КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

  • Юлія Харченко
  • Сергій Харченко

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.35.16533

Ключові слова:

правові інститути, глобальні правові інститути, сучасний глобальний правовий соціум, глобальна правова система.

Анотація

Вступ. В статті обґрунтовується теза, що з одного боку, правові інститути виконують конкретну законодавчо-правову функцію. З іншого боку, сила закону може блокуватися з політичних, економічних чи інших умовних причин. У сучасному глобальному правовому соціумі сформувався загальний образ правових інститутів, який, як єдина модель, «накладається» на інші, існуючі в ньому, моделі, нібито «підганяючи» їх під себе. «Правовий інститут», як такий, виконує свою класичну функцію як механізм та сукупність правил, що регулюють ту чи іншу сферу діяльності, як спеціальний, закріплений у нормативно-правових актах різного рівня, порядок регулювання суспільних відносин, заснований на встановлених та забезпечених державою правових засобах. Глобальний правовий інститут регулює суспільні відносини, засновані на встановлених та забезпечених тим чи іншим об'єднанням держав правових засобах. Метою даного дослідження є концептуалізація ключових детермінантів розвитку глобальних правових інститутів та експлікація даного терміна в рамках сучасного соціально-філософського та філософсько-правового дискурсу. Ключовим завданням стало осмислення феномену глобальних правових інститутів та його впливу на сучасний глобальний правовий соціум. Соціально-філософський та філософсько-правовий методологічні принципи дозволили: розглянути глобальні правові інститути, їхню структуру, механізми формування соціальних зв'язків крізь призму сучасного суспільства, людини, культури, релігії, права; виявити зв'язки глобальних правових інститутів з іншими явищами права; зафіксувати когерентність сформульованих та кодифікованих правових норм з базовими ідеями та моральними цілями, що лежать в їхній основі; оновити понятійний апарат соціальної філософії та філософії права в частині трактування правових інститутів. У результатах дослідження доведено, що ключові детермінанти глобальних правових інститутів є відображенням глобальної системи права з точки зору її структури, а також логіки її розвитку. Логічні зв'язки між структурними ланками глобальних правових інститутів встановлюються за умови створення найстійкішої глобальної наддержавної правової системи. Такий логічний зв'язок визначається характером, обсягом, якістю та змістом суспільних відносин, на перший погляд опосередкованих правом. У дискусії підтверджено, що глобальні правові інститути можуть сформуватися на стику різних наднаціональних та наддержавних утворень, об'єднань, спілок, альянсів. Вони представлені як сукупність юридичних норм, що регулюють відносини усередині цих утворень. У висновках доведено, що ключовими детермінантами глобальних правових
інститутів є: правове регулювання норм та протоколів через наявність множини глобальних несхожих правових систем;
несиметричність норм юридичної відповідальності, де теоретична та практична моделі юридичної відповідальності часто не
корелюють через складність конструкції цілісної глобальної правової системи.

Посилання

Алексеев С. Теория права / С. Алексеев; издание 2-

е, переработанное и дополненное. – М.: Издательство БЕК,

– 320 c. http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2020/05/

Гасанов Г. Основные правовые семьи народов

мира / Г. Гасанов // «Системные технологии». – 10 (2014). –

C. 1-5 https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-pravovye-seminarodov-

mir

Джалилова Е. Проблемы определения понятия и

сущности института права / Е. Джалилова // Вестник

Волжского университета имени В. Н. Татищева. – 1, 2, (2018). –

C. 22-31 https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniyaponyatiya-

i-suschnosti-instituta-prava

Исаков И. Научная и практическая значимость

системного подхода в исследовании разноуровневых

правовых систем / И. Исаков // Юридическая наука. Раздел

Теория и история права и государства; история учений о праве и

государстве. – 3 (2017). – C. 73-78 https://cyberleninka.ru/

article/n/nauchnaya-i-prakticheskaya-znachimost-sistemnogopodhoda-

v-issledovanii-raznourovnevyh-pravovyh-sistem

Кузьмин И. Системная модель юридической

ответственности : монография / И. А. Кузьмин. – Иркутск :

Иркутский юридический институт; Типография «Иркут», 2018. –

с.

Kharchenko S. Concept of "absolute right" of G. Hegel

in modern changing world / S. Kharchenko // Вісник НАУ. Серія:

Філософія. Культурологія. – 30, 2 – 2019. – С. 91-94.

DOI:10.18372/2412-2157.30.14430

Чиркин В. Современные глобальные модели

основных прав человека: новый подход / В. Чиркин // Вестник

Университета имени О. Е. Кутафина МПОА. Раздел Вектор

юридической науки. – 5 (2015). – С. 127-134 https://cyberleninka.ru

/article/n/sovremennye-globalnye-modeli-osnovnyh-pravcheloveka-

novyy-podhod

Чиркин В. Правовые системы современности: взаимо-

влияние, сближение и антагонизмы / В. Чиркин // Вестник РУДН –

Серия: Юридические науки. – 2 (2014). – C. 118-131

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-sistemy-sovremennostivzaimovliyanie-

sblizhenie-i-antagonizmy

Чиркин В. Принцип социальной справедливости в

сравнительном измерении / В. Чиркин // Труды Института

Государства и Права РАН. – 5 (2016). – С. 74-83

https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-sotsialnoy-spravedlivosti-vsravnitelnom-

izmerenii

Ченбай Н. А. Технократичне мислення в сучасному

суспільстві (соціокультурний аналіз) / Н. А. Ченбай // Вісник НАУ.

Серія: Філософія. Культурологія. – 32, 2. – (2020). – С. 140-144.

DOI: https://doi.org/10.18372/2412-2157.32.15123/

Downloads

Опубліковано

2022-08-12