КУЛЬТУРА ЯК СПОСІБ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СУСПІЛЬСТВА З ПРИРОДОЮ

Автор(и)

  • Іван Скиба Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16565

Ключові слова:

культура, природа, суспільство, людина, спосіб буття, екологічні проблеми

Анотація

У статті проведено дослідження специфіки культури як способу взаємозв`язку суспільства з природою. Автор
ґрунтується на позиції, що дослідження сутності культури невідворотно стикається з антиномічністю, тобто суперечністю
між двома судженнями, які визнаються як вірні. З одного боку, культура є надприродною, позабіологічною, її неможливо
звести лише до природного. З іншого боку, культуру, окрім як із природного, більше ні з чого побудувати. У такий спосіб,
створюється враження про одночасну єдність та відмінність культурного й природного. Даний ракурс дослідження
передбачає в перспективі необхідність врахування обох точок зору. Це веде до визнання паритетності, а не
пріоритетності в розумінні стратегії розвитку культури та природи. Ключ до вирішення даного питання, на думку автора,
лежить в антпропологічній площині, оскільки саме людина активно впливає на взаємодію культури і природи, об’єднуючи
обидві ці системи.

Посилання

Бердяев Н. А. Человек и машина // Философия творчества, культуры и искусства в 2-х томах. Т. 1. – М.: 1994. – С. 517-519.

Бэкон Ф. Новый Органон. –Соч. : В 2-х т. Т.2./ Ф. Бэкон ; [пер. с англ.]. –М. : Мысль, 1972. –575 с.

Дротянко Л. Г. Идеи ноосферы В. И. Вернадского в контексте русского космизма и постнеклассической науки / Л. Г. Дротянко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – К.: 2003. – №5. – С. 7-12.

Каландия И. Д. Духовная культура в условиях НТР / И. Д. Каландия. – Тбилиси,1989. – С. 14.

Кант И. Сочинения в 6 томах / И. Кант; под общей редакцией В. Ф. Асмуса. А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. – М. : Мысль, 1965. – Т 4. – Ч. 1. – 544 с.

Кассисер Э. Философия символических форм // Культурология. Антология. – М.: 1994. – С. 173.

Марк Туллій Ціцерон. Тускуланські бесіди. Про обов’язки. – К.: Апріорі. – 440 с.

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс – Т. 23 – изд. 2-е М. : Государственное издательство политической литературы, 1960. – 908 с.

Матюхина А. А. Традиции как основа экологической парадигмы культуры современного общества / А. А. Матюхина // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2020. – № 2. – С. 119-123.

Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1973. – 406 с.

Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. 2-е изд., испр. и допол.– М.: Мысль, 2010. – Т. 2 – 634 с. Т. 1 –744 с., , Т. 3 – 692 с., Т. 4 – 736 с.

Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. и предисл. к текстам С. Г. Семеновой, А. Г. Гачевой; Примеч. А. Г. Гачевой. – М.: Педагогика-пресс, 1993. – 365 с.

Сідоркіна О. М. Людина і природа у феномені робінзонади / О. М. Сідоркіна // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2020. – № 2. – С. 47-51.

Скиба І. П. Сталий розвиток як соціокультурний розвиток / І. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2020. – № 2. – С. 128-134.

Скиба О. П. Екологічна культура як складова духовності сучасної людини / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2021. – № 1. – С. 146-149.

Сноу Ч. Две культуры: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1973. – 142 с.

Тайлор Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор; пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.

Уайт Л. А. Наука о культуре / Л. А. Уайт // Антология исследований культуры. Т.1. – СПб., 1997. – С. 141-156.

Флоренский П. А. Священник. Сочинения в 4-х томах. Т.1. М.: Мысль, 1994.

Фуко М. Археологія знання / М. Фуко; пер. з фр. В. Шовкун. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 326 с.

Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер; пер с нем. – М.: Прогресс, 1973. – 347 с.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12