АВТЕНТИЧНІСТЬ І ЕКОЛОГІЯ ЯК АКСІОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ ПОСТПАНДЕМІЧНОГО СВІТУ, АБО ПЕРЕВІДКРИВАЮЧИ «СЛОВНИК ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ»

Автор(и)

  • Людмила Комісар

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16536

Ключові слова:

автентичність, дія, екологія, комунікація, «реальна віртуальність», реактуалізація, цінність

Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані з актуальними викликами, що постали перед людством у
цифровому постпандемічному світі. Проводиться ідея щодо потреби ревізії і «перевідкриття» на онтологічному
рівні ціннісних орієнтирів, дієвих для сучасної людини. У даному аспекті здійснюється культур-філософський і етико-
аксіологічний аналіз екодискурсу в перспективі «реальної віртуальності» крізь призму реактуалізації парадигми
автентичності. Особлива увага приділяється феноменам «ерозії» ціннісної автентичності та «дифузії»
персональної відповідальності перед природою у сучасних диґітальних практиках «прочитання» соціальної дійсності.

Посилання

Апель К.-О. Етноетика та універсалістська макроетика:

суперечність чи доповнювальність / К.-О. Апель // Комунікативна

практична філософія; [пер. з нім. А. Єрмоленка.] – Київ: Лібра,

– С. 355-371.

Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры (Два

философских введения в двадцать первый век) / В. С. Библер. –

Москва: Академический проект, 1991. – 413 с.

Дротянко Л. Г. Комунікації в соціальних мережах і феномен

мультикультуралізму / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Том

№ 1. – 2019. – С. 16-21.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для

технологічної цивілізації / Г. Йонас; Пер. з нім. А. Н. Єрмоленко,

В. А. Єрмоленко. – К.: Лібра, 2001. – 400 с.

Кіяновська М. Пандемія як шанс чи як кінець світу /

М. Кіяновська // Збруч. – Режим доступу: https://zbruc.eu/

node/97158

Комісар Л. П. Проблемність становлення дискурсу сучасної

гіперреальності в контексті віртуалізації соціокультурної дійсності

/ Л. П. Комісар // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. –

№29. – Київ: ЦГО НАН України, 2013. – С. 196-208.

Комісар Л. П. Гуманістична традиція у палімпсестах

дігімодернізму: респонстивність чи симуляція? / Л. П. Комісар //

Вісник Київського національного лінгвістичного університету.

Серія: “Історія, економіка, філософія”. – Вип. 18 / Гол. ред.

Ю.І.Терещенко. – К.: Вид. центр. КНЛУ, 2013. – С. 31-40.

Константинов А. Словарь грядущей эпохи (цифровой). Какие

слова нужно выучить, чтобы жить в будущем / А. Константинов //

Кот Шрёдингера. – №1–2 (15–16). – 2016. – Режим доступу:

http://kot.sh/statya/1451/slovar-gryadushchey-epohi-cifrovoy

Мир на пороге реформ: международное сообщество перед

лицом множественных кризисов. – Режим доступу:

http://gefter.ru/archive/23882.

Тейлор Ч. Етика автентичності; Пер. з англ.

А. Васильченка. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. –128 с.

Ягодзінський С. М. Формування глобальної свідомості як

соціокультурна практика / С. М. Ягодзінський // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – Том 21. № 1. – 2015. – С. 88-93.

Castells М. The Rise of the Network Society, The Information

Age: Economy, Society and Culture. – Vol. I. – Cambridge, MA;

Oxford, UK: 2000. – 597 р.

Weizsаcker E. Von, Wijkman А. Come On! Capitalism, Shorttermism,

Population and the Destruction of the Planet. A Report to the

Club of Rome. – Режим доступу: https://mytxt.xyz/come-oncapitalism-

short-termism-population-and-the-destruction-of-theplanet/4

Downloads

Опубліковано

2022-08-12