Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ЗАПРОШУЄМО ДО ПУБЛІКАЦІЇ !

Збірник «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» видається з 2002 року і є науковим фаховим виданням України з філологічних наук на підставі Наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015 року, включений до переліку друкованих фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 16149-4621Р від 20.01.2010. Виданню присвоєно ISSN: 2413-3094 (Print), та ISSN: 2520-6818 (Online). Збірник включено до наукометричних баз даних (індексується в Elibrary.ru, Google Scholar, DOAJ, Index Copernicus, WorldCat (OAIster), BASE, Simle Searh Metedata (SSM), The Vernadsky National Library of Ukraine, Scientific and Technical Library of the NAU). Сайт видання: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/index

Редакція збірника наукових праць «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах» Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (м. Київ) приймає до друку оригінальні, раніше не публіковані науково-теоретичні та дослідницькі статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з проблем мовознавcтва, перекладознавства та літературознавства.

Вимоги до оформлення статей

Просимо дотримуватися таких правил підготовки та оформлення рукописів:

Стаття має бути структурована і містити такі елементи (Постанова ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.):

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

3) виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

4) формулювання цілей статті (постановка завдання);

5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Мова видання – українська.

Обсяг статті: від 20 тис. знаків (0,5 др. арк.) до 26 тис. знаків (0,65 др. арк.).

Стаття готується у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2013 у такому порядку:

1)     індекс УДК (зліва). УДК перевіряється бібліотечними системами.

Неправильно вказаний УДК унеможливлює розміщення матеріалу в електронних базах даних бібліотек;

2) прізвище, ім’я автора (зліва, напівжирним стилем, прізвище великими літерами);

3) назва статті (відцентрована, відступ зверху, знизу 6 пт, напівжирним стилем, великими літерами);

4) науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, електронна адреса авторів;

5) анотація українською мовою (кегль 12, до 70 слів);

6) ключові слова українською мовою через крапку з комою (від 5 до 10);

7) текст статті із заголовками розділів (Вступ, Аналіз досліджень і публікацій, Постановка проблеми, Заголовок І розділу, Заголовок ІІ розділу, тощо, Висновки. Список використаної літератури).

8) прізвище, ім’я, назва статті, анотація (до 70 слів), ключові слова російською мовою через крапку з комою (кегль 12) (відступ зверху і знизу 6 пт);

9) прізвище, ім’я, назва статті, анотація (до 70 слів), ключові слова англійською мовою через крапку з комою (кегль 12) (відступ зверху і знизу 6 пт).

10. Авторський реферат статті англійською мовою (стислий зміст статті на 1 сторінку (2200 символів), відповідно до наказу МОН України  № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»

Оформлення статті:

 • Формат А4;
 • Розміри берегів: лівий – 3 см, правий – 1,5 см, верхній – 2 см, нижній – 2 см.
 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см.
 • Розділи статті виділяти напівжирним стилем. Чітко диференціювати тире ( – ) та дефіс

(-); для виділення цитати використовувати такі лапки: «…»;

Оформлення списку літератури:

 • Список використаної літератури (відцентровано, відступ зверху, знизу 6 пт, жирним шрифтом);
 • Джерела у списку використаної літератури розташовують в алфавітному порядку, оформляючи кожне відповідно до міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах (APA STYLE);

Бібліографічні покликання оформлюються згідно з міжнародним стилем цитування та посилання в наукових роботах (APA STYLE):

Внутрішньотекстове посилання (у круглих дужках) містить інформацію про: автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок, з яких наводиться цитата). Сторінковий інтервал дозволяється не вказувати, якщо ви не наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь на роботу в цілому. Детальні вимоги до оформлення бібліографічних покликань.

Порядок подання матеріалів

Для публікації в збірнику необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника такі матеріали:

1. Довідку про автора (Додаток 1);

2. Статтю та інформацію про її тематичне спрямування (мовознавство, перекладознавство, літературознавство);

3. Авторський реферат статті англійською мовою (стислий зміст статті на 1 сторінку (2200 символів), відповідно до наказу МОН України  № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»;

5. Для авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника (відсканована), або рецензія особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

6. Відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору (після затвердження статті до друку);

Приклад підпису файлів: Федоров_реферат, Федоров_стаття, Федоров_довідка, Федоров_рецензія.

Додаток 1

Зразок оформлення довідки про автора

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Відомості про наукового керівника;

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Рубрика журналу

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса

 

Поштова адреса (за зразком: вул. Ахматової, б.9, кв. 436, м. Київ, 02095)

 


Увага!

 • Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках збірника фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, лягає на авторів опублікованих матеріалів. Автор (співавтори) несуть відповідальність за якість матеріалів. Матеріали, надані  авторами (співавторами) друкуються в авторській редакції.

Передрукування матеріалів, опублікованих у збірнику, дозволено тільки зі згоди автора і видавця;

 • Невідповідність оформлення статті наведеним вище вимогам може бути приводом для відмови у публікації. Редакція повідомляє авторові тільки про рішення щодо публікації;
 • Редакція не рецензує подані матеріали, і у випадку відмови в публікації, не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії.
 • Рецензування здійснюється за принципом «double-blind peer review».
 • Посилання на збірник у випадку цитування наведених у ньому матеріалів є обов’язковим.

Контактна інформація:

Редакція збірника наукових праць
«Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах»

кафедра української мови та культури

Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету;

м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 8,  к. 901; 910; тел. 406-71-69; 406-77-14;

 • моб. тел. 067-113-17-62, ел. адреса: gum-osvita@nau.edu.ua (контактна особа – Сенчило Надія Олексіївна).

 

Приклад оформлення статті

(http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/index)

УДК 81-114.2: 81-115

БОЙЧУК Василь

ФЕНОМЕН ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ СЛОВА У ДЕТЕРМІНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НАЙМЕНУВАНЬ ТА ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ МОВНИХ КАРТИН СВІТУ

У статті розглянуто проблему детермінізації процесів найменувань крізь призму внутрішньої форми слова, що виявляє себе своєрідним маркером національного світовідчуття і світорозуміння. Далі текст анотації до 70 слів.

Ключові слова: внутрішня форма слова, мовна картина світу, мотивація, похідне слово.

Вступ. (текст – продовження)

Аналіз досліджень і публікацій. (текст – продовження)

Постановка проблеми. Сучасні мовознавчі дослідження, зважаючи на дедалі глибше взаємопроникнення гуманітарних наук як намагання дати відповідь, зокрема, й на новітні науково-методологічні виклики у царині студій антропоцентричної спрямованості, все частіше актуалізовують проблемні питання з’ясування  ролі та функцій мови як національного чинника, що забезпечує консолідацію етносу, розвиток його творчого та інтелектуального потенціалу, збереження і відтворення в просторі та часі духовних і матеріальних цінностей [1, с. 3]. (текст – продовження)

Заголовок І розділу. (текст – продовження).

Заголовок ІІ розділу. (текст – продовження).

Висновки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A discussion of problems that arise in its application. Journal of Higher Education, 31(9), 471-480.

Олійник, Б. (2006). Переклади. Публіцистика. В Д. Павличко (Ред.), Вибрані твори (Т. 2, с. 60-61). Київ: Українська енциклопедія.

Тимошик, М. В. (2004). Видавнича справа та редагування. Київ: Ін Юре.

Tymoshyk, M. V. (2004). Vydavnycha sprava ta redahuvannia. Kyiv: In Yure.

В. БОЙЧУК

ФЕНОМЕН ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА В ДЕТЕРМИНИЗИЦИИ ПРОЦЕССОВ НАИМЕНОВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА

В статье рассмотрена проблема детерминизации процессов наименований сквозь призму характера внутренней формы слова, которая выступает своеобразным маркером национального мироощущения и миропонимания. Дальше текст аннотации до 70 слов.

Ключевые слова: внутренняя форма слова, языковая картина мира, мотивированность, производное слово.

V. BOYCHUK

THE PHENOMENON OF THE INNER FORM OF A WORD IN DETERMINATION OF THE NOMINATIVE PROCESSES AND FORMATION OF NATIONAL LANGUAGE WORLD VIEWS

The problem of determination of the nominative processes according to the nature of the inner form of a word is being researched. The inner form of a word is regarded as a peculiar “marker” of national world perception and world understanding. Далі текст анотації до 70 слів.

Key words: the inner form of a word, language world view, motivation, derived word.

V. BOYCHUK

THE PHENOMENON OF THE INNER FORM OF A WORD IN DETERMINATION OF THE NOMINATIVE PROCESSES AND FORMATION OF NATIONAL LANGUAGE WORLD VIEWS

Далі текст розширеного резюме – мінімально 2200 символів з пробілами (Див. вимоги до оформлення статей пункт 10.).

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Шановніавтори!

З метою відшкодування поліграфічних витрат, пов’язаних із виданням наукового журналу «Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах», вводиться обов’язковий внесок за публікацію, котрий складає 350 грн. за статтю (у вартість включено один друкований примірник). З урахуванням поштових та банківських витрат максимальна вартість публікації може складати 450 грн.

Для докторів наук та для тих, хто має публікації в Scopus, публікація в збірнику безкоштовна.

Усі наукові статті, подані в редакцію нашого журналу, проходять:

 • - подвійне «сліпе рецензування. Статті рецензують як українські, так і зарубіжнівчені – провідні фахівці у галузі знань, з якою пов’язаний зміст рукопису;
 • - перевірку на унікальність тексту.

Після позитивного висновку рецензента ми надсилаємо авторам платіжні реквізити. Після сплати внеску в будь-якому відділенні банку України, стаття приймається до публікації.

Положення про конфіденційність

Имена и адреса, указанные Вами при регистрации на этом сайте, будут использованы исключительно для технических целей: контакта с Вами или с рецензентами (редакторами) в процессе подготовки Вашей статьи к публикации. Они ни в коем случае не будут предоставляться другим лицам и организациям.