Том 38, № 1 (2009)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМ КРИТЕРІЄМ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
В.П. Харченко, Д.Г. Бабейчук, О.С. Слюняєв 3-5
РОБАСТНА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
О.А. Сущенко 6-12
ЧИННИКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АВІАДИСПЕТЧЕРОМ У ПРОЦЕСІ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
О.М. Рева, С.О. Дмитрієв, Г.М. Селезньов 13-19

Сучасні авіаційно-космічні технології

КОРЕГУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН З УРАХУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА PDF
В.І. Бурлаков, Ю.П. Пучков, Д.В. Попов 20-23
ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ І КООРДИНАТИ ЦЕНТРУ МАС ПОВІТРЯНОГО СУДНА ПРИ ВИКОНАННІ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
Ю.П. Пучков, В.Є. Зімін, О.І. Юрченко 24-26
ФРЕТИНГОСТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
А.М. Хімко, В.О. Краля, Н.В. Холод, О.П. Костенко 27-30
МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ЯВИЩЕМ ВІБРАЦІЙНОГО ГОРІННЯ В НИЗЬКОЕМІСІЙНИХ КАМЕРАХ ЗГОРЯННЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК PDF
Е.П. Ясиніцький, С.В. Левонюк, С.О. Пустовий 31-34
ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ПАЛЬНЕ PDF
А.В. Гончаренко 35-39

Охорона навколишнього середовища

ПОРІВНЯННЯ ВИМІРЯНИХ І РОЗРАХОВАНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ВІД ДВИГУНІВ В АЕРОПОРТУ PDF
О.І. Запорожець, К.В. Синило 40-45
ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НАФТОПРОДУКТАМИ ВНАСЛІДОК ДІЯЛЬНОСТІ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ PDF
Г.М. Франчук, М.М. Радомська 46-49
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ҐРУНТОВИХ ВОД ЗА ОРГАНОЛЕПТИЧНИМИ ПО-КАЗНИКАМИ PDF
Є.О. Обженська, С.М. Маджд, Г.М. Франчук 50-52
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
Г.О. Білявський, І.В. Титенок 53-55
БАР’ЄРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ PDF
Т.В. Дудар, С.П. Бугера, В.М. Кадошніков, Б.П. Злобенко 56-60
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗАЛЕЖ-НОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ В ПРИЕЛЬБРУССІ PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.М. Онопчук 61-67
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИВ З ПРИСАДКАМИ PDF
В.Г. Спиркин, И.И. Ткачев, П.А. Тарарышкин 68-79
ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО З НАДВИСОКИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ PDF
О.О. Степенко, В.Ф. Новікова 70-73
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОСФЕРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
Я.О. Кравченко, В.В. Краковський, О.О. Вовк, Н.А. Шевчук 74-77
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІДПРАЦЬОВАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗІВ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ГУСТОНАСЕЛЕНИХ РАЙОНАХ PDF
Г.І. Архіпова, I.С. Ткачук, Є.І. Глушков 78-83
ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ ШИН PDF
Oksana A. Vovk, Galina I. Arhipova, Julia S. Nikitchenko 84-88

Хімічні технології, хіммотологія

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ХІММОТОЛОГІЇ PDF
Е.П. Серегин 89-94
ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
И.Г. Фукс 95-98
ПРИСАДКИ ДО ПАЛИВ І МАСЛАМ В РОСІЇ PDF
А.М. Данилов 99-103
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ХІММОТОЛОГІЇ PDF
С.Н. Волгин, В.Л. Лашхи, Н.Н. Гришин 104-107
АЛЬТЕРНАТИВНІ РЕАКТИВНІ ПАЛИВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Л.С. Яновский, Е.П. Федоров, Н.И. Варламова, П.В. Бородако, И.М. Попов 108-112
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕПРЕСОРІВ ТА ДИСПЕРГАТОРІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ В ДИЗЕЛЬНИХ ПАЛИВАХ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ PDF
П.І. Топільницький, В.В. Романчук, І.М. Охота 113-115
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДИ СИРОВИНИ ТА ЕТЕРИФІКУЮЧИХ АГЕНТІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА PDF
О.Б. Шевченко, О.В. Тертишна 116-119
КОРЕЛЯЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛ, ЯКІ МАЮТЬ РЕОЛОГІЧНУ ПРИРОДУ PDF
А.М. Манойло, А.И. Зеленина, В.А. Терещенко 120-121
ВПЛИВ СУМІШЕВОГО БІОПАЛИВА НА РОБОЧИЙ ПРОЦЕС ДИЗЕЛЯ PDF
Г.М. Кухарёнок, В.А. Бармин 122-125
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛИВА БІО-100 PDF
М.М. Худолій, М.Ф. Дмитриченко, Е.В. Вельд, М.Ю. Лабутін, В.В. Батраков 126-128
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ PDF
Й.А. Любінін, О.А. Швидкий, Л.О. Щербініна 129-133
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ PDF
С.М. Лютий, Б.Ф. Кочірко, Л.О. Щербініна 134-138
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ СУМІШЕУТВОРЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПІД ЧАС РОБОТИ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ І ДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ PDF
В.Г. Семенов, І.П. Васильєв, А.І. Атамась 139-141
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА У СВІТІ PDF
О.С. Лютий, С.В. Бойченко, О.Ф. Аксьонов 142-145
КАТОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ОКИСНЕННЯ ОЛИВ PDF
М.М. Захарчук, В.М. Ледовських 146-149
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВУГЛИСТИХ ВІДКЛАДЕНЬ НА КИСЛОТНИХ ЦЕОЛІТАХ PDF
М.В. Охріменко, В.В. Іваненко, Ю.Г. Волошина, К.І. Патриляк, Л.К. Патриляк 150-156
ВПЛИВ ДОМІШОК НА ТИСК НАСИЧЕНОЇ ПАРИ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
М.Б. Степанов, І.В. Дрогобицька, В.М. Ледовських 157-162
ЗАХИСНІ РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВИДОБУВАННЯ ПРОПАН-БУТАНА PDF
Е.П. Ясиніцький, В.О. Лигін, Р.Ю. Ярмілко 163-165
ВПЛИВ ОБРОБКИ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ PDF
Л.М. Курок, О.Л. Матвєєва 166-168
ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ PDF
Т.О. Луганова, Ю.В. Михайлюк, А.А. Москалик, О.С. Походенько 169-172
ВПЛИВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ НА ЇХ ФІЗИЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ PDF
Н.О. Сидоренко 173-176
ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ PDF
С.В. Бойченко, В.О. Кучеренко, І.І. Власюк 177-181
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАЗОРІДИННИХ ПАЛИВ PDF
О.В. Стриж, О.В. Кумейко 182-186
КЛАСТЕРИ, НАНОКЛАСТЕРИ ТА НАНОЗОЛІ МЕТАЛІВ У КАТАЛІЗІ ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВ: МЕХАНІЗМИ, АСПЕКТ ХІММОТОЛОГІЇ PDF
Г.О. Ковтун 187-188

Інформаційні технології

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДВООЗНАКОВОГО СТРУКТУРНОГО КОДУВАННЯ ДАНИХ PDF
О.К. Юдін, О.Л. Яковенко 189-196
ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ В ЗАДАЧАХ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
А.С. Климова 197-200
МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
О.В. Бойченко 201-204

Аеропорти та їх інфраструктура

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ АЕРОПОРТУ ТА ПРИЛЕГЛИХ ДО НЬОГО ЗОН PDF
М.І. Васюхін, В.Д. Гулевець, Б.Б. Головко 205-208
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШУВАННЯ АМОРФНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ МАРГАНЦЮ PDF
Н.В. Машинська 209-210
ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ДВИГУНА ВІД НЕВІДПОВІДНОГО ПАЛИВА PDF
А.К. Ковтун, В.М. Турчак 211-213

Фізико-математичні науки

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ НА ОСНОВІ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПОБУДОВИ ФІЛЬТРІВ PDF
О.Г. Чолишкіна 214-218


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ