СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «РІДНА МОВА» ТА «МОВА ПОВСЯКДЕННОГО СПІЛКУВАННЯ» ЗА БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОГО БІЛІНГВІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ МОЛОДІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА М. КИЄВА)

Автор(и)

  • Іванна ЦАР

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.37.13002

Ключові слова:

рідна мова, мова повсякденного спілкування, мовна поведінка, суржик, білінгвізм, мова молоді

Анотація

У статті на основі аналізу результатів анкетування, проведеного серед молодих киян, схарактеризовано співвідношення понять «рідна мова» та «мова повсякденного спілкування» у мовній практиці київської молоді. З’ясовано, що мовці здебільшого називають рідною мовою українську, керуючись етнонаціональним фактором, проте у повсякденні переважно використовують російську. Білінгвізм в колах молоді стає перехідним етапом до спілкування російською мовою

Посилання

Бацевич. Ф. Рідна мова: об'єктивність існування чи суб'єктивність вибору? [Текст] / Ф. Бацевич // Світогляд : Науково-популярний журнал. – 2008. – N.2. – С. 44–47.

Бестерс-Дільгер Ю. Українська, російська та англійська мови у сприйнятті українців: на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 р. / Ю. Бестерс-Дільгер // Українське мовознавство. – 2014. – Вип. 1. – С. 69–81.

Бурда Т. М. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Бурда Тетяна Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 208 с.

Дзюбишина-Мельник Н. Поняття „рідна мова” в контексті сучасних реалій / Н. Дзюбишина-Мельник // Мовознавство: доповіді та повідомлення IV Міжнародного конгресу україністів. – К., 2002. – С. 155–158.

Єрмоленко С. Соціолінгвістичний зміст поняття «рідна мова» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1170.

Залізняк Г. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній [Текст] / Г. Залізняк, Л. Масенко. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 95 с.

Залізняк Г. Сучасна мовна політика і кияни / Г. М. Залізняк // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. – 2012. – Т. 137. – С. 20–24.

Кулик В. Вплив віку на мовні практики й уявлення громадян України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_ 64/kulyk_vplyv.pdf.

Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз та рекомендації / за ред. Юліане Бестерс-Дільґер. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 363 с.

Радевич-Винницький Я. Рідна мова у ситуації двомовності (Українські реалії) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id= 1044.

Соколова С. Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування / С. Соколова // Українська мова. – Київ, 2017. – №3. – С. 25–39.

Соколова С. Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі / С. Соколова, В. Труб, Л. Масенко, О. Данилевська, О. Руда // Українські обрії : доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. – С. 173–196.

Шумарова Н. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму : Монографія / Н. Шумарова. – К. : Київський державний лінгвістичний університет, 2000.– 283 с.

Номер

Розділ

Мовознавство. Перекладознавство