Моделювання сприйняття у часі пішохідного простору на основі прототипів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2415-8151.25.16776

Ключові слова:

сценарне моделювання, візуальне сприйняття, зоровий кадр, акт театральної п’єси, сцена, мізансцена, соната, симфонія, хорус, епізод, монтажна схема, середньовічна модель, класична модель, розгортка вулиці, компактні будинки, природне оточення, фонова забудова, смуги дизайну середовища, гуманізоване середовище, комбіновані моделі

Анотація

Постановка проблеми. Організація сприйняття об’єктів архіектури у часі як певних сценаріїв, є одним з напрямків, який дозволяє приєднати рівень емоційної виразності і інформативності архітектури до інших сучасних мистецтв, використовуючи їх методи.
Мета цієї статті — визначення і обґрунтування сценарних моделей організації пішохідного простору на основі вивчення усталених форм різних мистецтв, що розгортаються у часі, а також на підставі дослідження еволюції і досвіду формування таких композицій у містобудуванні
Методологія досліджень базується на розповсюдженні усталених методів формалізації сценаріїв в театральній сценографії, музиці і кіномистецтві на архітектурні композиції, а також полягає у встановленні архітектурних прототипів різних сценарних моделей.
Результати дослідження охоплюють визначення суттєвих для архітектури сценарних підходів і форм розгортання у часі різних мистецтв. Розроблено класифікацію сценарних моделей, характерних для практики архітектури і містобудування різних історичних періодів і концепцій формування виразної побудови пішохідного простору. Виявлені історичні прототипи моделей простjру (середньовічна, класична, заснована на домінуванні природних об’єктів і об’єктів дизайну середовища, на створенні смуг гуманізованої забудови). Моделі можуть мати модифікації в сучасній архітектурі.
Наукова новизна підходу базується на єдиній методології використання сценарних методів і пошуку формалізованих форм оптимального розгортання композиції у просторі і часі, а також природних методах використання цих закономірностей в практиці архітектурного проектування.
Практична значущість виявлених моделей полягає у тому, що архітектор з урахуванням проектної ситуації, що склалася, може користуватися різними методами досягнення архітектурного різноманіття пішохідного простору.

Біографія автора

Сергій Григорович Буравченко, Національний авіаційний університет

Кандидат архітектури, професор кафедри архітектури і просторового планування
Національного авіаційного університету, Київ, Україна

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст : навч. посібник. для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) — «Будівництво» / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. ХНАМГ, 2011. 191 с.

Белов М. И., Михайлов С. М., Михайлова А. С. и др. Дизайн пешеходной улицы: учебное пособие для вузов под ред. С. М. Михайлова. Казань, Дизайн-квартал, 2015. 188 с.

Белов М. И. Дизайн пешеходной улицы (Принципы организации предметно-пространственной среды): автореферат дис. ... канд. искусств. наук: 17.00.06. Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики. Москва, 2012. 24 с.

Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. М., Стройиздат, 1977. 130 с.

Буравченко С. Г. Ситуативні підходи у сценарному моделюванні візуального сприйняття архітектурних об’єктів і середовища Архітектурний вісник КНУБА — 2019. Вип. 17–18. С.171-181.

Буравченко С.Г. Використання сцена-рних методів у викладанні архітектурних дисциплін / С.Г.Буравченко, К.В.Спасіченко. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі: колективна монографія. За заг. ред. д-ра іст. наук В. В. Карпова. Рига, Латвія, “Baltija Publishing”, 2021. 604 с. (82-104).

Вебстер Д. Форма сонати, Л. Grove Music Online. Отримано 2008-03-27 Енциклопедія site:uk.wikisko.ru

Вотінов М. А. Гуманізація транспорт-но-пішохідної інфраструктури крупнішого міста: монографія / М. А. Вотінов, О. В. Смірнова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 99 с.

Гутнов, А. Э. Влияние изменяемости городской среды на принципы ее проектирования: Автореферат дис. …кандидата архитектуры. (840) / Моск. архит. ин-т. М., 1970. 21 с.

Еровикова Д.М. Архитектурная сценография городской среды — как метод форми-рования туристического маршрута в малом городе. Искусствоведение: сб.науч.трудов, 2018. №4-2 (42). С. 253-256 URL: http://ucom.ru/na ISSN2411-7609 Science Almanac.

Індик У. Психологія для сценаристів. Побудова конфлікта в сюжеті. Київ: Альпіна, 2020. 432 с .

Крашенинников А.В. Сценарное про-ектирование городской среды. Architecture and Modern Information Technologies. 2017. №4(41). С. 242-256 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://marhi.ru/AMIT/2017/4kvart17/18_krasheninnikov/index.php

Крижановская Н. Я. Принципы гума-низации архитектурно-градостроительной ин-фраструктуры в крупнейших городах Украины (на примере города Харькова): монография / Н. Я. Крижановская, М. А. Вотинов.Харьков нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. Харьков, ХНУГХ, 2016. 186 с.

Куцина І. А. Прийоми транспортно-пішохідної організації руху в історично сформо-ваних містах / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний вісник КНУБА. Київ, КНУБА, № 50, 2018. С. 201–207

Осиченко Г. О. Принципи організації системи пішохідно-прогулянкових просторів міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: зб. наук праць. Випуск 40. 2015. C.260-267.

Осиченко Г. О. Дизайн міських просторів: конспект лекцій для студентів 1 курсу спеціальності 191 — Архітектура та містобудування освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища» / Г. О. Осиченко ; Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 85 с.

Макки Роберт. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов,писателей и не только. /Роберт Макки. Альпина нон фікшн. 2016. 288 с. ISBN 978-5-9614-2697-7.

Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. М., ВГИК, 2009. 344 с.

Пухначев Ю.В. Число и мысль / Про-странство Эйзенштейна. Вып.4. М., Знание 1981. 176 с.

Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим. Практическое руководство голливудского експерта. Манн, Иванов и Фербер. 2018. 320 с.

Середюк И.И. Восприятие архитектурной среды. Львов. Вища школа, 1979. 240 с.

Страутманис И. А. Информативно-эмоциональный потенциал архитектуры. М., Стройиздат, 1978. 118 с.

Татаринова В. П. Эволюция форми-рования пееходных коммуникаций в архитектурной среде / В. П. Татаринова. — Татаринова В.П. Дис… канд. архит. Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. Харьков, 1999. 151 с.

Тімохін В. О. Основи дизайну архі-тектурного середовища : підручник / В. О. Тімохін, Н. М. Шебек, Т. В. Малік та ін. — Київ, КНУБА, 2010. 400 с.

Трошкіна О. А. Засоби композиції у побудові кіно та «природного» кадрів при сприйнятті архітектурного середовища. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія / За заг. ред. д-ра іст. наук В. В. Карпова. Рига, Латвія, “Baltija Publishing”, 2021. 604 с. ( 147-180).

Фрейтаг Густав (1900), Техніка драми Фрейтага, виклад драматичної композиції та мистецтва доктора Густава Фрейтага: Авторизований переклад із шостого німецького видання Еліаса Дж. Мак Евана, М.А. (3-е видання), Чикаго: Скотт, Форсман та компанія, LCCN 13-283 Енциклопедія site:uk.wikisko.ru

Эгри Лайош. Искусство драматургии. Творческая интерпретация человеческих мотивов. Изд.на рус яз., ООО «Альпина нон-фикшн», 2020. (ISBN978-5-00139-227-9)

Horton, J. The Cambridge Companion to the Symphony / Horton, Julian. Cambridge and New York. Cambridge University Press, 2013. 414 ISBN 978-0-521-88498-3. https://doi.org/10.1017/CCO9781139021425

Krasheninnikov, A. Scenario-based planning and design of pedestrian realm / Сценарное проектирование пешеходного пространства: Academia& edu. 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.academia.edu/12556813

Tschumi B. Architecture and Disjunction. Cambridge, London, 1996. 278 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

19 Архітектура та будівництво