МЕТОДОЛОГІЯ ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ АЛЬТРУЇЗМУ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ

Автор(и)

  • Юлія Гуменюк

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16539

Ключові слова:

наукове дослідження, методологія, метод, дефініція, альтруїзм, концепція, теорія, мета, об'єкт та предмет дослідження

Анотація

У статті обґрунтована актуальність етико-філософського дослідження концепцій альтруїзму в сучасній
соціальній теорії. Зокрема зазначається, що на фоні інформаційного напруження та світоглядного дискомфорту
постають виклики пов`язані з проблемами буття, збереженням і розвитком особистості, гуманістичної культури.
Тож пошук нових шляхів цивілізаційного розвитку актуалізує інтерес до пізнання навколишнього світу, станів
свідомості людини та її практичних вчинків. Аналіз наведених у статті визначень поняття «наукове дослідження»
дає підстави стверджувати, що це особливий вид людської діяльності, який має на меті науковими засобами і
методами сформувати знання про об’єкт, що вивчається, а також установити закономірності його виникнення,
розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності.

Посилання

Andreoni J. Impure Altruism and Donations to Public Goods:

A Theory of Warm-Glow Giving // The Economic Journal. – 1990.

Vol. 100, No 401. – P. 464-477.

Ferguson E. Blood donors' helping behavior is driven by

warm glow: more evidence for the blood donor benevolence

hypothesis / E. Ferguson, M. Taylor, D. Keatley, N. Flynn,

G. Lawrence // Transfusion. – 2012. – Vol. 52. – P. 2189-2200.

Mills R. S. L., Pedersen J., Grusec J. E. Sex Differences in

Reasoning and Altruism // Sex Roles. – 1989. Vol. 20. № 11. –

P. 603-621.

Monroe K. R. A Fat Lady in a Corset: Altruism and Social

Theory / K. R. Monroe // American Journal of Political Science. –

– Vol. 38, № 4. – P. 861-893.

Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія. Курс

лекцій / В. П. Андрущенко. – К.: Видво «Генеза», 1996. –

с.

Быков, А. В. Альтруизм в социологической теории:

интегративный подход : Дис. … канд. социол. наук. М., 2015. –

с.

Вихованець З. С. Сучасна динаміка росту знань:

діалогічність осмислення / З. С. Вихованець, М. А. Лукашук //

Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія, 2020. – № 1 (31).

– С.47-52.

Броннікова Л. В. Цивілізаційний вимір сучасної науки та

освіти / Л. В. Броннікова // Вісник НАУ. Серія: Філософія.

Культурологія, 2017. – № 2 (26). – С.48-51.

Лутай В. С. Синергетична парадигма як філософсько-

методологічна основа рішення головних проблем ХХІ століття

/ В. С. Лутай // Практична філософія. – 2003. – №1. – С. 10-

Основи методології та організації наукових досліджень :

Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів; за

ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

– 352 с.

Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни

«Методологія та організація наукових досліджень»; для

студентів 5 курсу денної форми навчання ОКР «магістр»

спеціальностей 8.050106, 8.03050901, 8.050201, 8.03060101. –

Х.: ХНАМГ, 2011. – 76 с.

Річард Докінз. Егоїстичний ген; пер. з англ.

Я. Лебеденко. – Харків : Вид-во «Книжковий Клуб «Клуб

сімейного дозвілля»», 2017.

Ягодзінський С. М. Методологічні основи дослідження

науки як дискурсу / С. М. Ягодзінський // Вісник НАУ. Серія :

Філософія. Культурологія, 2016. – № 2 (24). – С. 32-35.

Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики: Словник. –

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с.

Философия. Энциклопедический словарь. – М.:

Гардарики. 2004.

Философский словар; под ред. И. Т. Фролова, 4-е изд. –

М.: Политиздат, 1981. – 445 с.

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА-

М, 2001. – 576 с.

Философский энциклопедический словар; редкол.: С.С.

Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др., 2-е изд. –

М. : Сов. энцикл., 1989. – 815 c.

Философский энциклопедический словарь. Советская

энциклопедия; редакция:Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев,

С.М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М.:1983.

Філософський енциклопедичний словник; під.ред.

В.І. Шинкарук. – Київ: Абрис, 2002. – 742 с.

Шевчук Р. М. Методологія наукового пізнання: від явища

до сутності // Філософські та методологічні проблеми права. –

№ 1 (11), 2016. – С.31-44.

Шишкіна Є. К., Носирєв О. О. Методологія наукових

досліджень: навч. посіб. – Харків: Діса плюс, 2014. – 200 с.

Юрченко С. О. Основи наукових досліджень: навчальний

посібник для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-

ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні

комунікації та регіональні студії» / С. О. Юрченко. – Х.: ХНУ

імені В. Н. Каразіна, 2017. – 204 с.

Опубліковано

2022-08-12