About the Journal

Review procedure

 

 1. Це положення регламентує порядок рецензування та подання статей, що надходять до редакції науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування».
 2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються у журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними рецензентами («сліпе» рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях і бути об’єктивними та неупередженими.
 5. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.
 6. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається технічному редактору.
 7. Технічний редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).
 8. Закодована стаття надсилається електронною поштою члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок за змістом статті.
 9. Член редколегії, що одержав закодовану статтю, заповнюють типову форму (скачати форму) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доробку; не рекомендовано до публікації.

10.  У випадку відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

11.  Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

12.  Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою технічному редакторові.

13.  Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакційної колегії. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

14.  Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

15.  Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

16.  Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

 

ФОРМА РЕЦЕНЗУВАННЯ

REVIEWER INSTRUCTIONS

 

 

Title of the article

Назва статті та код

 

 

Reviewer

Рецензент

 

 

Scientific title

вчене звання

 

 

Institution

Установа

 

 

Date when you received the article for review

 

Дата, коли отримали

статтю для огляду

 

Date when you submit-ted the review

 

Дата, коли представили огляд

 

 

Please give concise and reasoned scientific-methodological remarks in the table below. Confidential comments for the editor can be written at the end of the form. The re-view is anonymous for the authors.

 

Подайте короткі і обґрунтовані науково-методичні зауваження в таблиці нижче. Огляд є анонімним для авторів.

REVIEWER EVALUATION FORM - ФОРМА ОЦІНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМ

Questions for reviewers

Питання для рецензентів

Yes/ No

Так / Ні

N o t e

Примітки

Is the topic scientifically relevant considering the journal profile?

Чи відповідає тема науковому профілю журналу

 

 

 

Is the topic scientifically relevant and useful?

Чи є тема науково актуальною і практично корисною

 

 

 

The article's title reflects the content and purpose of the article

Назва статті відображає зміст і мету

 

 

 

The abstract is concise and relevant

Анотації розкривають короткий зміст статті

 

 

 

The key words provide adequate index entry for the article

Ключові слова адекватні статті

 

 

 

The introduction contains a clearly stated objectives

Вступ містить чітко поставлені цілі

 

 

 

Is the scientific argument logical and persuasive

Наукова аргументація логічна і переконлива

 

 

 

Are the empirical research results methodologically correctly presented? Give possible suggestions in case you think

some amendments and refinements are needed.

Результати дослідження методологічно правильно представлені?

Дайте можливі пропозиції у разі, якщо поправки та уточнення є необхідні.

 

 

 

Conclusions illustrate the research results, findings and recommendations showing what is new and giving suggestionsfor future research

Висновки – підсумовуються результати досліджень та прослідковуються  подальші перспективи досліджень

 

 

 

 

Should some parts of the article be shortened, deleted, extended or refined?

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, розширені чи перероблені

 

 

 

Would you recommend some refinements in terms of styleor language?

Чи рекомендували б Ви деякі уточнення з точки зору стилю і мови викладу

 

 

 

The references are full and grounded?

Чи задовільною є кількість, якість та доцільність посилань й літературних джерел

 

 

 

Is the article in compliance with the Instructions for authors,i.e. are the abstract, key words, literature, references and table and figure marks written upon the instructions

Стаття оформлена відповідно до Інструкції для авторів (абстракт, ключові слова,  література,  посилання, таблиці малюнки та інше)

 

 

Reviewer’s additional opinions, remarks and recommendations:

Додаткові думки, зауваження та рекомендації рецензента:

 

Recommendation for the editor (circle one) Рекомендації для    редактора (зазначити):

 • to published without changes - рекомендовано до публікації
 • to published after minor changes - рекомендовано опублікувати після доопрацювання
 • to rejected - не рекомендовано до публікації

Confidential remarks for the editor:

Конфіденційно для редактора: