СУСПІЛЬСТВО У СИСТЕМІ «ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО – ПРИРОДА»

Автор(и)

  • Ганна Клешня Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16535

Ключові слова:

соціоприродна система, суспільство, екологія, вимирання видів, атомізація індивідів, віртуалізація еліт, глобальна тоталітарна система, тріада «людина – суспільство – природа», криза соціального

Анотація

Анотація. У статті здійснюється філософське осмислення сучасної ролі суспільства у тріаді «людина –
суспільство – природа». Проаналізовано особливості трансформації функціональної спроможності суспільства в умовах
постмодерної ситуації. Акцентується на поглибленні атомізації індивідів та масовізації суспільства у глобальних
масштабах, що демонструє ознаки виникнення нового віртуального тоталітаризму. Останнє виступає як причина
втрати потенції суспільства як організаційної системоутворюючої сили, що продукує аксіологічні засади
соціокультурного розвитку людства. Показано, що переважаючі в постсучасності інструментальні методи є не
ефективними при саморегулюванні складних динамічних біосоціальних систем. Обґрунтовано завдання філософії в
подоланні виявленої внутрішньої кризи елементів у дихотомії «природа-суспільство» та розв`язанні глобальних
екологічних викликів.

Посилання

Bardi, Ugo, and Ilaria Perissi. The Empty Sea: The Future

of the Blue Economy. Springer, 2021.

Bardi, Ugo. Extracted: How the quest for mineral wealth is

plundering the planet. Chelsea Green Publishing, 2014.

Barnosky A.D., Matzke N., Tomiya S., Wogan G.O.U.,

Swartz B., Quental T.B., Marshall C., McGuire J.L., Lindsey E.L.,

Maguire K.C., Mersey B., Ferrer E.A. (2011). Has the Earth’s

sixth mass extinction already arrived? Barnosky A.D. Nature. Vol.

– P. 51-57.

Higgs, K., Ramphele, M., Randers, J., Likhotal, A., Loening,

U., Korten, D., & von Weizsacker, J. (2018). Come On!

Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the

Planet.

Laszlo Е. Goals for mankind: A report to the Club of Rome

on the new horizons of global community. 1977.

Meadows, Donella H., Jorgen Randers, and Dennis L.

Meadows. "The Limits to Growth (1972)." The Future of Nature.

Yale University Press, 2013. – Р. 101-116.

Pauli, Gunter A. The blue economy: 10 years, 100

innovations, 100 million jobs. Paradigm publications, 2010.

Wijkman, Anders, and Johan Rockström. Bankrupting

nature: Denying our planetary boundaries. Routledge, 2013.

Абдрахимов В. З. Зависимость экологии от пандемии /

В. З. Абдрахимов, С. М. Анпилов // Основы ЭУП. – 2020. – №6

(25). – С. 32-37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zavisimostekologii-

ot-pandemii (дата обращения: 16.02.2022).

Алексеев В. П. Очерки экологии человека /

В. П. Алексеев. – М.: Наука, 1993. – 191 с.

Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт. – К.: Дух і

літера, 2002. – 539 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт

социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Академия, 1999. –

с.

Болотова Н. Л. Биологическое разнообразие и проблемы

его сохранения / Н. Л. Болотова, 2017. URL: http://www.spasssci.

ru/documents/detail.php?

Васильева В. Н. Проблема регулирования потребностей:

экологический аспект / В. Н. Васильева // Серия “Symposium”,

Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века.,

Выпуск 12. К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана.

Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г.

Санкт-Петербург. Санкт-Петербург , 2001. – С. 183.

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. –

М. : Айрис-пресс, 2004. – 582 с.

Горбатенко В. Людина і суспільство в ситуації

постмодерну: філософсько-політичні детермінанти /

В. Горбатенко // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2010. – №

– С. 151-166.

Дротянко Л. Г. Концепції інформаційного суспільства та

культури постмодерну / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. –

– № 2 (4). – С. 5-12.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для

технологічної цивілізації. – Київ: Лібра, 2001. – 400 с.

Клешня Г. М. Коеволюція системи «людина – суспільство –

природа / Г. М. Клешня // Вісник Національного Авіаційного

університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2021. – №. 2. –

С. 35-40.

Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-

культурные последствия технического развития / Пер. с нем.–

М.: Республика, 1997. – 240 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна; пер. с фр.

Н. А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии;

СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.

Луман Н. Общество как социальная система; пер. с нем.

А. Антоновский. – М.: Логос, 2004. – 232 с.

Матюхіна О. А. категорія «екологічна відповідальність» в

етичному вченні католицької церкви в ХХІ ст. / О. А. Матюхіна //

Вісник Національного Авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія. – 2021. – №. 2. – С. 42-46.

Моисеев Н. Н. Быть или не быть челеовеческой

цивилизации / Н. Н. Моисеев // М.: Ульяновский Дом печати,

– 288 с.

Монтескье Ш. Л. О духе законов; сост., пер. и

коммент. А. В. Матешук. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.

Орденов С. С. Філософська експлікація поняття

постмодерної правосвідомості суспільства / С. С. Орденов //

Вісник Національного Авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія. – 2016. – №. 2. – С. 35-40.

Орденов С. С. Формування екологічної свідомості в

умовах глобалізації / С. С. Орденов // Вісник Національного

Авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. –

– №. 2. – С. 46-50

Пестель Э. За пределами роста / Э. Пестель. – М.:

Прогресс, 1988.

Пономарьов О. С. Духовність і відповідальність як

чинник гармонізації взаємовідносин людини і природи.

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-

технічної еліти. Зб. наук, праць за ред. Л. Л Товажнянського,

О. Г., Романовського. – Вип. 47 (51). – Харків : НТУ "ХПІ”,

– С. 36-45.

Саврухин А. П. Учение Лао-цзы о гармонии в природе и

обществе / А. П. Саврухин // Лесной вестник/Forestry bulletin,

– 2. – С. 49-51.

Сидоренко С. В. Філософія виживання людства у

глобалізованому світі / С. В. Сидоренко // Мультиверсум.

Філософський альманах. – 2006. – № 55. – К.: Центр духовної

культури. – С. 130-137.

Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М.: АСТ,

– 560 с.

Downloads

Опубліковано

2022-08-12