СПЕЦИФІКА КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

сontrol and evaluation activities; student achievement; project activity; work in mini-groups; self-evaluation and mutual evaluation; level of internality; professional competence; Social Worker

Автор(и)

  • Марина Радченко Національний авіаційний універитет
  • Ірина Прожога Національний авіаційний універитет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16387

Анотація

Мета статті: стаття присвячена висвітленню проблеми пошуку ефективних методівконтролю та оцінюваннянавчальних досягнень студентів – майбутніх соціальних працівників. Відмічається, що в умовах кризових явищ, що переживає весь світ, особливого значення набуває соціальна робота та підготовка соціального працівника у закладах вищої освіти. Обгрунтовується необхідність вибору таких методівконтрольно-оцінної діяльності навчальних досягнень студентів, які відповідають потребам та специфіці майбутньої спеціальності. Аналізується досвід оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання результатів проєктної діяльності студентів  спеціальності 231 «Соціальна робота» ФЛСК НАУ. Пропонується короткий огляд наукових праць, що присвячені вирішенню питань теоретичної бази соціальної роботи, наведені складові професійної компетентності соціальних працівників.

Методики дослідження: застосовано теоретичні загальнонаукові методи узагальнення, формалізації та абстрагування, а також лонгітюдний метод організації дослідження, яке  проводилось в перших семестрах 2019/20 та 2020/21 навчальних рр. Серед емпіричних методів добування наукових даних використовувались обсерваційні (спостереження) та діагностичні шкальні методи у формі анкетування та опитування, а також психодіагностична методика РСК.У процесі обробки результатів дослідження були відібрані як стандартні прийоми статистичної обробки даних (кількісна обробка), так і прийоми якісного аналізу.

Результати: проаналізовані методи контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів – майбутніх соціальних працівників в процесі підготовки та презентації проєктів, а саме: самооцінювання та взаємооцінювання. У результаті емпіричного дослідження встановлено, що представлена в статті система комплексного взаємооцінювання сприяє підвищенню рівня успішності студентів та збільшує кількість відвідування навчальних занять за рахунок створення у майбутніх соціальних працівників додаткових позитивних стимулів та внутрішніх пізнавальних мотивів.Наведено приклад методики оцінки групової роботи студентів, що використовується у реальному навчальному процесі. Підкреслені переваги групової проєктної діяльності в контексті підготовки майбутніх соціальних працівників.

Висновки: визначено підвищення рівня відповідальності (інтернальності) студентів за результати власної діяльностів процесі використання при оцінюванні навчальних проєктів методів самооцінювання та взаємооцінювання. Доведено ефективність роботи в міні-групах як потужного фактору оптимізації  соціально-психологічної компетентності студентів як суб’єктів спілкування.Визначено необхідність враховувати в процесі контрольно-оцінювальної діяльності специфіку майбутньої професійної діяльності соціального працівника. Окреслено напрямок подальших наукових досліджень.

Біографії авторів

Марина Радченко, Національний авіаційний універитет

доцент кафедри соціальних технологій кафедри соціальних технологій ФЛСК НАУ

Ірина Прожога, Національний авіаційний універитет

доцент кафедри соціальних технологій ФЛСК НАУ

Посилання

Базилевич, В.Д. (2006). Сучасна економічна освіта: Україна: Болонський процес. К.: Знання, 227 с.

Вергасов, В.М. (2009). Активизация мыслительной деятельности студента в высшей школе. К.: «Вища школа», 215 с.

Лозниця, В.С. (2001). Психологія і педагогіка: основні положення: навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: «ЕксОб», 304 с.

Музичко, Л.В., Тімакова, А.В., & Корват, Л.В. (2008). Психологія та педагогіка: навч.-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 304 с.

Невлева, І.М., & Соловйова, О.В. (2005). Теорія соціальної роботи: навчальний посібник. Білгород: кооперативна освіта. 431 с.

Радченко, М.І., Артюшина, М.В., Романова, Г.М., Котикова, О.М., & Матвієнко, Ю.О. (2010). Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету: науково-практичне видання. К.: КНЕУ, 332 с.

Радченко, М.І. (2020). Із досвіду активізації пізнавальної діяльності студентів – майбутніх соціальних працівників. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. К.: НАУ. 2 (17), 69 - 80.

Садовська, Е., & Ярошенко, А. (2018). Формування професійної компетентності соціального працівника в умовах вищого навчального закладу. К.: Нац.-педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 113 с.

Університетська педагогічна освіта як шлях гуманізації суспільства (2018). Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції. К.: КНЕУ, 136 с.

Якунин, В.А. (2008). Педагогическая психология : учеб. пособие. СПб.: Изд-во «Полиус», 639 с.

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті