ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА В ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Ельвіра Лузік Національний авіаційний університет
  • Валентина Семиченко Національний авіаційний університет
  • Анна Селезень Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17089

Ключові слова:

студент та викладач як суб’єкти освітнього процесу у закладах вищої (ЗВО) та вищої технічної освіти (ЗВТО); рефлексивний підхід; рефлексивний аналіз

Анотація

Стаття присвячена розгляду актуальності проблеми особистісного розвитку та професійного становлення студента як суб’єкта своєї життєдіяльності, який здатний критично аналізувати стан організації процесу навчання і професійної підготовки у закладі вищої освіти; визначати напрямки його оптимізації; усвідомлювати ступінь власної активності у професійній підготовці;  оцінювати  взаємовідносини між викладачами і студентами  з позицій професійно-розвивальної доцільності.

Мета статті полягає в аналізі світових тенденцій особистісного росту та професійного  становлення студента, що дозволить обгрунтувати необхідність організації освітнього процесу у закладі вищої освіти (ЗВО) на студентоцентрованій основі. Це зумовило необхідність проведення комплексних досліджень з виявлення, на рефлексивній основі, думок студентів щодо науково-методичних проблем організації навчального процесу у ЗВО; їх залучення до виявлення основних психолого-педагогічних проблем у викладацькій діяльності; визначення перспектив розвитку вищої професійної освіти.

Результати дослідження підтвердили доцільність врахування виявлених соціально-психологічних факторів і тенденцій у суспільстві, які супроводжуються стресами та конфліктами. Твердження, що ефективність of-line, on-line та змішаного режимів освітнього процесу у ЗВТО може бути значно оптимізована за умови врахування отриманого у процесі дослідження емпіричного матеріалу, доведено результатами педагогічного експерименту у відповідному освітньому інформаційному середовищі (ОІС) Національного авіаційного університету, про що свідчить проведене анкетування з використанням мультимедійних технологій в процесі викладання курсів циклу професійної підготовки майбутнім фахівцям.

Зроблений висновок щодо обґрунтування механізму врахування думок студентів відносно науково-методичних проблем організації освітнього процесу у ЗВО значною мірою підвищить якість викладання, ефективність сприйняття та засвоєння інформації студентами

Біографії авторів

Ельвіра Лузік, Національний авіаційний університет

завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Валентина Семиченко, Національний авіаційний університет

професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Анна Селезень, Національний авіаційний університет

завідувач лабораторії педагогіки та психології професійної діяльності кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Бех, І. О. (2009). Психологічні джерела виховної майстерності. Навчальний посібник. Київ. Академвидав, Серія "Альма-матер", 248.

Білюк, О. Г. (2014). Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-виховному процесі. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини. Умань.

Звіт за результатами проведення онлайн-опитування «Освіта очима студентів» у ВНУ імені Лесі Українки (жовтень – листопад 2021 року).

Доступно за URL: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-11/

Коваль, В. Ю. (2013). Виховання культури міжособистісних відносин студентів університету у позааудиторній діяльності. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини. Умань.

Лузік, Е.В., Семиченко, В.А., Ладогубець, Н.В., Михеєва, Т.О. (2021). Рефлексивний підхід до формування освітньо-інформаційного середовища системи дистанційної освіти в закладах вищої технічної освіти. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: збірник наукових праць: Національний авіаційний університет, 2(19), 42-54.

Подоляк, Л.Г., Юрченко, В.І. (2006). Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. Київ, Філ-студія, 320 с.

Семиченко, В.А., Власова, О.І. (2015). Психологія вищої школи: Підручник для студентів ВНЗ. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 406.

Семиченко, В.А., Дикань, В.С. (2010). Рефлексивний підхід в теорії і практиці вищої школи. Післядипломна освіта в Україні. Київ, 1-2, 57-72.

Столяренко, О. В. (2013). Педагогічні умови виховання толерантності у студентів вищих навчальних закладів технічного профілю. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини. Умань.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті