Трансформації суспільної свідомості під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

Л. А. Ороховська

Анотація


У статті аналізується маніпулятивний вплив медіа інформаційної доби на свідомість людини і суспільст-ва. Особливу увагу приділено взаємовпливу медіакультури й інформаційної революції, що проявився в інформатизації медіакультури, посиленні влади телекратії, демасифікації та імперсоналізації мас-медіа і суспільства, уніфікації й стандартизації стилю та жанрів мас-медіа, атомізації суспільства, віртуалізації культури. Від рівня розвитку медіа-культури залежить налагодження комунікації в суспільстві, створення символічної реальності, що репрезентує соці-альні ідеали і почуття, конструювання соціально-політичних процесів і явищ через відповідну інтерпретацію подій та формування певної системи цінностей.

Ключові слова


мас-медіа; масова комунікація; медіареальність; соціокультурне буття; суспільна свідомість

Посилання


Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. — М. : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 784 с. — (Классическая философская мысль).

Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по философии истории. Издание второе, стереотипное / Г.-В.-Ф. Гегель ; [перевод А.М. Водена; Ю.В. Перов, К.А. Сергеев (вступ. статья)]. – СПб. : Наука, 2005. – 479 с.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – К. : Оріяни, 2000. – 448 с.

Туроу Л. Будущее капитализма. Как экономика сегоднешнего дня формирует мир завтрашний / Л. Туроу // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология : под ред. В.Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 185-222.

Маклюэн М. Понимание медиа / Маршалл Маклюэн. – М. : Жуковский : Канон-Пресс-Ц, 2003. – 464 с.

Дейк Т.А. ван Язык. Познание. Коммуникация / Т. ван Дейк ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість : Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерский, В. Андрущенко, М. Михальченко. – К. : Знання України, 2009. – 578 с.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Френк Уэбстер ; [пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под. ред. Е.Л. Вартановой]. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 400 с. – Philosophy.

Антоновський А.Ю. Массмедиа – трансцендентальная иллюзия реальности? / А.Ю. Антоновський // Луман Н. Реаль-ность масмедиа ; [пер. с нем. А.Ю. Антоновского]. – М. : «Ка-нон+» РООИ «Реабилитация», 2012. – С. 208-233.

Кулик В. Дискурс українських медій : ідентичності, ідеології, владні стосунки / В. Кулик. – К. : Критика, 2010. – 656 с.

Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе // Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества; [пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина ; сост., предисл. В.Ю. Кузнєцова]. — М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 251-515.

Маркузе Г. Критическая теория общества : Избранные работы по философии и социальной критике / Герберт Маркузе ; [пер. с англ. А.А. Юдина]. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 382 с. – (Philosophy).

Brzezinski Z. Out of Control (Global Turmoil on the Eve of the Twenty First Century) / Z. Brzezinski. — New York, Charles Scribntr’s sons, 1993. – 240 p.

Дротянко Л.Г. Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу / Л.Г. Дротянко // Вісник національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2017. – № 1 (25). – С. 10-14.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)