ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Тетяна Обіход Інститут ядерних досліджень НАН України
  • Петро Біленчук Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0002-9599-0347

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15953

Ключові слова:

застосування закону, експериментальне законодавство, графічне зображення, суворий контроль, суворі санкції

Анотація

Мета: вивчити ефективність нормотворчості та застосування законодавства в умовах формування та розвитку ринкових відносин в Україні, коли необхідність реформ у різних сферах життя є ключовою необхідністю. Законодавство має забезпечувати ефективне функціонування економіки, свободу підприємництва і приватної власності. Для ефективності норм-цілей необхідно враховувати конкретний результат, духовно-культурні фактори, що впливають на постановку цілей нормативно-правового регулювання і на досягнення результату. Методологічна база дослідження пов’язана з історичними, правовими, діалектичними та спеціальними методами пізнання. Результати: розглядається поетапне впровадження закону в суспільне життя та наголошується на необхідності всебічного знання політичних, економічних та духовних складових для ефективного впровадження норм права. Розглянуто етапи нормотворчої та правозастосовчої діяльності. Під час створення правових норм необхідно враховувати сферу їх застосування і бути не лише легістом, а й фахівцем у конкретних правоохоронних діях: транспорт, фінанси, освіта тощо. Автори запропонували ефективні методи нормотворчої діяльності, такі як експериментальне законодавство, графічне зображення та суворий контроль із суворими санкціями. Обговорення: пошук методів подолання правового нігілізму в Україні та закріплення норми як важливої ланки суспільного життя.

Біографії авторів

Тетяна Обіход, Інститут ядерних досліджень НАН України

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Петро Біленчук, Національний авіаційний університет

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права і процесу

Посилання

Бондаревський В.Г. Правовий нігілізм в Україні та шляхи його подолання. Київ, 2012. 750 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. Харків: Консум, 2009. 656 с.

Волинка К.Г. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: МАУП, 2003. 240 с.

Застосування правових норм. Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред. кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 2: Д – І. С. 538.

Soloviev V. Law and Morality (Essays from Applied Ethics). St. Petersburg, publication of Y. Kantorovich, «Central» type-lithograph by M.Y. Minkov. S. 9.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы филос. герменевтики: пер. с нем. / общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. Москва: Прогресс, 1988. 704 с.

Human rights in Europe: work in progress. Position of Thomas Hammarberg Council of Europe Commissioner for Human Rights. Council of Europe Press F-67075, Cedex, Strasbourg, 462 c. URL: https://book.coe.int.

References

Bondarevs’kyj V.G. Pravovyj nigilizm v Ukrai’ni ta shljahy jogo podolannja. Kyi’v, 2012. 750 s.

Skakun O.F. Teorija derzhavy i prava: pidruch. Harkiv: Konsum, 2009. 656 s.

Volynka K.G. Teorija derzhavy i prava: navch. posib. Kyi’v: MAUP, 2003. 240 s.

Zastosuvannya pravovyh norm. Yurydichna enziklopediya: u 6 t. / red. kol. Y.S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. Кyiv: Ukrayinska enziklopediya im. М.P. Bajana, 1998. Т. 2: D – I. S. 538.

Soloviev V. Law and Morality (Essays from Applied Ethics). St. Petersburg, publication of Y. Kantorovich, «Central» type-lithograph by M.Y. Minkov. S. 9.

Gadamer H.-G. Istina i metod: osnovy filos. hermenevtiki: per. s nem. / obch. red. i vstup. st. B.N. Bessonova. Мoskva: Progress, 1988. 704 s.

Human rights in Europe: work in progress. Position of Thomas Hammarberg Council of Europe Commissioner for Human Rights. Council of Europe Press F-67075, Cedex, Strasbourg, 462 p. URL: https://book.coe.int.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Обіход T., & Біленчук P. (2021). ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 58–62. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15953

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО