Програмне забезпечення навчання комп’ютерного проектування художніх виробів з дерева

M. Blyzniuk

Анотація


У статті розглянуто елементи програмного забезпечення комп’ютерного проектування художніх виробів з дерева, адже сучасні інформаційно-комунікаційні технології вносять зміни не тільки в усі компоненти методичної системи навчання, але й збагачують зміст традиційних дидактичних принципів. Акцентовано увагу на тому, що інноваційні підходи до технік зображення відкривають широкі можливості для розвитку композиційних умінь, уяви і творчих здібностей молоді, усвідомлення ними художньо-естетичної основи створення графічних зображення та моделювання, розуміння їх прикладного значення, що дозволить удосконалити фахову підготовку фахівців у галузі прикладного та декоративного мистецтва.

Ключові слова


Програмне забезпечення; інформаційно-комунікаційні технології; художні вироби з дерева; прикладне та декоративне мистецтво.

Посилання


Комплексно-методичне забезпечення предметів і професій.– [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://pandia.ru/text/78/097/433.php.

Биков В.Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – № 9(16). – С. 9-16.

Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. — Вид. 2-ге, допов. і доопрац. — Київ : СофтПрес, 2007. — 823 с.

Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педа- гогика третьего тысячелетия) / В.П. Беспалько. – М.-Воронеж: [Изд-во Московского психолого-социального института; изд-во НПО «МО- ДЕК»], 2002. – 352 с. – (Серия «Библиотека педагога-практика»).

Верлань А. Ф. Методы математического и компьютерного моделирова- ния измерительных преобразователей и систем на основе интегральных уравнений / А. Ф. Верлань, М. В. Сагатов, А. А. Сытник. — Ташкент : Издательство «Фан» АН Республики Узбекистан, 2011. — 336 с.

Грузман М.З., Усач А.Г. Электронные книги – новый помощник учителя // Компьютеры + программы: 8(23).// М.З. Грузман, А.Г. Усач – 1995. – С.70-73.

Гуржій А. М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць. Вип. 15. — Херсон : ХДУ. — 2013. — С.3 — 5.

Ершов А. П. Информатика: предмет и понятие / А. П. Ершов // В кн. : Кибернетика. Cтановление информатики. – М.: Наука, 1986. – С. 28–31.

Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах // Комп’ютер в школі та сім’ї – № 3 – 2013 – С. 8-15

Дорошенко Ю.О. Технологічне навчання інформатики: Навчально-методичний посібник / Ю.О. Дорошенко, Т. В. Тихонова, Г. С. Луньова. – Х.: Вид-во “Ранок”, 2011. – 304 с.

Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения/ В.М. Монахов // Математика в школе. – 1999, – №2. – С.47-52.

Морзе Н.В., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Прикладне програмне забезпечення: енциклопедичне видання:навч.-метод. посібник / АПН України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. — К. : Редакція "Комп'ютер", 2008. — 128с.

Лапінський В.В. Психолого-педагогічна i дидактична проблематика активного навчання у сучасному навчальному середовищі / В.В. Лапінський, І.Ю. Регейло // Вища освіта України №3 (46) 2012, Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". – Т.3. – К. : Вища освіта України, 2012. – С.595-605.

Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Сергій Анатолійович Раков. – Харків, 2005. – 516 с.

Рамський Ю. С. Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві / Ю. С. Рамський, К. І. Рамська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – № 6 (13). – С. 12–16.

Разумовский В.Г. ЭВМ и школа: Науч. – пед. обеспечение / Разумовский В.Г. // Сов. Педагогика. –– 1985. №9.

Следзінський І.Ф. Основи інформатики. Посібник для студентів / І.Ф. Следзінський, Я.П. Василенко. – Тернопіль: Навчальна книга, 2007. – 160 с

Близнюк М.М., Крицкалюк О.І. Програма спецкурсу “Комп’ютерні технології в проектуванні” для студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва спеціальності “Художні вироби з дерева”.– Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2011.– 30с.

Близнюк М.М. Апробація експериментальної навчальної програми з дисципліни “Комп’ютерні технології в проектуванні» у процесі підготовки фахівців художньої обробки дерева та дизайну меблів” / М.М.Близнюк, О.І. Крицкалюк // Всеукраїнська науково-практична конференції “Феномен українського художнього деревообробництва”, присвячена 190-річчю від дня народження класика українського різьбярства Юрія Шкрібляка та 120-річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Юрія Корпанюка.– 20-21 вересня 2012 року. – Яворівський центр народного мистецтва “Гуцульська ґражда”.– Івано-Франківськ: вид.-во Прикарпатського нац. ун.-ту імені Василя Стефаника, 2013.– С.14-22.

Юрченко І. А. Гуцульська різьба. Візуально-морфологічні закономірності орнаменту: теорія і практика [Текст]: [монографія] / Ігор Юрченко; Нац. ун-т "Львів. політехніка".– Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 365 с. : рис., кольор. іл.

Autodesk 3ds MAX.– [Електронний ресурс] / Режим доступу: Https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodesk_3ds_MAX&veaction=edit&vesection=1.

Autodesk 3ds Max 2016 18.0 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// programy.com.ua/ua/3ds_max/#ixzz42rcDxWg4.

SketchUp.– [Електронний ресурс] / Режим доступу: Нttps:// uk. wikipedia.org wiki/ SketchUp.

КОМПАС.– [Електронний ресурс] / Режим доступу: Нttps:// uk.wikipedia.org/wiki/ КОМПАС.

КОМПАС-3D 16.– [Електронний ресурс] / Режим доступу: Нttp://programy.com.ua/ua/ kompas_3d/#ixzz42rbXVO6d.

ArtCAM 2010 SP4 .– [Електронний ресурс] / Режим доступу: Нttp:// www.ex.ua/10615950.

ArtCAM – порядок составления управляющей программы для фрезерного станка с ЧПУ.– [Електронний ресурс] / Режим доступу: Нttp://infofrezer.ru/articles/soft/artcamupravlyauhaya-rpogramma.

Сафонова Т.В. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності – 7.020207 «Дизайн», освітньо-кваліфікацій-ного рівня «Спеціаліст», спеціалізації «Дизайн комп’ютерної графіки та реклами».– К.: МІХМД, 2009. – 43 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.