Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Параметри сторінки (170×260 мм); поля дзеркальні: верхнє — 2 см, нижнє — 2 см, внутрішнє — 1,7 см, зовнішнє — 1,8 см; остання сторінка повинна бути заповнена мінімум на 75 %.

  Статтю набирають із абзацом — 0,7 см у текстовому редакторі Microsoft Office Word 2003 шрифтом Times New Roman (кегель 11) у режимі автоматичної розстановки переносів та вирівнюванні по ширині у такому порядку:

  1) індекс УДК (зліва, зверху, кегель 11);

  2) ініціали, прізвища авторів (зліва, відступ зверху 6 пт, кегель 11, всі прописні, напівжирний);

  3) Організація, Країна (Без абзацу, малі прописні, курсив, жирний, кегель 10, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху 6 пт);

  4) назва статті (по центру, відступ зверху 6 пт, кегель 11, великі літери, напівжирний);

  5) анотації й ключові слова до них мовою статті (відступ зверху і знизу 6 пт, зліва і справа 0,7 см, кегель 10, курсив).

  УВАГА! Кількість авторів не має перевищувати чотири. За значного обсягу статті дозволяється збільшити кількість авторів (приблизний розрахунок – дві сторінки тексту на одного автора).

  6) текст статті;

  УВАГА! При наборі тексту статті між словами ставити тільки один знак «пробіл», а точку, кому, двокрапку ставити безпосередньо після слова (без знака «пробіл»).

  7) література (кегель 10);

  8) додаткова інформація;

  9) мовою (мовами) відмінною від мови статті (українською або/та англійською), відступ зверху і знизу 6 пт:

  ініціали, прізвища авторів (кегель 11, всі прописні, курсив);

  назва статті (кегель 11, всі прописні, напівжирний);

  анотації й ключові слова (кегель 10);

  10) відомості про авторів, назва організації, де працюють автори; електронна адреса одного з авторів статті;

  Відступ заголовків (напівжирний шрифт), таблиць, рисунків від тексту зверху 3 пт, знизу 3 пт.

  Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках справа.

  Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation 5:

  1) змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman;

  2) функції, цифри, українські літери – прямий, Тіmes New Roman;

  3) матриці, вектори – напівжирний, прямий, Times New Roman;

  4) грецькі літери, символи – прямий, Symbol;

  5) розміри: звичайний 11 пт, великий індекс 7 пт, малий індекс 6 пт, великий символ 14 пт, малий символ 11 пт.

  Хімічні формули набирають прямим шрифтом.

  Рисунки виконують у форматах Microsoft Word, TIFF, JPG, BMP (окремий файл). Елементи зображення мають бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими, товщина ліній 2 пт.

  Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (кегель 10), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз.

  Написи на рисунках заміняють літерами (кегель 10), а криві позначають цифрами (кегель 10), які роз’яснюються в підписах до рисунків.

  Усі рисунки повинні мати підписи, які вирівнюють по центру.

  Підписи до рисунків (кегель 10) не допускається групувати з рисунками.

  УВАГА! У тексті спочатку йде посилання на рисунок, а потім сам рисунок, а не навпаки. рисунки повинні бути обов'язково згруповані, положення рисунка в статті тільки «в тексті». У згрупованому рисунку повинні виконуватися правила переносу слів, не допускаючи їх розриву. Кольорова гамма рисунка повинна вибиратися таким чином, щоб зберігалася його форма і зміст навіть при чорно-білому відтворенні (наприклад, при роздруківці).

  Усі таблиці повинні мати заголовки.

  Нумераційний заголовок таблиць (кегель 11, курсив) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, кегель 11, напівжирний). Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в тексті і бути розташовані після них.

  УВАГА! У тексті спочатку йде посилання на таблицю, а потім сама таблиця, а не навпаки. Положення таблиці в статті тільки «в тексті».

  Виклад матеріалу має бути ясним, без повторів, без дублювання в тексті даних таблиць та їхніх заголовків, рисунків та підписів до них.

  При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватися Міжнародної системи одиниць (СІ).

  У статті необхідно використовувати термінологію, прийняту Державним стандартом. За науковий зміст викладеного матеріалу і термінологію відповідають автори.

  Абревіатуру розшифровують у тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше трапляється.

  У літературі, яка подається в порядку посилання, має відповідати вимогам ДСТУ України.

  Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.

  Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

  Додаткова інформація. Додаткова інформація відділяється від останнього рядка тексту статті 1-й рядком, 1 міжрядковий інтервал. Вказується інформація про надходження статті до редакції (вирівнювання по правому краю) у вигляді – Стаття надійшла до редакції 00.00.2013.

  Наводиться інформація про кожного автора статті.

  Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) (жирний, 10 pt Times New Roman) – вчений ступінь, вчене звання, посада, організація, місто розташування організації, країна, e-mail, номер контактного телефону (10 pt Times New Roman).

  До статті додаються рецензія та акт експертизи. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

  Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

  УВАГА! автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат та посилань, проте, редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом зазначеним вимогам.

   

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Author Guidelines

Журнал «Проблеми тертя та зношування» входить до переліку наукових фахових видань з технічних наук.

Журнал включений до міжнародних науково-метричних баз Index Copernicus,РІНЦ, EBSCO, WorldCat, Google Scholar, Crossref.

 

Стаття має бути структурована (поділена на розділи з заголовками) і у відповідності з вимогами до фахових видань мати такі елементи:

1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.

Статтю можна подавати у редакцію українською, російською, англійською мовою, надруковану через 1 міжрядковий інтервал.

Кожна сторінка повинна бути підписана всіма авторами.

Мінімальний обсяг статті з рисунками, таблицями, списком літератури, анотаціями — 4 повних сторінки.

Статтю необхідно супроводжувати:

1) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи, завіреною печаткою;

2) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;

3) відомостями про авторів українською мовою (окремий файл і надрукована сторінка): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (кафедра без скорочень), напрям наукової діяльності, службова й електронна адреси, службовий і домашній номери телефонів;

4) анотаціями з назвою статті українською й англійською мовами;

5) електронним варіантом статті з анотаціями та відомостями про авторів.

Параметри сторінки (170×260 мм); поля дзеркальні: верхнє — 2 см, нижнє — 2 см, внутрішнє — 1,7 см, зовнішнє — 1,8 см; остання сторінка повинна бути заповнена мінімум на 75 %.

Статтю набирають із абзацом — 0,7 см у текстовому редакторі Microsoft Office Word 2003 шрифтом Times New Roman (кегель 11) у режимі автоматичної розстановки переносів та вирівнюванні по ширині у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва, зверху, кегель 11);

2) ініціали, прізвища авторів (зліва, відступ зверху 6 пт, кегель 11, всі прописні, напівжирний);

3) Організація, Країна (Без абзацу, малі прописні, курсив, жирний, кегель 10, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху 6 пт);

4) назва статті (по центру, відступ зверху 6 пт, кегель 11, великі літери, напівжирний);

5) анотації й ключові слова до них мовою статті (відступ зверху і знизу 6 пт, зліва і справа 0,7 см, кегель 10, курсив).

УВАГА! Кількість авторів не має перевищувати чотири. За значного обсягу статті дозволяється збільшити кількість авторів (приблизний розрахунок – дві сторінки тексту на одного автора).

6) текст статті;

УВАГА! При наборі тексту статті між словами ставити тільки один знак «пробіл», а точку, кому, двокрапку ставити безпосередньо після слова (без знака «пробіл»).

7) література (кегель 10);

8) додаткова інформація;

9) мовою (мовами) відмінною від мови статті (українською або/та англійською), відступ зверху і знизу 6 пт:

ініціали, прізвища авторів (кегель 11, всі прописні, курсив);

назва статті (кегель 11, всі прописні, напівжирний);

анотації й ключові слова (кегель 10);

10) відомості про авторів, назва організації, де працюють автори; електронна адреса одного з авторів статті;

Відступ заголовків (напівжирний шрифт), таблиць, рисунків від тексту зверху 3 пт, знизу 3 пт.

Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках справа.

Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation 5:

1) змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman;

2) функції, цифри, українські літери – прямий, Тіmes New Roman;

3) матриці, вектори – напівжирний, прямий, Times New Roman;

4) грецькі літери, символи – прямий, Symbol;

5) розміри: звичайний 11 пт, великий індекс 7 пт, малий індекс 6 пт, великий символ 14 пт, малий символ 11 пт.

Хімічні формули набирають прямим шрифтом.

Рисунки виконують у форматах Microsoft Word, TIFF, JPG, BMP (окремий файл). Елементи зображення мають бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими, товщина ліній 2 пт.

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (кегель 10), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз.

Написи на рисунках заміняють літерами (кегель 10), а криві позначають цифрами (кегель 10), які роз’яснюються в підписах до рисунків.

Усі рисунки повинні мати підписи, які вирівнюють по центру.

Підписи до рисунків (кегель 10) не допускається групувати з рисунками.

УВАГА! У тексті спочатку йде посилання на рисунок, а потім сам рисунок, а не навпаки. рисунки повинні бути обов'язково згруповані, положення рисунка в статті тільки «в тексті». У згрупованому рисунку повинні виконуватися правила переносу слів, не допускаючи їх розриву. Кольорова гамма рисунка повинна вибиратися таким чином, щоб зберігалася його форма і зміст навіть при чорно-білому відтворенні (наприклад, при роздруківці).

Усі таблиці повинні мати заголовки.

Нумераційний заголовок таблиць (кегель 11, курсив) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, кегель 11, напівжирний). Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в тексті і бути розташовані після них.

УВАГА! У тексті спочатку йде посилання на таблицю, а потім сама таблиця, а не навпаки. Положення таблиці в статті тільки «в тексті».

Виклад матеріалу має бути ясним, без повторів, без дублювання в тексті даних таблиць та їхніх заголовків, рисунків та підписів до них.

При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватися Міжнародної системи одиниць (СІ).

У статті необхідно використовувати термінологію, прийняту Державним стандартом. За науковий зміст викладеного матеріалу і термінологію відповідають автори.

Абревіатуру розшифровують у тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше трапляється.

У літературі, яка подається в порядку посилання, має відповідати вимогам ДСТУ України.

Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.

Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Додаткова інформація. Додаткова інформація відділяється від останнього рядка тексту статті 1-й рядком, 1 міжрядковий інтервал. Вказується інформація про надходження статті до редакції (вирівнювання по правому краю) у вигляді – Стаття надійшла до редакції 00.00.2013.

Наводиться інформація про кожного автора статті.

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) (жирний, 10 pt Times New Roman) – вчений ступінь, вчене звання, посада, організація, місто розташування організації, країна, e-mail, номер контактного телефону (10 pt Times New Roman).

До статті додаються рецензія та акт експертизи. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

УВАГА! автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат та посилань, проте, редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом зазначеним вимогам.


Приклад оформлення основних елементів статті

УДК 621.891

М. В. Кіндрачук1, М. В. Лучка2, А. О. Корнієнко1

1Національний авіаційний університет, Київ

2Інститут проблем матеріалознавства НАН України, Київ

ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ

Досліджено особливості нанесення композиційних градієнтних електролітичних покриттів, їх напружено-деформаційний стан та триботехнічні властивості.

Ключові слова: композиційні електролітичні покриття, напруження, термічна обробка, зносостійкість, градієнтні покриття.

Вступ. ...

Постановка завдання. ....

Текст статті...

Висновки. ....

Список літератури

1. Киндрачук М. В. Эволюция структуры и свойств покрытий при трении / М. В. Киндрачук, Ю. Я. Душек, М. В. Лучка, В. Н. Гладченко // Порошковая металлургия. – 1995. – №5/6. – С. 104 – 110.

 

Стаття надійшла до редакції 00.00.0000

M. V. KINDRACHUK, M. V. LUCHKA, A. O. KORNIENKO

Creation wearproof coatings

Analytical researches of the tensely deformed state of single- and multi-layered gradient composition electrolytic coatings loaded with forces of friction are conducted. The optimum structure and parameters process of composition electrolytic coatings Ni-SiC are experimentally established in relation to wearproofness. Influencing of amount and size of particles of stuff on tribotechnical property of coatings is determined…

Key words: composition electrolytic coatings, tensions, heat treatment, wearproofness, gradient coatings.

Кіндрачук Мирослав Васильович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри машинознавства Національного авіаційного університету, kindrachuk@ukr.net

Лучка Мирон Васильович канд. техн. наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України, ipms@mail.ru

Корнієнко Анатолій Олександрович – канд. техн. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства Національного авіаційного університету.


УВАГА! Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 про Порядок формування Переліку наукових фахових видань України «…якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова», ТОБТО, якщо СТАТТЯ УКРАЇНСЬКОЮ мовою, то вона має містити окрім анотації українською мовою також анотацію англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова; якщо СТАТТЯ АНГЛІЙСЬКОЮ мовою, то вона має містити окрім анотації англійською мовою також анотацію українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова; якщо СТАТТЯ РОСІЙСЬКОЮ мовою, то вона має містити окрім анотації російською мовою також анотації українською та англійською мовами КОЖНА обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Приклад анотації та ключових слів англійською мовою (обсяг 1824 знаки)

Tools termed like 'self-lubricating bearings' covers a group of metal bearings which requires no further lubrication during the whole life time of the machine in which they are used. Most of the above metal bearings are based on either bronze or iron which have interconnected pores filled with lubricating oil. Applicability of cast open-cell porous Al for the use as porous 'self-lubricating bearings' was studied experimentally using tribological tests. Samples of open-cell porous Al have been produced by casting the melt of Al7Si alloy (similar to A356 alloy) around particles of soluble salt NaCl as removed space holder. Fraction volume porosity, morphology of interconnected cells and strength properties of cast porous Al were studied and specified before tribological tests which were performed by using pin-on-disk friction machine. Samples of the cast porous Al were impregnated by motor oil and, then, tested in sliding regime against a rotating steel disk that serves as the counterbody. In this manner, tribological properties were reported as variation of friction coefficient versus time of sliding. As a main result of the tests, friction coefficient of cast porous-oil Al samples being recorded under contact pressure varied from 0.02 to 0.26 MPa and sliding velocity of 0.0942 m/s was measured and compared with that of compact Al subjected to the same operating conditions. Cast porous-oil Al samples showed promising self-lubricating properties with a friction coefficient ~ 0.08 which was less by roughly about 2 times than that for compact Al. The results of the present study testified that impregnated cast porous Al could be qualified as material used in performance of 'self-lubricating bearings'.

Keywords: Self-lubricating bearings, Open-cell Porous Aluminium, Friction, Mechanical Properties.

 

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.