ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Автор(и)

  • М.А. Абисова Національний авіаційний університет
  • І.В. Саладіс Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16335

Ключові слова:

туризм, електронний туризм, ендогенні та екзогенні фактори, «індустрія послуг», «індустрія вражень», мобільний туризм, COVID-19

Анотація

У статті проаналізовано зовнішні (природні, політико-правові, соціально-економічні) та внутрішні
(зв'язані з попитом і пропозицією туристичних послуг; інституційні та техніко-технологічні) фактори, від яких
залежить розвиток туризму як сучасного соціального інституту, впливового чинника суспільного життя на
національному, регіональному та міжнародному рівні. Відзначається, що туризм, як інші соціальні інститути в
сучасному світі, відчуває на собі вплив несприятливих екзогенних факторів, серед яких пандемія COVID-19 посідає
чільне місце. Соціально-філософський дискурс туризму дозволяє не тільки виявити його місце в сучасному
суспільстві, але й з’ясувати можливості антикризової участі в нестабільній соціальній ситуації, здатність до
швидкої регенерації, інноваційного самооновлення. Показано необхідність розвитку нових напрямів туризму як
чинників реалізації цілей сталого розвитку, стабілізаторів суспільного розвитку. Наголошується, що одним із
трендів розвитку туристичної сфери стає перехід від індустрії послуг до індустрії вражень.

Посилання

Антіпова О. П. Ключові тенденції трансформації

міжкультурної комунікації в умовах пандемії / О. П. Антіпова //

Вісник Національного авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія. 2020. – № 2 (32). – С. 109-114.

Биржаков М. Б. Введение в туризм. – СПб.: Герда,

– 192 с.

Дротянко Л. Г. Комунікації в соціальних мережах і

феномен мультикультуралізму / Л. Г. Дротянко // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. 2019. – № 1 (29). – С. 16-21.

Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные

технологии в туристской индустрии: учебник. – М.: КНОРУС,

– 276 с.

Кізіма В. Cубстанційні виміри феномену туризму. URL:

https://tourlib.net/statti_ukr/kizima.htm.

Концептуальная записка: COVID-19 и перестройка

сектора туризма. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/ files/

policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf.

Кусков А. С., Джаладян Ю. А. Основи туризму:

підручник. – М.: КноРус, 2011. – 392 с.

Малахов В. Екзистенційно-етичний сенс туризму як

різновиду подорожування. URL: https://tourlib.net/statti_ukr

/malahov.htm.

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией

коронавируса. URL: https://oecd-russia.org/media/covid19/52.pdf

Пазенок В. Філософія туризму. URL: https://tourlib.net /

books_ukr/filotur11.htm.

Пода Т. А. Вплив пандемії COVID-19 на міжнародні

відносини: ключові тенденції / Т. А. Пода // Вісник Національ-

ного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культуро-

логія. – 2020. – № 2 (32). – С. 124-128.

Программа устойчивого туризма в составе 10-летней

рамочной программы в области Устойчивого потребления и

производства. URL: https://spaces.oneplanetnetwork.org /system/files/

yfp-stp-brochure-ru.pdf.

Соляник С. Ф. Туризм як соціоетичний чинник суспіль-

ного життя : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03. –

Київ, 2010. – 20 с.

Ястремська О. О. Сучасні світові тенденції розвитку

туризму / О. О. Ястремська // Світова економіка та міжнародні

відносини. – 2013. – № 1. – С. 22-27.

COVID-19 AND TOURISM AN UPDATE (Assessing the

economic consequences). URL: https://unctad.org/system/files

/official-document/ditcinf2021d3_en_0.pdf.

On International Day, UN chief spotlights indigenous

peoples’ resilience in face of COVID-19 pandemic. August 9,

URL: https://news.un.org/en/story/2020/08/1069822.

Tourism for SDGS. A platform developed by UNWTO.

URL: https://tourism4sdgs.org/tourism-for-sdgs/what-are-the-sdgs/

UNWTO. World Tourism Barometer. 2020. Vol. 18. № 4.

June. Madrid. URL: https://doi.org/10.18111/wtobarometereng.

Urry J. Consuming Places. London : Routledge Publ.,

– 264 p.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02