Перспектива розвитку авіаційно-технічної судової експертизи

Олег Николаевич Алексеев

Анотація


Розглянуто питання створення наукової лабораторії авіаційно-технічних судових експертиз, завданнями якої стануть розробка наукової тематики та виконання відповідних досліджень, підготовка, перепідготовка, атестація і переатестація штатних і позаштатних експертів, виконання експертиз за авіаційними подіями та інцидентами, накопичення, обробка, систематизація даних і встановлення відповідних закономірностей з метою вирішення профілактичних завдань, а також вдосконалення бази нормативних документів.

Ключові слова


судова експертиза; правове поле; авіаційна подія; норми процесуального права

Посилання


Макаренко В. Г. О потребнoстях следственной практики, связанных с производством технических экспертиз по делам о нарушении правил безопасности движения на железнодорожном, водном и воздушном транспорте / В. Г. Макаренко // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики: материалы науч.-практ. конф. – К., 1993. – С. 98-99.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ // Голос України. – 1994. – № 74.

Сокол Э. Н. Проблема организации судебной железнодорожной-транспортной экспертизы в Украине / Э. Н. Сокол // Перспективи впровадження технічних засобів безпеки руху на залізницях України: зб. наук.-практ. матеріалів. – Судак, 2005 – С. 39-40.

Сокол Э. Н. Судебная железнодорожно-транспортная экспертиза: настоящее и будущее // Залізничний транспорт України. – 1997. – № 4. – С. 67-72.

Сокол Э. Н. Специальности судебной железнодорожно-транспортной экспертизы / Э. Н. Сокол // Залізничний транспорт України. – 2003. – № 4. – С. 27-31.

Назначение и производство судебных экспертиз: пособие для следователей, судей и экспертов / отв. ред. Г. П. Аринушкин, А. Р. Шляхов. – М.: Юрид. лит., 1988. – 320 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1878. – 846 с.

Алєксєєв О. М. Автоматизація процесів управління безпекою польотів в аеронавігаційній системі: дис. … канд. техн. наук: 05.22.13 / О. М. Алєксєєв; Національний авіа-ційний університет. – К., 2009. – 270 с.

References

Makarenko V. G. O potrebnostjah sledstvennoj praktiki, svjazannyh s proizvodstvom tehnicheskih jekspertiz po delam o narushenii pravil bezopasnosti dvizhenija na zheleznodorozhnom, vodnom i vozdushnom transporte / V. G. Makarenko // Aktual’nye problemy sudebnoj jekspertizy i kriminalistiki: materialy nauch.-prakt. konf. – K., 1993. – S. 98-99.

Pro sudovu ekspertizu: Zakon Ukrai’ny vіd 25.02.1994 № 4038-HІІ // Golos Ukrai’ny. – 1994. – № 74.

Sokol Je. N. Problema organizacii sudebnoj zheleznodorozhnoj-transportnoj ekspertizy v Ukraine / Je. N. Sokol // Perspektivi vprovadzhennja tehnіchnih zasobіv bezpeki ruhu na zalіznicjah Ukrai’ny: zb. nauk.-prakt. materіalіv. – Sudak, 2005 – S. 39-40.

Sokol Je. N. Sudebnaja zheleznodorozhno-transportnaja jekspertiza: nastojashhee i budushhee // Zalіznichnij transport Ukrai’ny. – 1997. – № 4. – S. 67-72.

Sokol Je. N. Special’nosti sudebnoj zheleznodorozhno-transportnoj jekspertizy / Je. N. Sokol // Zalіznichnij transport Ukrai’ny. – 2003. – № 4. – S. 27-31.

Naznachenie i proizvodstvo sudebnyh jekspertiz: posobie dlja sledovatelej, sudej i jekspertov / otv. red. G. P. Arinushkin, A. R. Shljahov. – M.: Jurid. lit., 1988. – 320 s.

Ozhegov S. I. Slovar’ russkogo jazyka / S. I. Ozhegov. – M.: Russkij jazyk, 1878. – 846 s.

Alekseev O. M. Avtomatizacіja procesіv upravlіnnja bezpekoju pol’otіv v aeronavіgacіjnіj sistemі: dis. … kand. tehn. nauk: 05.22.13 / O. M. Alekseev; Nacіonal’nij avіacіjnij unіversitet. – K., 2009. – 270 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.