A SCENARIO APPROACH IN THE FORMATION OF THE COASTAL ZONE WITHIN SMALL SETTLEMENTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.28.5

Keywords:

scenario approach, coastal zone, small settlements, territory formation, socio-cultural aspects, ecological aspects, functional aspects, alternative scenarios, planning, adaptability, sustainability, socio-economic development, preservation of the natural environment

Abstract

The purpose of this article is to define and justify scenario approaches in the formation of the coastal zone within small settlements based on the study of similar design objects. The methodology is based on the study of studies related to the scenario approach in the formation of the environment, the analysis of already implemented coastal zone projects, the definition of the key principles of the scenario approach and the identification of optimal scenarios for the formation of the embankment. The result of the study is the disclosure of the role of the scenario approach in the formation of coastal zones and the identification of key principles based on the integration of the historical and cultural context, ensuring environmental sustainability, the creation of functional and aesthetically attractive spaces, as well as the development of alternative scenarios in the design that take into account sociocultural, ecological and functional aspects This allows for flexibility and adaptability when planning and creating a coastal zone within small settlements. Each scenario took into account the unique features of the area, the socio-cultural context, environmental aspects and the needs of the residents. The scientific innovation is based on expanding the theoretical understanding of the scenario approach and its practical use, taking into account the specifics of small settlements. Practical significance. The results of the study can be used in the work of local authorities, planning organizations and project developers for the effective formation and management of coastal zones within small settlements, providing a balanced approach to the development of these territories, taking into account socio-cultural, ecological and functional aspects.

References

Бабаєв В. М., Семенов В. Т., Рищенко Т. Д., Линник І. Е., Безлюбченко О.С., Мороз Н. В., Апатенко Т. М., Жидкова Т. В., Гордієнко С. М., Завальний О. В., Гайко Ю. І. Проектування міських територій: підручник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 272 с.

Безлюбченко О. С. Планування і благоустрій міст : навч. посібник. для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. ХНАМГ, 2011. 191 с.

Буравченко С. Г. Аспекти систематизації сценарних методів проектування об’єктів архітектури. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 2019. Вип. 55. C. 25-41.

Буравченко С. Г. Варіації сценарних моделей сприйняття у часі об’єктів архітектури в пішохідних просторах. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 2022. Вип. 63. C. 42-65.

Буравченко С. Г. Визначення та ієрархія об’єктів архітектури засновані на сценарних методах проєктування. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 2022. Вип. 64. C. 14-30.

Буравченко С. Г. Використання сценарних методів у викладанні архітектурних дисциплін / С. Г. Буравченко, К. В. Спасіченко. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія. За заг. ред. д-ра іст. наук В. В. Карпова. Рига, Латвія, “Baltija Publishing”, 2021. 604 с. С. 82-104.

Буравченко С. Г. Ситуативні підходи у сценарному моделюванні візуального сприйняття архітектурних об’єктів і середовища. Архітектурний вісник КНУБА, 2019. Вип. 17–18. C. 171-181.

Каранфілова О. В. Дизайн архітектурного середовища як спосіб моделювання соціокультурного простору / Олена Володимирівна Каранфілова, Анна Дмитріївна Стоянова // Перспективи. Соціально-політичний журнал, 2020. № 4. С. 38-43.

Кознарська Г. Є., Дідик В. В. Особливості формування видових вулиць та майданчиків Львова. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА, 2021. Вип. 60. C. 28-141.

Коршикова К. О., Осиченко Г. О. Дизайнерські засоби формування набережних великих річок. Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування: матеріали всеукр. наук.-техн. конф., листопад 2017 р. Харків. С. 195-196.

Назарук М., Жук Ю. Зелені зони малих та середніх міст Львівської області: сучасний стан та проблеми функціонування. Фізична географія та геоморфологія, 2013. Вип. 1 (69). С. 54-62.

О. Савченко, О. Гаврик, В. Гетманський, П. Білявська. Перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища у місті. Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. В 2-х т. Т. 2. Київ : КНУТД, 2021. С. 266-269.

Осиченко Г. О. Дизайн міських просторів : конспект лекцій для студентів 1 курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища» / Г. О. Осиченко; Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 85 с.

Подхватілін О. Г. Особливості планувальної організіції прирічкових територій міст на прикладі міст України / О. Г. Подхватілін, О. О. Савченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.- техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. Київ : КНУБА, 2016. Вип. 43(2). С. 154-159.

Тімохін В. О. Основи дизайну архітектурного середовища: підручник / В. О. Тімохін, Н. М. Шебек, Т. В. Малік та ін. Київ, КНУБА, 2010. 400 с. ISBN 978-966-699-571-4.

Трошкіна О. А. Кінематографічний принцип монтажу в побудові сценарію сприйняття архітектурного середовища / О. А. Трошкіна // Проблеми розвитку міського середовища: Зб. нак. пр. – К.: «ЦП «Компринт», 2016. Вип. 2(16). С. 194-204.

Трошкіна О. А. Досвід застосування сценарного підходу у курсовому проектуванні парку. Проблеми розвитку міського середовища, 2019. Вип. 1. (24).

Трошкіна О. А. Сценарність сприйняття архітектурного середовища. Шляхи розвитку українського мистецтвознавства: тези доп. всеукр. наук. конф. молод. наук, асп. і студ., м. Київ, 22 квітня 2016 р. Київ, 2017. С. 125-126.

Трошкіна О. А. Театралізація та сценарність сприйняття середовища сучасних паркових просторів. Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., (Тернопіль, 17-18 травня, 2018 р.) [ред. кол.: В. Черняк (відп. ред.) та ін.]; Тернопільський ОКІППО. Тернопіль: Крок, 2018. С. 237-244.

Трошкіна О.А. Фотографічний метод дослідження архітектурного середовища та людських контактів в ньому / О.А. Трошкіна // Теорія та практика дизайну. Технічна естетика: Зб. нак. пр. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. Вип. 8. С. 210-219.

Published

2023-06-16

Issue

Section

АRCHITECTURE AND CONSTRUCTION