TOLERANCE IN THE REALM OF SCIENCE

Автор(и)

  • R. I. Kuzmenko National Pedagogical Dragomanov University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16312

Анотація

Вступ. У статті досліджуються особливості феномену толерантності в науковій сфері, його сутнісні характеристики і основні риси
філософських інтерпретацій. Мета і завдання. Метою цієї статті є аналіз феномену толерантності у науковій сфері. Методологія
дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених у роботі завдань були використані герменевтичний та порівняльний
підходи. Вони дозволили проаналізувати феномен толерантності, тенденції його осмислення та тлумачення, а також побачити
роль, яку він відіграє у науковій сфері. Результати дослідження. Актуалізація дослідження проблеми виявлення толерантності у
сфері наукової діяльності обумовлена стрімкими трансформаційними процесами як на глобальному, так і на національному рівнях.
Толерантність у стосунках між ученими є необхідною умовою успішної наукової співпраці. Обґрунтовано, що толерантність є одним
із ключових принципів ефективного розвитку наукової сфери, творчої активності того чи іншого суб'єкта наукової діяльності.
Обговорення. Прогрес у різних галузях науки, а також розвиток демократичних відносин у суспільстві залежать від проявів
толерантності або нетолерантності до думки Іншого. Висновки. Толерантне ставлення до Іншого сприяє досягненню позитивних
результатів у спільній діяльності, установленню нових форм спілкування, розширенню контактів у сфері науки між ученими світу і
встановлення партнерських відносин.

Посилання

Декларация принципов терпимости. Утверждена

резолюцией 5.61 Генеральной конференции Юнеско от 16

ноября 1995 [Електронный ресурс]. – Режим доступа: URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503

Зотова Е. Ю. Современные исследования толерантности к

неопределенности в зарубежной психологии / Е. Ю. Зотова //

Вестник НГУ. Серия Психология. – 2009. –Т. 3. Выпуск 1. –

С. 147-155.

Кун Т. Структура наукових революцій / Т. Кун. – Port-

Royal, 2001. – 228 с.

Маркузе Г. Репрессивная толерантность. Критическая

теория общества / Г. Маркузе // Избранные работы по

философии и социальной критике; пер.с англ. А. А. Юдина. –

М. : АСТ, Астрель, 2011. – С. 97-136.

Милль Дж. О свободе; пер. с англ. А. Фридман /

Дж. Милль // Наука и жизнь.1993. – № 11. – С. 10-15.

Тищенко Ю. А. Генезис феномену толерантності: від

філософської категорії до політичного чинника у сфері

міжетнічних відносин / Тищенко Ю. А. // Стратегічні пріоритети:

науково-аналітичний щоквартальний збірник. Нац. ін-т стратег.

досліджень. – К.: НІСД, 2007. – № 4 (5) . – С. 62-68.

Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О

конкуренции видений мира, ценностей и теорий /

Ю. Хабермас // Социологические исследования. – 2006. –

№1. – С. 45-53.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02