбудові міст на Волині у міжвоєнний період : збірник наукових праць. Львів, 2018. № 15. С. 130.

Mędrzecki W. Polacy i ich Wołyń 1921 – 1939. Niepodległość i Pamięc. Warszawa, 2008. № 27. С. 126-127.

О przyszłość Kowla. Pregląd Lubelsko-Kresowy. 1925. № 6. С. 13.

Ричков П. Урбаністична картографія міста Ковеля кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Архітектурна спадщина Волині. Рівне, 2018. Т. 6. С. 106.

Сміян П. Ковель. Історико-краєзнавчий нарис. Львів : Каменяр, 1968. С. 10.

Студницький І. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. : дис. …канд. Мистецтвознавства : 17.00.06. Львів, 2019. С. 62.

Wołyń naszych przodków. Śladami życia – czas zagłady. Warzawa, 2003. S. 13.

Włodarkiewicz W. Geneza, przebieg i skutki działań wojennych w województwie wołyńskim we wrześniu 1939 roku [w] : Волинь і волиняни у Другій світовій війні: збірник наукових праць. Ред. M.M. Кучерепа. Луцьк, 2012. С. 163 – 170.

Published

2022-06-28

Issue

Section

Architecture and construction