ЛЮДИНА В ІРРАЦІОНАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОБ’ЄКТ ЧИ СУБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ?

Автор(и)

  • Т. Г. Шоріна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2412-2157.1.15462

Анотація

У статті досліджується проблематика праць Герберта Маркузе “Ерос і цивілізація”, ”Одномірна людина” в аспекті особливості культурної та політичної інтеграції, що відбувається, в умовах зміни сучасної техніко-технологічної структури виробництва. Автор розкриває ірраціонально-раціональний характер сучасних суспільних процесів, які, з одного боку, приходять до свого самозаперечення, а з другого боку, свідомо утримуються в межах абстрактної культури. Відкривається простір для продукування соціальної інженерії. Онтологічна суспільна нерівність зводиться до суб’єктивно-волюнтаристського рішення в розподілі суспільних благ. Залишаючись абсолютним, відбувається відносне вирівнювання в рівні життя та способі мислення, що необхідне для збереження сучасного суспільства.

Посилання

Батищев Г. С. Деятельностная сущность человека как философский принцип // Проблема человека в современной философии. - М.: Наука, 1969.-С. 73- 144

Босенко В. А. Диалектика как теория развития.- К.: КГУ, 1966. - 248 с.

Босенко В. А. Воспитать воспитателя (над чем работают и о чем спорят философы. - К.: изд-во «Лыбидь» при Киев. Ун-те, 1990.-322 с.

Булатов М. А. Диалектика и культура: (ист.- филос. анализ). - К.: Наук. Думка, 1984. - 216 с.

Ильенков Э. В. Идеальное // Философская энциклопедия / Под гл. ред. Ф.В. Константинова. - М.: Советская энциклопедия, 1962. - Т. 2. - С. 219-227.;

Колізії антропологічного розмислу / В. Г. Табачківський, Г. І. Шалашенко, А. М. Дондюк та ін.; НАН Украіни. Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. Видавець ПАРАПАН, 2002 - 155 с.;

Комиссаржевский В. Г. День театра. - М.: Искусство. 1971. 368 с.

Лифшиц М. А. Собрание сочинений: В 3 т. - М.: Изобраз. Искусство, 1988. Т. З- 560 с.

Лобастов Г. В. Философско-педагогические этюды. - М.. Микрон-принт, 2003. 329 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М., Политиздат, 1969. - 907 с.

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе; Пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2002. - 526, [2] с.

Жорж Санд. Собрание сочинений в 9-ти т.: Т. 2. Худ. лит. - Ленинград, 1971. - 716 с.

Філософська антропологія: екзистенційні проблеми В. І. Шинкарук, В. Г. Табачківський, Г. І. Шалашенко та ін.; НАН Украіни. Інститут філософі ім. Г. С. Сковороди. - К.: Педагогічна думка. 2000. - 286 с.

Номер

Розділ

Філософія