КОЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО – ПРИРОДА»

Автор(и)

  • Г.М. Клешня Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.34.16311

Ключові слова:

аксіологія, інвайронменталізм, екологія, консьюмеризм, культура, людина, суспільство, система «людина – суспільство – природа», філософія

Анотація

Стаття присвячена осмисленню місця людини у системі «людина – суспільство – природа» в аксіологічному
просторі постсучасності, обтяженому економічними, соціальними та політичними кризами глобалізованого світу, що
обумовлюють різноманітні екологічні загрози. Суперечності всередині досліджуваної системи виявляються в хибній
ціннісній орієнтації людини, спрямованій виключно на задоволення власних потреб. Здійснена спроба переосмислення
біологічної ролі людства як частини природи та оновлення на цих засадах світоглядно-аксіологічних установок відповідно
до викликів сучасності.

Посилання

Weizsäcker, E.U., Wijkman, A. (2018). Come on! Capitalism,

Short–termism, Population and Destruction of the Planet. A Report to

the Club of Rome. Springer Science+Business Media LLC. DOI

1007/978–1–4939–7419–1 Retrieved from: http://filipmalinowski.net/

Club_Of_Rome–report–2018_ComeOn.pdf

Gudmanian A. et al. Transformation of ecological

consciousness in the process of solving global ecological problems.

E3S Web of Conferences. Vol. 175. EDP Sciences, 2020.

Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Х. Арендт. – М.:

ЦентрКом, 1996. – 672 с.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну /

У. Бек; пер. с нем. В. Сидельникова и Н. Федоровой. – М.:

Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт

социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Академия, 1999. –

с.

Бодрійяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодрійяр. – К.:

Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – 230 с.

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера /

В. И. Вернадский. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 582 с.

Виннер Д. Р. Экологическая идеология без мифов [пер. с

англ.] / Д. Р. Виннер // Вопросы философии. – 1995. – № 5. –

С. 82-97.

Волков Ю. Г. В поисках новой идеологической парадигмы /

Ю. Г. Волков // Социально-гуманитарные знания. – 2003. – № 2. –

С. 80-100.

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об

Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. – Екатеринбург: У-

Фактория, 2004. – 324 с.

Клешня Г. М. Кібер-соціальне суспільство: новітня ризома

/ Г. М. Клешня // Вісник Національного Авіаційного університету.

Серія: Філософія. Культурологія. – 2021. – №. 1. – С. 46-51.

Клешня Г. М. Нові пріоритети сталого розвитку в умовах

пандемії COVID–19: соціально–філософський аспект / Г. М. Клешня

// Вісник Національного Авіаційного університету. Серія:

Філософія. Культурологія. – 2020. – №. 1. – С. 35-40.

Малтус Т. Р. Дослідження закону народонаселення /

Т. Р. Малтус. – К.: Видавництво «Основи», 1998. – 535 с.

Моисеев Н. Н. Экология в современном мире /

Н. Н. Моисеев // Наука и жизнь. – 1998. – № 3. – С. 4-6.

Надольний М. І. Потреби людини: цивілізаційний аспект

дослідження / М. І. Надольний // Мультиверсум. Філософський

альманах: Зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип. 3. – С.29-50.

Новикова Л. И. Русская философия истории /

Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. – М.: Аспект-Пресс, 2000. –

с.

Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи; перевод с

английского О. В. Захаровой с издания The Human Quality

«Pergamon Press» Oxford, 1977. — М.: «Прогресс», 1985. – 312 с.

Сидоренко С. В. Філософія виживання людства у

глобалізованому світі / С. В. Сидоренко // Мультиверсум.

Філософський альманах. – 2006. – № 55. – К.: Центр духовної

культури. – С.130-137.

Сноу Ч. П. Две культуры. Сборник публицистических

работ / Ч. П. Сноу. – М.: Прогресс, 1973.

Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М.: АСТ,

– 560 с.

Чхеайло А. А. Потенціал виживання людини в умовах

песимістичних перспектив / А. А. Чхеайло // Грані: науково–

теоретичний і громадсько–політичний альманах. – 2012. – № 1

(81) – С. 58-61.

Яcпеpc К. Смыcл и нaзнaчение иcтopии / К. Яcпеpc. – М.:

Пoлитиздaт, 1991. – 527 с.

Яницкий О. Н. Индустриализм и инвайронментализм:

Россия на рубеже культур / О. Н. Яницкий // Социологические

исследования. – 1994. – № 3. – С. 3-14.

Downloads

Опубліковано

2022-06-02