АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА РЕГУЛЯТИВНИХ НОРМ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15958

Ключові слова:

адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, регулятивна норма, охоронна норма, бланкетна охоронна норма

Анотація

Мета статті полягає у формуванні підходів до створення моделей норм правового деліктного регулювання відносин в адміністративній діяльності, які дозволять підвищити ефективність загального правового регулювання публічного управління. Методи дослідження: системного аналізу і синтезу, порівняльно-правового та доктринального пізнання адміністративного законодавства; метод узагальнення та моделювання нових теоретичних знань. Результати: визначено проблеми сучасного адміністративного законодавства та запропоновані певні шляхи їх вирішення щодо правового забезпечення ефективності регулятивних норм засобами адміністративної відповідальності на основі створення одночасно моделей регулятивних і охоронних норм та їх поєднання у спільну модель, яку перетворюють у загальну правову норму правової організації діяльності в певній сфері. Властивості регулятивних норм адміністративного законодавства визначаються якістю загальної правової норми у зв’язці регулятивної та охоронної складових. Для вирішення сукупності виявлених проблем бланкетних (відсилочних) норм, що формують склади адміністративних проступків, необхідним є прив’язка охоронних до регулятивних норм на рівні моделювання загальної норми діяльності з подальшим її описом мовою нормативно-правового акта. Обговорення: аргументується положення, що у правовому регулюванні суспільних відносин сфери дії адміністративного законодавства основним завданням повинне бути не покарання, а пошук балансу між реалізацією приватних і публічних інтересів шляхом урегулювання питань, які виникають при порушенні положень регулятивних норм.

Біографії авторів

Юрій Кунєв, Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і адміністративного права

Микола Легенький, Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, доцент, вчений секретар

Посилання

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права [пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов]; відп. ред. О. Сироїд. Київ: К.І.С., 2009. 552 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність: сутність та окремі проблеми трансформації на сучасному етапі. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2007. Том 3, № 4. С. 57–60. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.4.9345

Колпаков В.К. Бланкетні та відсилочні склади адміністративного проступку. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 197–199.

Кунєв Ю.Д., Дувінг В.О. Публічно-адміністративна діяльність – об’єкт адміністративно-правової науки. Правова позиція. № 4 (25). 2019. С. 43–50.

Кунєв Ю.Д. Основи адміністративного урегулювання митних правопорушень. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2020. № 2 (55). С. 86–94. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.55.14779

Кунєв Ю.Д., Баязітов Л.Р. Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: «митні формальності». Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». 2014. № 1. С. 7–19.

Кунєв Ю.Д., Баязітов Л.Р. Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: «митна процедура». Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». 2014. № 2. С. 7–21.

Кунєва З.Ю. Митні формальності: теорія і практика: монографія. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2018. 216 с.

Кунєв Ю.Д., Лівінська К.К. Адміністративне урегулювання митних правопорушень: на прикладі ст. 485 МКУ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2020. № 4 (57). С. 75–82. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.57.15067

Пєтков С.В. Кодифікація законодавства про відповідальність – основа адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні. Держава та регіони. Серія: Право. 2009. № 1. С. 84–89.

References

Shmidt-Assmann E. Zahalne administra-tyvne pravo yak ideia vrehuliuvannia: osnovni zasady ta zavdannia systematyky administratyvnoho prava [per. z nim. H. Ryzhkov, I. Soiko, A. Bakanov]; vidp. red. O. Syroid. Kyiv: K.I.S., 2009. 552 s.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR. 1984. Dodatok do № 51. St. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/80731-10.

Honcharuk S.T. Administratyvna vidpovi¬dalnist: sutnist ta okremi problemy transformatsii na suchasnomu etapi. Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo». 2007. Tom 3, № 4. S. 57–60.

Kolpakov V.K. Blanketni ta vidsylochni sklady administratyvnoho prostupku. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2016. № 2. S. 197–199.

Kuniev Yu.D., Duvinh V.O. Publichno-administratyvna diialnist – obiekt administratyvno-pravovoi nauky. Pravova pozytsiia. № 4 (25). 2019. S. 43–50.

Kuniev Yu.D. Osnovy administratyvnoho urehuliuvannia mytnykh pravoporushen. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo». Kyiv: NAU, 2020. № 2 (55). S. 86–94.

Kuniev Yu.D., Baiazitov L.R. Vyznachennia sutnosti ta zmistu osnovnykh mytno-pravovykh poniat: «mytni formalnosti». Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: «Pravo». 2014. № 1. S. 7–19.

Kuniev Yu.D., Baiazitov L.R. Vyznachennia sutnosti ta zmistu osnovnykh mytno-pravovykh poniat: «mytna protsedura». Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: «Pravo». 2014. № 2. S. 7–21.

Kunieva Z.Yu. Mytni formalnosti: teoriia i praktyka: monohrafiia. Kyiv: Vydavnychyi dim «ArtEk», 2018. 216 s. S. 119–120.

Kuniev Yu.D., Livinska K.K. Admini-stratyvne urehuliuvannia mytnykh pravoporushen: na prykladi st. 485 MKU. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo». Kyiv: NAU, 2020. № 4 (57). S. 75–82.

Pietkov S.V. Kodyfikatsiia zakonodavstva pro vidpovidalnist – osnova administratyvno-pravovoho rehuliuvannia diialnosti publichnoi vlady v Ukraini. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo. 2009. № 1. S. 84–89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Кунєв, Ю., & Легенький, М. (2021). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА РЕГУЛЯТИВНИХ НОРМ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 90–96. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15958

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО