НАУКОВА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • С. М. Ягодзінський Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.1.15463

Анотація

На основі аналізу підходів до класифікації типів наукової раціональності і механізму переходу від традиційного до інновацій в науковому пізнанні висунуто гіпотезу про формування нового стилю мислення в науці доби інформаційного суспільства. Цей процес пов'язується з використанням новітніх засобів накопичення, обробки і передачі інформації, які піднімають питання доцільності імовірнісних, статистичних і екстраполяційних методів у науці.


Посилання

Bell D. The Social FrameWork of the information Society. - Oxford, 1980. - 180 p.

Алексеев К. С. О критериях научной рациональности // Методологические проблемы историко-научных исследований / Отв. ред. И. С. Тимофеев - М.: Наука, 1982.-С. 102-122.

Дротянко Л. Г. Феномен фундаментального і прикладного знання (Постнекласичне дослідження). - К.: Вид-во Свроп. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджмен. і бізнесу, 2000.-423 с.

Дротянко Л. Г. Філософське та наукове знання в культурній свідомості постмодерну // Totallodgy-XXl (п’ятий випуск). Постнекласичні дослідження. - Київ: ЦГО НАН України, 2001. - С. 182-189.

Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX столетия. - М.: Логос, 2000. - 320 с.

Козловский П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия общественного развития. - М.: Республика, 1997.- 240 с.

Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. - СПб: Алетейя, 1998. - 160 с.

Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. - М.: «Аграф», 1998. - 480 с.

Новая технократическая волна на Западе / Под ред. П. С. Гуревича. - М.: Прогресс, 1986. - 450 с.

Ракитов А. И. Рациональность и теоретическое познание // Вопросы философии. - 1982.-№ 11.-С. 68-81.

Рациональность как предмет философского исследования I Под ред. Б.И. Пружинина, В. С. Швырева. - М.: ИФРАН, 1995. - 225 с.

Рижко В. А. Концепція як форма наукового знання. - К.: Наукова думка, 1995. - 212 с.

Современная западная философия: Словарь / Сост. В.С. Малахов, В.П. Филатов - М.: Политиздат, 1991.-414 с.

Степин В. С. Теоретическое знание. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Филатов В. П. Научное познание и мир человека. - М.: Политиздат, 1989. - 270 с.

Фуко М. Археология знания. - К.: Ника- Центр, 1996.-210 с.

Эндрю А. Искусственный интеллект. - М.: Мир, 1985.-265 с.

Номер

Розділ

Філософія