Стильові переходи в архітектурі Києва першої половини ХХ ст.

Автор(и)

  • Андрій Ігорович Марковський

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.22.15394

Ключові слова:

еклектика, історизм, ар нуво, УАМ, конструктивізм, раціоналізм, сталінський ампір, радянський архітектурний модернізм, «винайдені традиції»

Анотація

Дана стаття ставить собі за мету проаналізувати архітектурно-мистецькі процеси, що відбувалися в Києві на початку 1910-х − в кінці 1950-х років та виявити першопричини та наслідки трьох послідовних ітерацій, міжстильових переходів, що мали місце в архітектурі міста означеного періоду. Дослідження є продовженням серії авторських статей, пов’язаних з генезою архітектури Києва першої половини ХХ ст. у світовому контексті та спирається на  автентичні архівні матеріали тогочасних конкурсів, періодичну професійну та загальну періодику періоду, роботи Ю. С. Асеєва, М. В. Баранова, М. П. Билінкіна, М. Я.Гінзбурга, Г. В. Головко, В. Г. Заболотного, А. В. Іконнікова, С.К. Кілессо, О. Г. Молокіна, М. В. Посохіна, О. В. Рябушина, В. Е.Хазанової, С. О. Хан-Магомедова, В. В.Чепелика, В. С. Горюнова, Б. Л .Єрофалова-Пилипчака, Ю. В. Івашко, М. Б. Кальницького, Н. М. Кодель-Пермінової, О. Г. Мокроусової, Д. В. Сараб’янова, Т.В.Скибицької, М. П. Тублі, Д. С. Хмельницького, Б. С.Черкеса та ін.Процес змін проявлений не лише в полі архітектури та мистецтва, а поданий в сукупності з комплексом зовнішніх чинників та факторів, що безпосередньо впливали на означене поле. Проаналізований також зворотній процес впливу поля архітектури на соціальний макрокосм Києва.Проаналізований складний та багатогранний процес відходу від історичних та еклектичних ремінісценцій в архітектурі Києва через Ар Нуво (як УАМ, так і інтернаціональні прояви експресивного та раціонального модерну) до авангардної радянської архітектури на фоні революційних змін та складних соціо-культурних трансформацій. За результатами хронологічного опрацювання творчих здобутків провідних архітекторів Києва кінця 1920-х ‑ середини 1950-х років проаналізовано поетапний перехід від авангардної до неокласичної архітектури. Досліджено відхід від неокласики до радянського модернізму, означено першопричини даного переходу, що розпочалися за декілька десятиліть до того. Здійснено комплексне послідовне, хронологічно безперервне та політично незаангажоване дослідження формотворення архітектури Києва початку 1910-х – кінця 1950-х років.

Біографія автора

Андрій Ігорович Марковський

Кандидат архітектури, учений секретар відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України, Київ, Україна

Посилання

Асеев Ю. С. Стили в архитектуре Украины. Киев : Будівельник, 1989. 104 c.

Всеобщая история архитектуры : в 12 т. Москва : Стройиздат, 1975. Т. 12., кн. 1. 755 с. : ил.

Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. 2-е изд. СПб : Стройиздат, 1992. 360 с.

Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Архитектура советского Киева. Киев : А+С, 2010. 638 с.

Заболотний В. Г. Завдання Академії архітектури в 1946–50 рр. // Вісник Академії архітектури УРСР. 1946. № 1. С. 12–15.

Забудова Києва доби класичного капіталізму / за заг. ред. М. Б. Кальницького, Н. М. Кондель-Пермінової та ін. Київ : Варто, 2012. 560 с. :іл.

Ивашко Ю. В. Региональная специфика и характерные особенности архитектуры модерна на Украине // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Сер.15: Искусствоведение. Вып. 2. С. 120−130.

Иконников А. В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. Москва : Прогресс-Традиция, 2001. Т.1. 656 с.

История советской архитектуры, 1917–1958 / ред. М. П. Былинкин. Москва : Госстройиздат, 1962. 346 с.

Кадомская М. А., Мокроусова А. Г. Замок вздохов, или история о том, как поссорились Павел Федотович и Николай Викторович. Київ : КИЙ, 2013. 432 с.

Килессо С. К. Проектирование центра Киева в предвоенный период // Архитектура Киева. Киев, 1982. С. 53−54.

Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини ХХ століття : монографія. Київ : Грані-Т, 2006. 240 с.

Молокин А. Г. Проектирование Правительственного Центра УССР в Киеве // Архитектура СССР. 1935. № 9. С. 11−28.

Рябушин A. B. Гуманизм советской архитектуры. Москва : Стройиздат, 1986. 368 c. : ил.

Сараб’янов Д. В. Стиль модерн. Москва : Искусство, 1989.

Советская архитектура за 50 лет / М. В. Посохин, Н. В. Баранов, Ю. М. Родин, Б. С. Мезенцев, Г. М. Орлов, Б. Р. Рубаненко, А. В. Иконников. Москва : Изд-во лит. по стр-ву, 1968. 500 с.

Хазанова В. Э. Советская архитектура первой пятилетки. Москва : Наука, 1980. 375 с.

Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Москва, 1996.

Чепелик В. В. Український архiтектурний модерн. Київ : КНУБА, 2000. 377 с.

Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста : монографія. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. 268 с.

Якимович. А. К. Полеты над бездной: искусство, культура, картина мира 1930−1990. Москва: Искусство-ХХІ век, 2009. С. 7−9.

Bourdieu P. La genèse historique de l’esthétique pure // Les Cahiers du musée national d’art moderne. Printemps. — 1989. — № 27. — Р. 95—106

Bourdieu P. Questions de sociologie. — P.: Minuit, 1980. — 268 p.

Chmelnizki D. Soviet Town Planning during the War, 1941−1945 // A Blessing in Disguise. War and Town Planning in Europe 1940−1945 : eds

Eriksen, T. H. Ethnicity and nationalism: Anthropological perspectives. 3rd ed. — London.: Pluto Press., 2010. — 256 p.

Hobsbawm, E. Introduction: Inventing traditions. I: The Invention of tradition. red E. Hobsbawm & T. Ranger, S. 1-14. Cambridge.: Cambridge University Press., 1992. — Р. 1-2

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті