Організація виставкових комплексів на базі ботанічних садів

Автор(и)

  • Ксенія Богданівна Рожак-Литвиненко Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-2098-6121
  • Віта Геннадіївна Горупаха Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедра біології рослин

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16302

Ключові слова:

експозиції, організація простору, ботанічний сад, зонування, зональна розбивка, виставковий комплекс

Анотація

На сьогоднішній день відкриті експозиційні простори представляють особливий інтерес, як один із типів міських загально-рекреаційних просторів і об’єктів ландшафтної архітектури, що мають науково-технічну, соціальну, економічну та культурну значимість. Експозиції під відкритим небом знаходили застосування ще в давнину, і вже тоді їх вважали ефективним джерелом інформації. Вони організовувались найчастіше з метою публічної демонстрації результатів будь-якого творчого процесу, видів мистецтва, досягнень в різних сферах, відображення і популяризація історично цінних об’єктів біологічних видів представників флори та фауни і т.д. — у вигляді штучно створеного предметно-просторового середовища під відкритим небом.
В даний час виставкова діяльність розглядається як форма рекламних комунікацій. Аналізуючи розвиток експозиційних просторів і комплексів можна відзначити, що в основі творчих задумів авторів завжди був пошук оригінальних архітектурно-планувальних і мистецьких рішень, які відображали, в тому числі, розвиток науки і техніки. Крім того, сама тематика експозиції є важливим фактором організації предметно-просторового середовища.
Експозиційна активність ботанічних садів в Україні, як і в інших країнах, має велику значимість і набуває виняткової популярності.
Очевидно, що при правильній подачі царство рослин здатне вразити уяву більшості людей, і досвід провідних ботанічних садів світу на даний момент це вже наочно довів. З часом приходить усвідомлення того, що роль ботанічних садів в суспільстві повинна неухильно зростати, а спектр діяльності — розширюватися, і це пов’язане, перш за все, зі зростаючими потребами суспільства, але також, багато в чому, і з економічною моделлю існування ботанічних садів, державне фінансування яких в наш час практично припинилося.
Саме тому ботанічним садам в Україні потрібно відновити практику проведення різних ботанічних, садівничих, рослинницьких, ландшафтно-архітектурних та інших виставок і фестивалів.

Today, open exhibition spaces are of special interest as one of the types of urban general recreational spaces and objects of landscape architecture that have scientific, technical, social, economic and cultural significance. Open-air exhibitions have been used since ancient times, and even then they were considered an effective source of information. They were organized most often for the purpose of public demonstration of results of any creative process, kinds of art, achievements in various spheres, display and popularization of historically valuable objects of biological species of representatives of flora and fauna, etc. — in the form of an artificially created object-spatial environment under the open sky.
Currently, exhibition activity is considered as a form of advertising communications. Analyzing the development of exhibition spaces and complexes, it can be noted that the authors’ creative ideas have always been based on the search for original architectural, planning and artistic solutions, which reflected, inter alia, the development of science and technology. In addition, the theme of the exhibition is an important factor in the organization of the subject-spatial environment.
The exposition activity of botanical gardens in Ukraine, as well as in other countries, is of great importance and is gaining exceptional popularity.
Obviously, with the right feed, the plant kingdom is able to impress the imagination of most people, and the experience of the world’s leading botanical gardens at the moment has already proved this. Over time, comes the realization that the role of botanical gardens in society must grow steadily, and the range of activities - to expand, and this is due primarily to the growing needs of society, but also, in many respects, with the economic model of botanical gardens, public funding of which in our time has virtually ceased.
That is why botanical gardens in Ukraine need to resume the practice of holding various botanical, horticultural, plant, landscape-architectural and other exhibitions and festivals.

Посилання

Бондаренко Б. К. Дизайн предметно-просторового середовища автоцентрів як носіїв ідентичності корпоративних брендів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мист.: 17.00.07. Харків, 2015. 20 с.2.

Коржавин П. Б. Социокультурные проблемы организации современного городского выставочного пространства: дис. … канд. культурологии: 24.00.01 / Коржавин Павел Борисович. Москва, 2010. — 161 с.

Лоренц Я., Сколник Л., Бергер К. Дизайн выставок: практическое руководство; пер. с англ. П.В. Кодолова. М. : АСТ: Астрель, 2008. 256 с.

Майстровская М. Т. Музейная экспозиция: тенденции развития.// Сборник научных трудов. На пути к музею ХХI века — М., 1997.-С.8

Оленіна О. Ю. Трансформації мистецтва в комунікативній культурі соціуму: монографія. Харків, 2010. 256 с.

Андреева А.Е. Проведение выставок и фестивалей как ключевой элемент стратегии развития ботанического сада / А.Е. Андреева, А.П. Дубенюк, А.Ю. Паршин, А.А. Ретеюм // Материалы Первой Международной конференции «Ботанические сады в современном мире: наука, образование, менеджмент», 22-26 июня 2016 г., Санкт-Петербург, Россия. 2016. — с. 103-105

Северин В.Д. Выставочный дизайн информационно-коммуникативная специфика// Вісник «Теорія мистецтва». — Харків, 2015. с. 41-44

Проект организации территории ботанического сада им. акад. а. в. фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития Коломийчук В.П., Сенчило А.А., Гайдаржи М.Н., Никитина В.В., Бонюк З.Г., Меньшова В.А., Чумак П.Я./ Статья в сборнике трудов конференции/ с. 405-410

Стровский Л. Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности : учеб. пособ. для вузов : М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Номер

Розділ

20 Садово-паркове мистецтво