ОСОБЛИВОСТІ ЗНАННЯ ПРО ПРИРОДУ НА РАННІХ ЕТАПАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • О.М. Сідоркіна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16315

Ключові слова:

знання, природа, людина, праця, суспільство, первісні вірування, світогляд, міфологія, взаємодія природи і суспільства

Анотація

У статті розглядаються особливості формування та характер знання про природу на ранніх етапах суспільного
розвитку. Показується детермінованість процесу взаємовідносин між природою та людиною та специфіки системи знань
про природу особливостями індивідуальної і суспільної праці. Доводиться, що витоки переплетіння різних форм духовної
культури та суспільної свідомості первісної людини, нерозчленованість її знань про природу і пізнавальної сфери загалом
полягають у нерозчленованості самого суспільного буття. Подібний характер ставлення до природи та засоби її пізнання
відображали рівень розвитку матеріальних продуктивних сил суспільства, культури, пізнавальної діяльності, загальні умови
життя.

Посилання

ний, Б. О. Лобовик та ін..; під ред. Колодного А. М. – К.: Світ

Знань, 2000. – 864 с.

Арсеньев В. Дерсу Узала. Сквозь тайгу / В. Арсеньев. –

М.: Мысль, 1972. – 350 с. (ХХ век: Путешествия. Открытия.

Исследования).

Беседин Н. В. Философско-исторический опыт

осмысления природы / Н. В. Беседин // Труды СГУ. Выпуск

Харьковский гуманитарно-технический институт

(представительство СГУ на Украине). Проблемы

гуманитарных наук. – М., 2001. – С. 58-69.

Буряк В. В. «Динамика культуры в эпоху глобализации:

ноосферный контекст»: монография / В. В. Буряк. –

Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 462 с.

Голубець М. А. Від біосфери до соціосфери /

М. А. Голубець. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.

Дэвидсон Р. Путешествия никогда не кончаются /

Р. Дэвидсон; пер. с англ. Ю. С. Родман. – М.: Мысль, 1991. –

[2] с.

Дротянко Л. Г. Феномен фундаментального і

прикладного знання (Постнекласичне дослідження) /

Л. Г. Дротянко – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів,

інформаційних систем, менджменту і бізнесу, 2000. – 423 с

Дротянко Л. Г. Філософія наукового пізнання: підручник

/ Л. Г. Дротянко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк»,

– 224 с.

Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная

мифология / А. М. Золотарев. – М.: Наука, 1964. – 328 с.

Кун М. Легенди і міфи стародавньої Греції: для

старшого шкільного віку / М. Кун. Переклад з російської,

передмова та примітки: Юрій Іванченко. – К.: Школа, 2008. –

с.

Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.:

Прогресс, 1977. – 300 с.

Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его

особенности / Б. А. Лобовик. – К.: Наукова думка, 1986. –

с.

Першіц А. І. Історія первісного суспільства /

А. І. Першіц, О. Л. Монгайт, В. П. Алексеев. – К.: Вищ. школа,

– 224 с.

Скиба І. П. Специфіка знання в контексті

соціокультурного розвитку людини / І. П. Скиба // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – К.: НАУ. – № 1 (33). – 2021. – С. 140-146.

Скиба О. П. Екологічна культура як складова

духовності сучасної людини людини / О. П. Скиба // Вісник

Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.

Культурологія. – К.: НАУ. – № 1 (33). – 2021. – С. 146-150.

Стёпин В. С. Философия науки. Общие проблемы /

В. С. Стёпин. – М.: Гардарики, 2006. – 384 c.

Токарев С. А. Ранние формы религии / С. А. Токарев.

– М.: Политиздат, 1990. – 622 с.

Ушаков Е. В. Философия и методология науки:

учебник и практикум для вузов / Е. В. Ушаков. – М.:

Издательство Юрайт, 2020. – 392 с.

Філософія ноосфери / М. О. Булатов, К. С. Малеев,

В. П. Загороднюк та ін. – К.: Наук, думка, 1995. – 150 с.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и

религии / Дж. Фрэзер; пер. с англ. М. К. Рыклина. – М.:

Политиздат, 1980. – 831 с.

Чуйко В. Л. Рефлексія основоположень методологій

філософії науки: Монографія / В. Л. Чуйко. – К.: Центр

практичної філософії, 2000. – 252 с.

Шахнович М. И. Первобытная мифология и

философия / М. И. Шахнович. – Л.: Наука, 1971. – 240 с.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02