Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Вимоги до статей у фаховому збірнику наукових праць

  «Теорія та практика дизайну»

  До опублікування у фаховому збірнику «Теорія та практика дизайну приймаються оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися.

  Шаблон статті можна скачати тут:

  Мінімальний обсяг рукопису - 8 сторінок А4 (від 15 тис. знаків з пробілами)

  Чітко вказати в який розділ помістити статтю:

  АРХІТЕКТУРА та БУДІВНИЦТВО (191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія) - АБ

  КУЛЬТУРА та МИСТЕЦТВО (022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація) - М

  САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕЦТВО (206 Садово-паркове господарство) – С

  Файл записувати у форматі - RTF

  Назва файлу - ім'я першого автора латиною, назва розділу:

  Ivanenko_АБ.rtf; Ivanenko_М.rtf

  Мови статті: українська, російська, англійська

   

  Загальні вимоги до оформлення статей:

  Формат аркуша: А4 (210 x 297)

  Поля: дзеркальні, всередині - 2,5 см, всі інші по 1,5 см

  Колонтитули: 1,25 см зверху і знизу. У нижніх колонтитулах непарних сторінок подається оформлення бібліографічного посилання на статтю за ДСТУ 8302:2015; у нижніх  колонтитулах парних сторінок -  оформлення бібліографічного посилання на статтю англійською мовою згідно стандарту APA (American Psychological Association).

  Номери сторінок не проставляються.

  Шрифт: Verdana, 10 пт; Міжрядковий інтервал – 1,15, Абзац - 1 см,

   

  Статтю надсилати на електронну адресу збірника: theory.practice.design@gmail.com

  Оплата за публікацію здійснюється після прийняття статті до друку.

  Вартість публікації: 65 грн за одну ч/б сторінку, 75 грн за 1 кольорову сторінку публікації; Вартість одного примірника: 130 грн.
 • Послідовність структурних елементів статті:

  1. DOI – 10 пт. Друкується ліворуч

  УДК (індекс Універсальної десятинної класифікації). – 10 пт. Друкується ліворуч.

  2. Заголовок статті - прописні (великі літери), 16 пт, напівжирний, вирівнюється по центру без відступу першого рядка абзацу. Над заголовком і під ним пропускається один рядок;

  3. Ім’я, по-батькові та прізвище автора (авторів) в один рядок через кому. Після кожного прізвища ставиться надрядкова цифра – порядковий номер автора (кегль - 10 пт, вирівнювання по центру, курсив, міжрядковий інтервал – 1,15).

  4. Відомості про автора (науковий ступінь та звання, посада, місце роботи, місто, країна, E-mail для публікації, orcid). Якщо авторів декілька, відомості про кожного з них  з відповідним надрядковим номером зноски друкуються з нового рядка (10 пт, вирівнювання по центру, курсив, міжрядковий інтервал – 1,15).

  5. Анотація українською мовою обсягом не менше 1800 знаків з пробілами (шрифт Verdana, кегль – 10, накреслення - курсив, вирівнювання за шириною, відступ зліва – 1 см, справа – 1 см, абзац – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,15 пт). Анотація повинна бути структурованою і містити такі підрозділи: Мета. Методологія. Результати. Наукова новизна. Практична значущість. Рекомендовано використовувати наступні слова та словосполучення: «Проаналізовано», «Досліджено», «Виявлено», «Встановлено», «З’ясовано», «Оцінено вплив», «Охарактеризовано закономірності» тощо. Анотація повинна містити короткий зміст статі включно з постановкою проблеми, аналізом останніх досліджень та публікацій, метою статті, викладом основного матеріалу та висновками. Структурні чи змістовні елементи можна розділяти абзацами.

  Ключові слова українською мовою: подається 12-15 слів чи словосполучень; знак розділу між словами – крапка з комою

  6. Текст статті (10 пт, у дві колонки шириною 8,1 см, вирівнювання по ширині) має містити такі структурні елементи (Назви структурних елементів основного тексту – 10 пт, вирівнювання за шириною, без абзаців і виступів, накреслення – «жирне», прописні літери, з додаванням інтервалу - 2 пт після абзацу):

  - вступ  - висвітлюється постановка проблеми у загальному вигляді; наводиться актуальність та доцільність дослідження, а також його зв'язок з науковими чи практичними завданнями, які потребують вирішення і яким присвячена стаття;

  - аналіз попередніх досліджень. Наводиться короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми за темою статті та на які спирається автор (бажано, щоб це був короткий аналіз останніх публікацій у фахових журналах). Аналіз повинен містити оцінку сучасного стану проблеми на світовому рівні (не менше 5 посилань на періодичні наукові видання, що вийшли за останні 5-10 років);

  - мета - формулюється мета статті, яка має бути спрямована на вирішення проблеми згаданої у вступі і обов`язково мусить відповідати заголовку, бути ясною і зрозумілою. Висвітлюється, які результати дасть досягнення цієї мети і як вплине на подальші дослідження у цьому напрямку. Рекомендовано формулювати чітко та конкретно без  вживання абстрактних тверджень і загальних фраз. Автор мусить виокремити 2-5 кроків, за допомогою яких досягається мета дослідження.;

  - результати та обговорення (виклад основного матеріалу, від 5-6 сторінок тексту, обсяг ілюстративного матеріалу – не більше 4 сторінок); Рисунки (діаграми, фото) і таблиці мають бути пронумеровані, мати назву та розміщуватися після першого посилання на них у тексті (рис. 1) або (табл 1.). Ілюстрації приймаються в растровому форматі *.jpg і повинні бути достатньо контрастними. Роздільна здатність має бути 300 точок на дюйм (на реальний розмір зображення у тексті статті). Кожний рисунок вставляється у таблицю з двох рядків: верхній містить безпосередньо зображення, нижній – підпис з номером рисунку. Вирівнювання змісту таблиць – по центру.

  Слово «Таблиця», її номер та назва надписуються зверху. Таблиці слід виконувати в редакторах Word без заливання. Забороняється використовувати фото таблиць. Ширина таблиць не повинна перевищувати поля сторінки або ширину колонки. Шрифт в таблиці повинен відповідати шрифту статті. Одиниці вимірювання подаються у шапці таблиці у дужках (мм). Підрисуночні підписи - 9 пт, курсив, вирівнювання по центру, без абзацу, міжрядковий інтервал – 1 пт, назви таблиць – 10 пт, курсив.

  Формули необхідно розміщувати по центру колонки, або, за необхідністю, по центру сторінки (в цьому випадку перед і після додавати «Розрив розділу на поточній сторінці». Нумерація формул в кінці рядка. Формули повинні бути набрані (не скановані) за допомогою символів у редакторі формул MS Equation. Стиль формул – «прямий». Бажано вказувати одиниці вимірювання у міжнародному форматі – SІ. Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.

  - висновки з даного дослідження. При прийнятті матеріалу до друку особлива увага звертається на формулювання висновків та їх відповідність поставленій меті і назві статті. Висновки повинні повно і вірно відображати результати дослідження, бути лаконічними, конкретними, містити узагальнення та рекомендації, які випливають з дослідження, пропозиції для подальших досліджень. У підрозділі також стисло подаються перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

  7. Література (шрифт Verdana, кегль – 9 пт, вирівнювання – за шириною, абзац – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,15 пт). Бібліографічні записи згідно ДСТУ 8302:2015 подаються у формі нумерованого списку. Обов'язково вказати прізвища та ініціали авторів джерел, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок, DOI за наявності.

  Список літератури повинен включати не менше 20 посилань. Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті.

  8. References. Бібліографічний список (заголовок «Література») наводиться мовою оригіналу, після якого весь список дублюється латинкою (заголовок "References") згідно стандарту АРА (American Psychological Association), транслітерується все посилання, а назва статті перекладається.

  Внутрішньо-текстові посилання на список літератури позначаються цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [2] чи [5; 9]. Якщо в тексті статті використано цитату, необхідно навести номер джерела у списку літератури і сторінку, наприклад [1, с. 10], де 1 – порядковий номер у списку, 10 – номер сторінки.

  9. Анотації російською, англійською мовами, ключові слова - 9 пт, курсив, вирівнювання – за шириною, абзац – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,15 пт; (обсяг анотацій англійською та російською мовами від 1800 знаків, 12-14 ключових слів після кожної анотації відповідними мовами). Перед кожною анотацією наводяться прізвище та ініціали автора та назва статті відповідно російською, англійською мовами.

  10. Дата подання статті до редакції.

  11. Author`s note: відомості про кожного з авторів англійською мовою (10 пт)

  - Surname-1 Name, scientific degree, scientific rank, affiliation, main workplace full name (institution, its departmental subordination, country, e-mail, orcid, professional orientation or specialization:…

   

 • Рекомендовано при оформленні статті користуватися шаблоном, який можна скачати тут:

   

   


Керівництво для авторів

Список літератури повинен включати не менше 20 посилань. Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті.

Використовується система внутрішньо-текстових посилань та списку бібліографії за «ДСТУ 8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Приклади оформлення бібліографічного опису згідно стандарту ДСТУ 8302:2015 можна скачати тут.

Бібліографічний список наводиться мовою оригіналу, після якого весь список дублюється латинкою (заголовок "References") згідно стандарту АРА (American Psychological Association), транслітерується все посилання, а назва статті перекладається. Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book; http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому).

Внутрішньо-текстові посилання на список літератури позначаються цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [2] чи [5; 9]. Якщо в тексті статті використано цитату, необхідно навести номер джерела у списку літератури і сторінку, наприклад [1, с. 10], де 1 – порядковий номер у списку, 10 – номер сторінки. [7, арк.67], де 7 – порядковий номер у списку літератури, 67 – номер аркуша архівної справи.

 

19 Архітектура та будівництво

У розділі публікуються статті за спеціальностями: 191 - Архітектура та містобудування; 192 -  Будівництво та цивільна інженерія

20 Садово-паркове мистецтво

У розділі розміщуються публікації за напрямом 206 - Садово-паркове господарство

02 Культура і мистецтво

У розділі публікуються матеріали за напрямами:

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.