ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ РОМАНУ О.С. ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Автор(и)

  • Наталія ХАЙДАРІ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.41.14587

Ключові слова:

художній текст, фразеологічні одиниці, способи перекладу, шляхи відтворення фразеологічних одиниць, повний еквівалент, частковий еквівалент, калькування, описовий переклад

Анотація

У статті досліджено шляхи відтворення фразеологічних одиниць роману О.С. Забужко «Музей покинутих секретів» в англійському перекладі. Матеріалом наукової праці слугував роман О.С. Забужко «Музей покинутих секретів» та його англійський переклад. З’ясовано, що основними продуктивними способами перекладу фразеологічних одиниць в художньому тексті є: застосування повного еквіваленту, застосування часткового еквіваленту, калькування або описовий переклад. Аналіз конкретного матеріалу засвідчив, що найменш продуктивним способом перекладу є калькування

Посилання

Виноградов В.В. (1997). Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Лексикология и лексикография: Избранные труды, 140-161.

Григоренко Т.В. (2010). Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : монографія. Умань: ПП Жовтий.

Губа Л.В. (2015). Художній текст як об’єкт лінгвістичних досліджень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна, 93-96.

Забужко О. С. (2012). Музей покинутих секретів: роман. 2-ге вид., доп. Київ: Факт.

Зорівчак Р.П. (1983) Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів: Вища школа.

Зубрик А.Р. (2013) Особливості та труднощі перекладу англійських фразеологізмів. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Філологічна, 36, 317-318.

Корунець І.В. (2001). Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. Вінниця: Нова книга.

Костін Я.А. (2013). Способи та прийоми перекладу різних груп англомовних фразеологізмів. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Філологічна, 37,157-159.

Кунин А.В. (1996). Курс фразеологии современного английского языка: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. Москва: Высшая школа.

Линтвар О. М. (2015). Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту як предмет наукового дослідження. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, 32, 59-71.

Мовчан Б.В. (2013). Збереження стилістичної функції фразеологізмів у англійсько-українському перекладі (на матеріалі творів художньої прози). Мовні і концептуальні картини світу, 46 (3), 17-24.

Срезневский И.И. (1873). Замечания об образовании слов из выражений. Санкт-Петербург, 1873, 243-252.

Zabuzhko O. S. (2012). The Museum of Abandoned Secrets / trans. from Ukrainian by Shevchuk-Murray N.

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство