ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА»

Автор(и)

  • Сергій Орденов Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16537

Ключові слова:

соціальна відповідальність, система «людина – природа», екоцентризм, глобалізація, суспільний розвиток

Анотація

У статті розглядається проблематика соціальної відповідальності в системі «людина – природа». Наголошується
на поглибленні екологічної кризи в умовах глобалізації. Акцентується увага на тому, що в глобальних умовах соціальна
відповідальність у системі «людина – природа» пов’язана з безпекою природокористування та спрямована на досягнення
оптимальної взаємодії суспільства і природи. Оскільки в сучасний період об’єктом соціальної відповідальності стає вся біосфера, людство перетворюється на колективного суб’єкта відповідальності, що потребує формування особливих екоцентричних ініціативних форм персональної відповідальності, які ґрунтуються на засадах екологічного імперативу.

Посилання

Апель К.-О. Понятие первичной взаимоответственности как

предпосылка планетарной макроэтики // Философия без границ:

сб. ст.: в 2 ч. Ч. 1. – М.: Издатель Воробьев А. В., 2001. –

С. 47-67.

Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер; пер. с нем.

сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. – М.: Прогресс, 1990.

– 808 с. – (Социологическая мысль Запада).

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский;

предисловие Р. К. Баландина. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 576 с. –

(Библиотека истории и культуры).

Дротянко Л. Г. Екологічна криза техногенної цивілізації:

ризики ХХІ століття / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. –

Вип.2(34). – К.: НАУ, 2021. – С. 10-14.

Йонас X. Принцип ответственности. Опыт этики для

технологической цивилизации / X. Йонас. – М. : Айрис-пресс,

– 480 с.

Канке В. А. Современная этика / В. А. Канке. – М.: Омега-Л,

– 394 с.

Клешня Г. М. Коеволюція системи «людина – суспільство –

природа» / Г. М. Клешня // Вісник Національного авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Вип.2(34). –

К.: НАУ, 2021. – С. 32-38.

Матюхина А. А. Традиции как основа экологической

парадигмы культуры современного общества / А. А. Матюхина //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – Вип.1(32). – К.: НАУ, 2020. – С. 119-124.

Митчем К. Что такое философия техники? / К. Митчем. – М. :

Аспект Пресс, 1995. – 149 с.

Монте К. Теория игр и стратегическое поведение //

Панорама экономической мысли конца 20-го века. В 2 т. – СПб:

Экономическая школа, 2002. Т.1. – 684 с.

Ченбай Н. А. Формування екологічної свідомості як

відповідь на виклики сьогодення / Н. А. Ченбай // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – Вип.2(34). – К.: НАУ, 2021. – С. 71-76.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12